vodilna slika

SKLEP O POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 93

datum: 13. 07. 2022

Dolenjski uradni list 15 - 2022.

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; ZUreP-2) in v povezavi z 299. členom  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3) ter  na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo- UPB1 (Dolenjski uradni list,  št. 14/19)  je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. redni seji dne 7. 7. 2022 sprejel naslednji  

S K L E P

O POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA

NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin. - identifikacijska št.  2751

 

1. člen

S tem sklepom se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo objektov 1 in 3, ki sta predvidena z Odlokom o Občinskem lokacijskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec 1 (Uradni list RS, št. 107/06, 62/10, 9/11-OPPN PUSP, 28/12-OPPN PSC Mačkovec-1/2, 102/12-DPN in 16/18-OPPN PSC Mačkovec-2) – v nadaljevanju: OLN, na zemljiščih s parc. št.  905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin.

 

2. člen

(1) Dopuščeno individualno odstopanje se nanaša na prostorske izvedbene pogoje za cono 1.A - jug, ki so določeni v 15. členu OLN, v poglavju Pogoji in usmeritve za nestanovanjske stavbe, alinea (1) - objekt 1 in - objekt 3 v povezavi z grafičnim delom OLN in sicer grafični prikaz list 3.2 Ureditvena situacija – spremembe in dopolnitve (končno stanje). 

(2) V okviru obravnavanega individualnega odstopanja se na območju, ki ga sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin, dopusti odstopanje od gradbenih linij na zahodni strani območja cone 1. A - jug, tako da se dopusti odmik objekta 1 za 4,0 m do 14,0 m in objekta 3 za cca 6,0 m od gradbenih linij na njuni zahodni strani, določenih za ta dva objekta v OLN Poslovno storitvena cona Mačkovec – 1. Rešitve zunanje ureditve na območju PSC Mačkovec 1 – cona 1.A-jug, na stičnem območju med DPN in OLN (v nadaljevanju stično območje), bodo določene v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor PSC Mačkovec 1 – cona 1. A - jug je dolžan projektne rešitve na stičnem območju uskladiti z DARS, d. d. in pridobiti njegovo pisno soglasje. Uskladitve morajo biti takšne, da ne bodo povzročale dodatnih del ali stroškov investitorju/upravljavcu hitre ceste in jih bo možno izvesti v okviru dopustnih manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja. V primeru sočasne gradnje se delitev stroškov in obveznosti investitorjev uredi v sporazumu med obema investitorjema. V primeru, da gradnje PSC Mačkovec  1 - cona 1. A – jug časovno ne bo možno uskladiti z gradnjo hitre ceste na tem območju, se zunanja ureditev PSC Mačkovec 1 v coni 1. A-jug izvede z upoštevanjem izvedenega stanja hitre ceste. Investitor PSC Mačkovec lahko izvede ustrezne prilagoditve terena na območju OLN ob meji z DPN, tudi če bi začel z gradnjo objektov sočasno ali po začetku gradnje oziroma po končani gradnji hitre ceste; na ta način se uskladijo prostorske rešitve, načrtovane z OLN in z DPN.

 

3. člen

(1) Ta sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2751.

(2) Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati osmi dan po objavi.

(3) Sklep preneha veljati dve leti po objavi, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.

 

Številka: 350-0030/2022                                                                                Župan

Datum: 7. 7. 2022                                                                         Mestne občine Novo mesto

 

                                                                                                         mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj