vodilna slika

Etični kodeks funkcionarjev Mestne občine Novo mesto

datum: 14. 10. 2021

Dolenjski uradni list 18 - 2021.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 22. seji dne 7. 10. 2021 sprejel

 

 

ETIČNI KODEKS FUNKCIONARJEV

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

I. SPLOŠNO

1. člen

 

Etični kodeks funkcionarjev Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu kodeks) določa etična načela, po katerih se ravnajo funkcionarji Mestne občine Novo mesto, in sicer župan, podžupani in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju funkcionarji).

 

2. člen

 

Vsi izrazi v tem kodeksu, ki so vezani na moški slovnični spol, se enakovredno nanašajo na ženski in moški spol.

 

 

II. ETIČNA NAČELA

 

3. člen

(varovanje ugleda)

 

Funkcionar pri opravljanju funkcije ravna tako, da varuje in prispeva k ugledu Mestne občine Novo mesto in funkcije funkcionarja Mestne občine Novo mesto. Izogiba se dejanjem, s katerimi bi zmanjševal ta ugled doma ali v tujini.

 

Funkcionar se pri opravljanju funkcije vede vzorno in tako, da krepi zaupanje v integriteto Mestne občine Novo mesto ter Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. 

 

4. člen

(lojalnost)

 

Funkcionar pri opravljanju funkcije poleg zakonsko predpisanih dolžnosti spoštuje in varuje interese Mestne občine Novo mesto ter upošteva odločitve, sprejete s strani njenih organov.

 

5. člen

(dostojanstvo)

 

Funkcionar pri opravljanju funkcije izkazuje spoštovanje do vseh posameznikov in sprejema različnost.

 

Funkcionar pri opravljanju funkcije goji demokratični dialog in je pri opravljanju funkcije dostojen, spoštljiv, strpen ter nediskriminatoren.

 

Funkcionar svojo funkcijo opravlja v skladu z veljavno zakonodajo ter predpisi Mestne občine Novo mesto.

 

6. člen

(odgovornost)

 

Funkcionar opravlja svojo funkcijo vestno in odgovorno, v skladu s pravnim redom ter moralnimi in etičnimi vrednotami demokratične družbe.

 

7. člen

(gospodarnost)

 

Funkcionar pri opravljanju funkcije skrbi za učinkovito, smotrno in gospodarno rabo javnih sredstev, ki so namenjena za izvajanje funkcije, in pri tem ne izrablja svojega položaja za njihovo neupravičeno trošenje.

 

8. člen

(zloraba funkcije)

 

Funkcionar pri opravljanju funkcije le -te ne sme zlorabljati za pridobivanje osebnih koristi tako, da bi nudil posebne usluge ali privilegije ali na kakršenkoli drug način zlorabiti svoje funkcije.

 

9. člen

(medsebojni odnosi)

 

Odnos med funkcionarji, odnos funkcionarjev do javnih uslužbencev Mestne občine Novo mesto ter odnos funkcionarjev do zaposlenih v drugih organih ali institucijah, s katerimi sodeluje Mestna občina Novo mesto, temelji na medsebojnem spoštovanju, strpnosti in dostojanstvu.

 

10. člen

(ravnanje v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto )

 

Kršenje poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in drugih predpisov Mestne občine Novo mesto ni dopustno. Pri svojem delu funkcionar ravna tako, da ne ovira dela Občinskega sveta, delovnih teles in drugih sklicev Občinskega sveta. Funkcionar svoje delo opravlja korektno, spoštljivo in tako, da ne moti svojih kolegov in drugih udeležencev na sejah, sestankih in drugih dejavnostih v okviru Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Funkcionar govori spoštljivo in tako, da varuje ugled Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. V razpravi se funkcionar izogiba prepiru, kričanju, grožnjam, izsiljevanju besede in motenju ali oviranju sogovornika ter dela organa.

 

 

III. KONČNE DOLOČBE

11.  člen

(spoštovanje kodeksa)

 

Funkcionarju se ob potrditvi mandata izroči kodeks. Šteje se, da je vsak funkcionar seznanjen s kodeksom od dneva potrditve mandata, za tekoči mandat pa z dnem uveljavitve kodeksa. Načela tega kodeksa mora funkcionar upoštevati v času opravljanja funkcije tako pri neposrednem opravljanju funkcije kot drugje.

 

12.  člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta kodeks prične veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-42/2021-3 (413)

Novo mesto, dne 7. 10. 2021                                                                     Župan

                                                                                                    Mestne občine Novo mesto

                                                                                                     mag. Gregor Macedoni l.r.

nazaj