vodilna slika

Odlok o razveljavitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Podbreznik«

datum: 20. 04. 2022

Dolenjski uradni list 10 - 2022.

Na podlagi 4. odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. redni seji dne 14. 4. 2022 sprejel        ODLOK  o razveljavitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja  »Podbreznik«      1. člen  (predmet odloka)    S tem odlokom se razveljavi odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Podbreznik« (Uradni list RS, št. 57/09 in 5/13).      2. člen  (veljavnost)    Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Dolenjskem uradnem listu.        Št.  354-0056/2021-8 Novo mesto, 14. 4. 2022           Župan Mestne občine Novo mesto  mag. Gregor Macedoni, I.r.   nazaj