vodilna slika

Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi izvajanja del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto

datum: 14. 10. 2021

Dolenjski uradni list 18 - 2021.

Na podlagi 5. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/9356/99 – ZON, 67/02110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07106/1063/13101/13 – ZDavNepr, 17/1422/14 – odl. US, 24/159/16 – ZGGLRS in 77/16), 164. in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 13/2018 – UPB1) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1)  je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 22. redni seji dne 7. 10. 2021 sprejel naslednji

ODLOK

o izbirni lokalni gospodarski javni službi izvajanja del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto

I.      SPLOŠNE DOLOČBE

  člen

(vsebina)

(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto.

(2) Izvajanje del v gozdovih po tem odloku zajema sečnjo in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov, ter gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: koncesija), razen vzdrževanja gozdnih cest.

  člen

(način izvajanja)

(1) Izbirna gospodarska javna služba izvajanja del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: javna služba) se zagotavlja s podeljevanjem koncesije, ki jo podeli Mestna občina Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: koncedent) in jo izvaja izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.

  člen

(območje izvajanja koncesije)

(1) Koncesija se izvaja na območju Mestne občine Novo mesto.

(2) Gozdove, za katere se podeljuje koncesija, se podrobno določi z navedbo katastrskih občin in parcelnih številk v koncesijski pogodbi.

  člen

(načrtovanje izvajanja del)

(1) Načrtovanje izvajanja del v gozdovih zajema pripravo letnega programa izvajanja del z določenim letnim obsegom in dinamiko izvajanja del v gozdovih, kot podlago za izvajanje koncesije v tekočem letu.

(2) Letni program izvajanja del v gozdovih potrdi župan Mestne občine Novo mesto in mora biti pripravljen do 1. decembra tekočega leta za prihodnje leto.

(3) Letni program izvajanja del v gozdovih se lahko med letom spremeni zaradi višje sile (posledice naravnih ujm, zlasti žleda, snega, močnega vetra ipd.) ali kalamitete škodljivcev ali bolezni, če je potrebno zaradi tega spremeniti letni obseg in dinamiko izvajanja del v gozdovih.

(4) Načrtovanje izvajanja del v gozdovih ni naloga koncesionarja.

II. PODELITEV KONCESIJE

  člen

(postopek podelitve koncesije)

(1) Glede na delitev tveganj se pojem koncesije po tem odloku šteje kot javnonaročniška oblika partnerstva.

(2) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti izbere koncedent na podlagi enega izmed postopkov, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje.

  člen

(strokovna komisija)

(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan Mestne občine Novo mesto.

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.

(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Koncedent v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Za presojo izločitvenih okoliščin se upoštevajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

(4) Župan Mestne občine Novo mesto mora na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo kandidata ali na lastno pobudo imenovati novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije.

(5) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da sodeluje v fazi priprave besedila razpisa, v fazi od objave razpisa do roka za oddajo ponudb, na javnem odpiranju prijav/ponudb, v drugih procesnih aktivnostih, vezanih na pogajanja ali pojasnilo/dopolnitev ponudb/prijav, pregleda in oceni prijave/ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te ponudbe tako, da je razvidno, katera od ponudb ustreza postavljenim zahtevam razpisa oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na merila ter posreduje poročilo županu Mestne občine Novo mesto . Naloga strokovne komisije je lahko tudi izvedba pogajanj z usposobljenimi kandidati.

(6) Za strokovnotehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.

  člen

(pogoji za koncesionarja) 

(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti gozdarstvo in gozdarske storitve in izpolnjuje pogoj, ki jih določa Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35/9450/0674/11 in 80/12).

(2) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:

 • je ustanovljen za izvajanje dejavnostim, ki so potrebne za izvajanje koncesije,
 • sam ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za katero od kaznivih dejanj, ki ga določa zakon, ki ureja javno naročanje,
 • ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja ali je bil zanj podan predlog za začetek takega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali z njihovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju,
 • nima zapadlih, neporavnanih obveznosti v zvezi s plačili davkov v obdobju 30 zaporednih dni ali več,
 • prevzema odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil in vključuje škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet koncesije, povzročijo pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu ali tretjim osebam,
 • izkazovati kadrovsko in organizacijsko sposobnost izvajanja koncesije,
 • izkazovati finančno usposobljenost,
 • razpolagati z zadostnimi in primernimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
 • izpolnjevati pogoje, določene v predpisu, ki ureja minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.
  člen

(prenos koncesije) 

(1) Koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na drugo pravno ali fizično osebo.

  člen

(podizvajalci) 

(1) V svoji prijavi/ponudbi za pridobitev koncesije mora kandidat navesti vse podizvajalce za izvajanje koncesije.

(2) Koncesionar lahko odda dela podizvajalcu po podpisu koncesijske pogodbe le v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja.

(3) Za delo podizvajalcev odgovarja koncedentu koncesionar, kot da bi ga opravljal sam.

  člen

(merila za izbor koncesionarja) 

(1) Merila za izbor koncesionarja bodo določena v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

(2) Merila za izbor koncesionarja, med prijavljenimi kandidati, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena.

  člen

(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 

(1) Odločitev o izbiri izda župan Mestne občine Novo mesto v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje. 

III. KONCESIJSKO RAZMERJE 

  člen

(koncesijska pogodba) 

(1) Po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarja sklene koncedent z izbranim kandidatom koncesijsko pogodbo.

  člen

(vsebina koncesijske pogodbe) 

(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s podeljeno koncesijo.

  člen

(pooblastila in obveznosti koncesionarja) 

(1) Koncesionar ima naslednje obveznosti:

 • gozdove, na območju katerih izvaja koncesijo, je dolžan izkoriščati kot dober gospodar,
 • koncesijo je dolžan izvajati v skladu z veljavno zakonodajo, sklenjeno koncesijsko pogodbo in sprejetimi ter potrjenimi plani s strani koncedenta,
 • sam oziroma njegovi (pod)izvajalci morajo izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije (kot so dovoljenja, licence),
 • dela mora izvajati v skladu s pravili stroke, veljavnimi normativi in standardi,
 • s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode na lastnini koncedenta ali tretjih oseb,
 • po končani sečnji in spravilu mora zagotoviti sanacijo gozdnih prometnic (gozdne ceste, vlake, sečne poti in druge poti),
 • zagotavljati mora ustrezno strokovno službo za vsa dela, ki so predmet koncesije,
 • pristojnim organom koncedenta mora omogočiti strokovno tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pri izvajanju koncesije,
 • pripraviti je dolžan predlog letnega izkoriščanja gozdov do 1. decembra tekočega leta za naslednje leto in koncedentu sporočati vse okoliščine, ki bi tekom izvajanja letnega programa lahko predstavljale podlago za spremembo letnega programa,
 • za posamezna dela v gozdu, ki jih namerava izvesti s podizvajalci, pridobiti predhodno soglasje koncedenta,
 • ažurno in strokovno voditi poslovne knjige ter voditi ločeno računovodstvo za podeljeno koncesijo,
 • poročati koncedentu o izvajanju kocesije,
 • izpolnjevati mora vse druge obveznosti, ki so določene z zakonom, podzakonskimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.

 

  člen

(začetek in trajanje koncesije) 

(1) Koncesija se podeli za obdobje 10 (desetih) let od začetka izvajanja koncesije, z možnostjo podaljšanja ob izpolnjevanju pogojev skladno z veljavno zakonodajo, po podpisu pogodbe s koncesionarjem.

(2) Koncesijsko pogodbo sklene koncedent z izbranim koncesionarjem po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarja. Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Mestne občine Novo mesto.

(3) Koncesijsko razmerje se začne izvajati po prenehanju obstoječega koncesijskega razmerja, v primeru, da je le to že poteklo, pa z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

  člen

(koncesijska dajatev) 

(1) Za koncesijo koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko dajatev v deležu od letne realizacije predvidene v letnem programu izvajanja del v gozdovih, posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti glede na to, do kakšne stopnje je bil les s strani koncesionarja in njegovih (pod)izvajalcev pred prodajo predelan. Tržno vrednost posameznih lesnih sortimentov na kamionski cesti se določi v letnem programu izvajanje del v gozdovih na podlagi ugotovljene višine in gibanja cen v Republiki Sloveniji in sosednjih državah.

(2) Višino koncesijske dajatve določita koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi, pri določitvi višine pa se upoštevajo tudi predvideni stroški izvajanja koncesije. Koncesijska dajatev ne more biti manjša od 30% predvidene letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov.

(3) Koncesijska dajatev za posamezno leto izvajanja koncesije je lahko izjemoma manjša od 30% predvidene letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti v primeru višje sile ali kalamitete škodljivcev in bolezni, kot sta določeni po tem odloku, ali če gojitvena in varstvena dela v koncesijskih gozdovih dosegajo znesek, katerega proračun bi znižal koncesijsko dajatev pod naveden odstotek in pod pogojem predhodne spremembe letnega plana izvajanja del v gozdovih, ki so predmet koncesije. Koncedent mora znižati koncesijsko dajatev zaradi navedenih razlogov v primeru spremembe stroškov koncesionarja za izvajanje del v gozdovih za več kot 10%.

(4) Višina (odstotek od predvidene realizacije iz letnega programa) koncesijske dajatve po tem členu se spremeni z aneksom h koncesijski pogodbi.

  člen

(nadzor nad izvajanjem koncesije) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta. Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.

(3) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

IV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

  člen

(način prenehanja)

(1) Koncesijsko razmerje preneha:

  člen

(odpoved pogodbe)

(1) Koncedent lahko odpove koncesijsko pogodbo v naslednjih primerih:

 • če koncesionar gospodarske javne službe ne izvaja redno, strokovno in pravočasno ter s potrebno skrbnostjo in zaradi tega nastaja koncedentu škoda;
 • če koncesionar v svojih situacijah večkrat navede neresnične oz. nepravilne podatke;
 • če zaradi neustreznega izvajanja gospodarske javne službe pride do večje ogrozitve varnosti ljudi in/ali premoženja, ne glede na to, ali so posledice dejansko nastopile;
 • če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba (in je takšna upravna odločba postala dokončna oz. sodna odločba pravnomočna) zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, zaradi česar utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega ustreznega izvajanja gospodarske javne službe;
 • v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja;
 • če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;
 • če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje, pod katerimi mu je bila podeljena koncesija;
 • če obstaja utemeljen sum, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz koncesijskega razmerja;
 • zaradi onemogočanja finančnega in strokovnega nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe;
 • zaradi ponavljajočih se koncesionarjevih lažjih kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe;
 • če koncedent ugotovi, da posamezna dela izvaja podizvajalec brez soglasja koncedenta;
 • če ne predloži koncedentu s pogodbo zahtevanih dokumentov v danih rokih.

(2) Odpoved pogodbe zaradi kršitve koncesionarja je možno, če koncedent koncesionarja predhodno pisno opozori ter mu postavi rok za odpravo kršitev in posledic kršitev.

(3) Razdrtje pogodbe ni dopustno v primeru, če do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, pride zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

(4) O prenehanju koncesijskega razmerja po tem členu koncedent izda koncesionarju odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o prenehanju koncesijskega razmerja.

(5) Pogoji in načini prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

  člen

(odvzem koncesije) 

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:

 • če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
 • če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba.

(2) Pogoji in načini prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

V. NADZOR 

  člen

(nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni oddelek koncedenta. Koncedent lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi druge fizične ali pravne osebe.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

  člen

(prenehanje aktov) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za izvajanje del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.44/2005 ), ki pa se uporablja do izteka koncesijskega razmerja sklenjenega na njegovi podlagi za urejanje odnosov glede koncesijskega razmerja sklenjenega na njegovi podlagi.

  člen

(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Št.: 007-0027/2021 (627)

Novo mesto, dne 7. 10. 2021

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

nazaj