vodilna slika

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programskih stroškov na področju zdravja starejših za leto 2021

datum: 16. 09. 2021

Dolenjski uradni list 17 - 2021

 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (DUL, št. 27/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/0761/0899/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja

 

JAVNI RAZPIS MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA

SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH STROŠKOV NA PODROČJU ZDRAVJA STAREJŠIH ZA LETO 2021

 

 

1. Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje programskih stroškov na področju zdravja starejših in delovanje organizacij razpisuje sredstva za leto 2021 v skupni višini do 2.500,00 EUR.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

 

Prijavitelj izpolni in podpiše splošna obrazca ter ju skupaj s posamičnimi vsebinskimi obrazci,  odda v predpisanem roku.

 

 

2. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021. 

 

3. Razpisni rok

Razpisni rok se prične z dnem objave 13. 9. 2021 in traja do vključno 21. 9. 2021. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

Z izbrano organizacijo, ki bo uspešno kandidirala na razpis, bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

 

4.  Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

  • besedilo javnega razpisa (vsebinski obrazec 3),
  • splošni obrazec 1: splošni podatki o prijavitelju,
  • obrazec 4: vzorec Pogodbe,
  • obrazec 5: vzorec Poročila o realizaciji projekta/programa,
  • obrazec 6: vzorec Zahtevka za izplačilo,
  • obrazec 7: označitev kuverte.

 

Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis izpolniti in podpisati splošni obrazec 1.

 

Obrazcem mora priložiti vse priloge, ki jih posamezni izpolnjeni obrazec zahteva. Prijava na javni razpis oz. javni poziv mora biti oddana na pripravljenih obrazcih. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Če je iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam Mestne občine Novo mesto, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, predpisani obrazec pa mora biti priložen izvirniku.

Prijavitelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti predlogov, zato naj zagotovijo vse zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihov predlog štel za pravilen.

 

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo na Mestni občini Novo mesto, Seidlova c. 1, Novo mesto oziroma na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto v času uradnih ur.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

 

S prijavo na razpis se šteje, da je prijavitelj pregledal vso razpisno dokumentacijo in pogoje razpisa ter z njimi v celoti soglaša.

 

5. Rok in način oddaje vloge na javni razpis

 

Prijava mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih (opredeljeno v točki 4 tega razpisa) ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

 

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno torka, 21. 9. 2021  in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče občine prispele do torka, 21. 9. 2021.

 

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, obvezna priloga predstavlja kopija enaka originalu računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).

 

Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto do torka, 21. 9. 2021 do 12. ure.

 

Prijava mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS MONM ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZDRAVJA STAREJŠIH. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja, in sicer NAZIV oz. IME IN PRIIMEK ter NASLOV. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Obrazec št. 7: Označitev kuverte) v razpisni dokumentaciji. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene in vrnjene pošiljatelju.

 

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj/prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

 

6.  Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.

 

Odpirale se bodo samo vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene in označene ovojnice in bodo dostavljene v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, ne glede na način oddaje vloge. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila dostavljena na dan 21. 9. 2021. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe. Ovojnica, ki ni izpolnjena in označena skladno s 5. točko tega razpisa oziroma poziva, se vrne vlagatelju.

 

Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni prijavitelji in bodo popolne. Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, se zavržejo s sklepom. Zoper ta sklep ni pritožbe. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih in vsebuje v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati v roku 8 dni od dne odpiranja prijav pozvani, da v roku 8 dni vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe.

 

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog, tako da bo preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih ocenila na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na strokovno presojo komisije pripravila predlog izbire in sofinanciranja prijav.

 

V primeru, da bo epidemija koronavirusa trajala še v letu 2021 in sklenjenih pogodb o sofinanciranju zaradi tega ne bo mogoče realizirati, ali bo realizacija samo delna, se bo pogodbeni znesek lahko ustrezno zmanjšal - razen v primeru, ko je izvajalec načrtovano dejavnost prilagodil in izvedel tako, da so zastavljeni cilji smiselno doseženi in načrtovan učinek smiselno enak.

 

7. Dodatne informacije

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:

    za področje socialnega in zdravstvenega varstva: mag. Mateja Jerič

(tel. 07 39 39 250 ali mateja.jeric@novomesto.si).

 

8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Odpiranje vlog bo komisija izvedla najpozneje v 5 delovnih dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni javno. 

Mestna občina Novo mesto bo prijavitelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v tridesetih dneh od zaključenega razpisnega roka. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju za posamezna področja za leto 2021.  Če se prijavitelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo.

 

 

Številka: 122-57/2021

Novo mesto, dne 13. 9. 2021

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l.r.

  

nazaj