vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto

datum: 05. 07. 2022

Dolenjski uradni list 13 - 2022.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 8. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL št. 14/19) je župan Mestne občine Novo mesto dne 29. 6. 2022 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom

Mestne občine Novo mesto

 

 

1. člen

 

V Pravilniku o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 36/2016) se brišeta tretji odstavek 11. člena in tretji odstavek 25. člena.

 

 

2. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 603-0069/2022                                                                                                      

Novo mesto, dne 29. 6. 2022

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

 

nazaj