vodilna slika

Javni razpis za imenovanje direktorja Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o.

datum: 11. 07. 2022

Dolenjski uradni list 14 - 2022.

 

 

 

 

 

 

Številka: 253/2022

Datum, 06. 07. 2022

 

Svet zavoda Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o., skladno s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 34. členom Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21), Odlokom o ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo mesto (Skupščinski dolenjski list št.: 9, leto XXVIII, 28. 06. 1991, s sprem. in dopol. do Uradni list RS, št.: 108/03), 21. členom Statuta javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto (sprejet dne 01. 06. 1992, s spre. in dopol. do 05. 03. 1998) in Sklepom št.: 1, sprejetim na 4. korespondenčni seji Sveta zavoda dne 06. 07. 2022, objavlja

 

 

Javni razpis

za imenovanje direktorja Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o.

 

 

Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
ima vsaj 5 let delovnih izkušenj,
ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
je državljan Republike Slovenije ali državljanstvo države članice EU,
aktivno obvlada slovenski jezik,
ima veljavno vozniško dovoljenje B kategorije.

 

Kandidati za direktorja javnega zavoda morajo ob prijavi predložiti vizijo razvoja in delovanja javnega zavoda v mandatnem obdobju.

 

Kandidati morajo k prijavi predložiti ustrezna dokazila, in sicer:

za izpolnjevanje pogojev izobrazbe:

fotokopijo diplome za univerzitetno izobrazbo oziroma magisterija stroke (druga bolonjska stopnja);

za izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj:

življenjepis, v katerem so navedene institucije, v katerih je delal, delovno mesto, čas trajanja zaposlitve, ključne naloge, ki jih je opravljal,
pogodbe ali pogodbo o zaposlitvi, ali drugo dokazilo iz katerega je razvidno, da ima kandidat izkušenj na področju vodenja in upravljanja,
izpis obdobij zavarovanj v RS (ZPIZ), iz katerega je razvidna delovna oz. zavarovalna doba;

za izpolnjevanje pogoja, da ni pravnomočno obsojen:

originalno potrdilo pristojnega ministrstva (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega razpisa);

za izpolnjevanje pogoja, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica:

originalno potrdilo pristojnega sodišča (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega razpisa);

za izpolnjevanje pogoja, da ima slovensko državljanstvo ali državljanstvo države članice EU:

originalno potrdilo pristojnega organa;

za izpolnjevanje pogoja vozniški izpit B kategorije:

fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja;

izjave:

da hkrati ni član sveta zavoda drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
da ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
da bo kandidat, v primeru, če bo izbran za direktorja Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o., in če je zaposlen ali ima pogodbeno razmerje pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, odpovedal pogodbo o zaposlitvi oziroma prekinil pogodbeno razmerje s to pravno ali fizično osebo, pred podpisom pogodbe za nastop funkcije direktorja.

 

Rok za prijavo kandidatov je 12 dni.

 

Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s Svetom zavoda za čas mandata, ki traja pet let, po zaključku mandata je lahko direktor ponovno imenovan.

 

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in vizijo delovanja javnega zavoda v mandatnem obdobju morajo kandidati vložiti v zaprti ovojnici na naslov: Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., Svet zavoda Dolenjskih lekarn, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: »ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.

 

Svet bo kot pravočasne upošteval prijave, ki bodo vložene najkasneje v roku 12 dni od dneva objave razpisa na spletni strani Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu zavoda ali poslana priporočeno po pošti.

 

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od dneva objave javnega razpisa.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

Predsednica Sveta zavoda

dr. Jana Bolta Saje, l. r.

 

 

 

nazaj