vodilna slika

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023

datum: 01. 06. 2022

Dolenjski uradni list 12 - 2022.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO in 207/21), Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) in Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

 

O D L O K

o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(Vsebina odloka)

S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA

PRORAČUNA

 

2. člen

(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:

Brez naslova

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(Izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

 

4. člen

 (Prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.

O prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne presega 20 % obsega področja proračunske porabe.

Če gre za nepredvidene časovne ali vsebinske okoliščine lahko župan odloča o prerazporeditvah, ki presegajo 20 % obsega področja proračunske porabe, vendar mora o tem poročati občinskemu svetu.

V obseg prerazporeditev se ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije.

Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Novo mesto se lahko odpre nov konto, poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, odpre nova proračunska postavka v skladu s programsko klasifikacijo, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge oz. projekta.

O prerazporejenih proračunskih sredstvih župan poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom proračuna.

Znotraj proračunske postavke med konti in podkonti lahko proračunski uporabnik prerazporeja samostojno in brez omejitev.

 

5. člen

(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom ZJF.

 

6. člen

(Namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 9.j členu, prvem stavku prvega odstavka 43. člena ,74. členu ter 80. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:

  • lastni prihodki krajevnih skupnosti, krajevni samoprispevek, vrnjena sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
  • prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07,  9/1183/1261/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), ki se uporabijo za namen, določen v navedenem zakonu;
  • prihodki turistične takse na osnovi Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 13/18), ki se uporabijo za namen, določen v navedenem odloku;
  • prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo za namen, določen v pogodbi;
  • prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo;
  • prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov;
  • pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.

Če so namenski prihodki v proračun vplačani v nižjem obsegu, kot je izkazano v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za naslednje leto in se porabijo za namene oziroma projekte, za katere so opredeljena.

 

 

7. člen

(Splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika. O uporabi teh sredstev odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.

 

                                                                  

   8. člen

(Proračunska rezerva)

V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev rezerve v posameznem primeru do višine 50.000 EUR odloča župan in o tem obvešča občinski svet.

 

9. člen

(Enkratne dotacije)

Župan lahko v okviru proračunskih postavk 01 016 015 Pokroviteljstva in 01 016 016 Dogodki – organizacija in sodelovanje odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 700 EUR in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.

 

10. člen

  (Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika:

► v letu 2024  80  % navedenih pravic porabe in

► v letu 2025  60  % navedenih pravic porabe.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti  za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter koncesijske pogodbe.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči, namenskih sredstev Evropske unije, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali najemu, ki jih sklepajo neposredni uporabniki občinskega proračuna in pri katerih lastninska pravica preide ali lahko preide z najemodajalca na najemnika, morajo le-ti pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance.

Ne glede na prejšnji odstavek neposredni uporabnik odloča o prevzemanju obveznosti zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu ali najemu, ki nimajo finančnih posledic, ali sprememb, ki so posledice tečajnih razlik.

 

11. člen

 (Spreminjanje načrta razvojnih programov)

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Spremembo vrednosti projektov, ki je večja od 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na drugo odstavek tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.

 

IV. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM  IN FINANČNIM  PREMOŽENJEM OBČINE

 

12. člen

   (Odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000 EUR.

 

 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

13. člen

(Obseg zadolževanja občine, upravljanje z dolgom in izdana poroštva občine)

V letu 2023 se občina lahko zadolži do višine 6.200.000 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se Mestna občina Novo mesto lahko v letu 2023 zadolži do višine obstoječega zadolževanja.

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2023 ne bo izdajala poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2023 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.

 

14. člen

(Začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

15. člen

   (Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporabljati pa se začne 1. 1. 2023.

 

 

Številka: 410-0004/2022-2

Novo mesto, dne 26. 5. 2022

                                                                                                       

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj