vodilna slika

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Mestni občini Novo mesto

datum: 01. 06. 2022

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07103/07 - ZPolS-D11/1128/11 - odl. US in 98/13) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 26. 5. 2022 sprejel

 

 

SKLEP

O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE

V LETU 2022 V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

 

1. člen

 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Mestni občini Novo mesto.  

 

2. člen

 

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.

 

3. člen

 

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadali mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

4. člen

 

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

5. člen

 

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Novo mesto 30 dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

6. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 040-0003/2022-3

Datum:   26. 5. 2022

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

                                                          

nazaj