vodilna slika

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Birčna vas - sever«

datum: 01. 06. 2022

Dolenjski uradni list 12 - 2022.

Na podlagi 4. odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na  28. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

 

ODLOK

o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»OPPN Birčna vas - sever«

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Birčna vas – sever« (v nadaljevanju: program opremljanja).

 

 

2. člen

(vsebina programa opremljanja)

 

(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

 

(2) Program opremljanja vsebuje:

  • splošni del programa opremljanja,
  • podatke o pozidavi območja,
  • opis obstoječe in nove komunalne opreme,
  • časovni načrt gradnje,
  • podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
  • grafične prikaze.

 

 

3. člen

(razlogi za sprejem programa opremljanja)

 

(1) Program opremljanja je:

 

(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje, novo kanalizacijsko omrežje (za komunalne in za padavinske odpadne vode), novo vodovodno omrežje ter za novo infrastrukturo za ravnanje z odpadki, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).

 

(3) Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.

 

 

4. člen

(obračunsko območje)

 

(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in obsega celotno območje, ki ga obravnava Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Birčna vas – sever (Dolenjski uradni list, št. 20/21).

 

(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.

 

 

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME

 

5. člen

(obstoječa in nova komunalna oprema)

 

(1) Na območju opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje predvidenih novogradenj. Novozgrajena komunalna oprema se bo navezala na že obstoječo komunalno opremo na območju opremljanja oz. v neposredni bližini. Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda, obstoječe vodovodno omrežje in obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadki, v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto.

 

(2) Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, ki obsega izgradnjo nove prometne infrastrukture, kanalizacije za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, vodovodnega omrežja, infrastrukture za ravnanje z odpadki, elektroenergetskega omrežja in telekomunikacijskega omrežja. Podrobnosti bodo opredeljene v tehnični dokumentaciji, ko bo izdelana.

 

 

III. INVESTICIJA V  KOMUNALNO OPREMO

 

6. člen

(skupni in obračunski stroški investicije)

 

Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:

 

Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR

 

Komunalna oprema

Skupni stroški v EUR

Proračunska sredstva in ostali viri

Obračunski stroški v EUR

1. novo cestno omrežje

415.356

50.000

365.356

2. novo vodovodno omrežje

99.245

0

99.245

3. nova kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda

103.263

0

103.263

4. nova kanalizacija za odvajanje padavinskih odpadnih voda

148.583

0

148.583

5. nova infrastruktura za ravnanje z odpadki

3.115

0

3.115

Skupaj

769.562

50.000

719.562

 

 

7. člen

(časovni načrt)

 

Gradnja nove komunalne opreme na območju opremljanja je predvidena najkasneje do leta 2027. Predaja komunalne opreme v upravljanje upravljavcem je predvidena najkasneje do 31.12.2027.

 

 

8. člen

(financiranje in izvedba predvidene investicije)

 

Finančna sredstva za izgradnjo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja bosta zagotavljala Mestna občina Novo mesto (50.000 EUR) in zasebni investitor (vsa preostala sredstva, potrebna za izgradnjo komunalne opreme). Obvezna je sklenitev pogodbe med Mestno občino Novo mesto in zasebnim investitorjem, s katero bosta podrobneje opredelila medsebojna razmerja in obveznosti, povezane s komunalnim opremljanjem območja.

 

 

 

 

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

9. člen

(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo)

 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:

 

KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)

 

pri čemer zgornje oznake pomenijo:

 

KPnova (ij) =       znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

AGP =               površina gradbene parcele stavbe,

CpN(ij) =           stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

DpN =               delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,

ASTAVBA =          bruto tlorisna površina stavbe,

CtN(ij) =           stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

DtN =               delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,

i =                    posamezna vrsta nove komunalne opreme,

j =                    posamezno obračunsko območje.

 

 

10. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka)

 

(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:

 

– površina gradbene parcele stavbe,

– bruto tlorisna površina stavbe,

– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in

– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

 

(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,3 : 0,7.

 

(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.

 

 

 

11. člen

(obračunski stroški na enoto mere)

 

Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:

 

Tabela 3: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo

 

 

Komunalna oprema

CpN(ij)

(EUR/m2)

CtN(ij)

(EUR/m2)

1. novo cestno omrežje

25,62

73,54

2. novo vodovodno omrežje

6,96

19,98

3. nova fekalna kanalizacija

7,24

20,79

4. nova meteorna kanalizacija

10,42

29,91

5. nova infrastruktura za ravnanje z odpadki

0,22

0,63

Skupaj

50,46

144,84

 

 

12. člen

(obstoječa komunalna oprema)

 

(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:

 

– obstoječe vodovodno omrežje,

– obstoječe cestno omrežje,

– obstoječe kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda in

– obstoječe omrežje objektov za ravnanje z odpadki.

 

(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oz. jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Birčna vas – sever velja sledeče:

 

  • če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
  • če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

13. člen

(dostop do podatkov )

 

Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.

 

 

14. člen

(veljavnost)

 

Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št.: 35113-9/2019 - 13

Novo mesto, 26. 5. 2022                                          

 

                                                                                   Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj