vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 13. 07. 2022

Dolenjski uradni list 15 - 2022.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. redni seji dne 7. 7. 2022 sprejel

 

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto

 

 

1. člen

 

V 1. členu Odloka o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/12, in Dolenjski uradni list, št. 29/19) se črta drugi odstavek.

 

2. člen

 

Za 9. členom se dodata novi 9.a in 9.b člen, ki se glasita:

 

»9.a člen

 

(1) Ne glede na določbe tega odloka se izbira izvajalca za postavitev objektov za oglaševanje iz točke e) prvega odstavka 4. člena tega odloka izvede na podlagi javnega razpisa za obdobje petih let. Predmet javnega razpisa se omeji na območje znotraj naselja Novo mesto. Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan.

 

(2) Izbranemu izvajalcu oglaševanja iz 5. člena tega odloka občinska uprava izda odločbo o izbiri in odmeri takse v skladu s Tarifo 3 iz priloge Tarifa taks, ki je sestavni del tega odloka.

 

9.b člen

 

(1) Ne glede na določbe tega odloka se izbira izvajalca za postavitev objektov za oglaševanje iz točke b) prvega odstavka 4. člena tega odloka izvede na podlagi javnega razpisa ali v razmerju javno-zasebnega partnerstva.

 

(2) V primeru izvedbe javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka prejšnjega člena. V primeru javno-zasebnega partnerstva se ne uporabljajo določbe tega odloka, ki se nanašajo na odmero in plačilo takse.«.

 

3. člen

 

V 10. členu se črta sedma alineja.

 

4. člen

 

V prilogi Tarifa taks se pod Tarifo 1 v tabeli črtata vrstici z objekti »Obešanke na drogovih javne razsvetljave« ter »Velike in male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine«.

 

Za tabelo pod Tarifa 2 se doda nova tabela:

 

Tarifa 3

Objekt

Višina takse EUR na podlagi javnega razpisa / leto

Obešanke na drogovih javne razsvetljave

25.000,00

Velike in male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine

25.000,00

 

Objekt

Višina takse EUR na podlagi javnega razpisa / leto

Obešanke na drogovih javne razsvetljave

25.000,00

Velike in male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine

25.000,00

 

 

KONČNA DOLOČBA

 

5. člen

 

Do začetka uporabe tega odloka se uporabljajo določbe Odloka o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/12, in Dolenjski uradni list, št. 29/19).

 

6. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Dolenjskem uradnem listu, uporabljati pa se začne z dnem objave javnega razpisa iz 9.a oziroma 9.b člena odloka ali z dnem uveljavitve akta o javno-zasebnem partnerstvu iz 9.b člena odloka.

 

 

Številka: 007-38/2022-8 (635)

Novo mesto, dne 7. 7. 2022

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

mag. Gregor Macedoni

 

nazaj