vodilna slika

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

datum: 01. 06. 2022

Dolenjski uradni list 12 - 2022.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 26. 5. 2022 sprejel

 

 

SKLEP

o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

 

I.

Imenuje se posebno občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v naslednji sestavi:

 

  • za predsednico:                       Vanja Lakner, Drska 46, 8000 Novo mesto,
  • za namestnico predsednice:   Maja Mervar, Detelova ulica 4, 8000 Novo mesto,
  • za člana:                                  Marko Stojanovič, Brezje 2, 8000 Novo mesto,
  • za namestnika člana:             Bojan Kovačič, Brezje 14, 8000 Novo mesto,
  • za članico:                               Kristina Cigler, Smrečnikova ulica 32, 8000 Novo mesto,
  • za namestnika članice:           Uroš Florjančič, Šentpeter 31, 8222 Otočec,
  • za člana:                                  Luka Rems, Mestne njive 1, 8000 Novo mesto,
  • za namestnika člana:             Veno Vranc, Jakčeva ulica 2, 8000 Novo mesto.

 

II.

Sedež posebne občinske volilne komisije je v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

III.

Mandatna doba posebne občinske volilne komisije traja štiri leta in prične teči 17. julija 2022.

 

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka:          041-0006/2022-10 (413)

Datum:            26. 5. 2022

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                

nazaj