vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 01. 06. 2022

Dolenjski uradni list 12 - 2022.

Na podlagi osmega odstavka 29. člena Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) ter skladno z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji, dne 26. 5. 2022 sprejel

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah

Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju

Mestne občine Novo mesto 

 

1. člen 

 

(1) V Odloku o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 7/18) se v 4. členu doda šesta alineja, ki glasi:

»(6) Ne glede na prioritetno uporabo energentov iz prvega odstavka tega člena se na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom končna energija za ogrevanje pretežno stanovanjske stavbe lahko pridobi iz geotermalne, hidrotermalne ali aerotermalne energije s toplotnimi črpalkami.«

 

 

2. člen 

 

(1)  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 007-0016/2022                                                        Mestna občina Novo mesto

Novo mesto, dne 26. 5. 2022                                           župan mag. Gregor Macedoni, l.r.                                                                                      

                                                                                                                            

                                                                                                                          

 

 

nazaj