vodilna slika

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto

datum: 12. 07. 2021

Dolenjski uradni list 15 - 2021.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/1040/1140/12 - ZUJF57/12 - ZPCP-2D14/1356/13 - ZŠtip-199/13,  14/15 - ZUUJFO57/1590/1538/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.  94/07, 76/0879/0951/1040/12 - ZUJF14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. seji, dne 8. 7. 2021, sprejel

 

S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo  Mestne občine Novo mesto

 

    člen

Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo  Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 6/2021) se v 1. členu spremeni tako, da se po novem glasi:

 

»Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):

Vrtec

Prvo starostno

obdobje

Drugo starostno

obdobje

Poldnevni program –

romski vrtec

Razvojni oddelek

Bolnišnični oddelek

Vrtec Ciciban Novo mesto

540,71

388,83

 

 

3.233,00

Vrtec Pedenjped Novo mesto

540,71

388,83

387,38

1.085,10

 

Vrtec pri OŠ Brusnice

500,81

361,58

 

 

 

Vrtec pri OŠ Stopiče

519,37

360,59

 

 

 

Zasebni družinski vrtec Ringa raja

540,71

388,83

 

 

 

Vrtec Otočec

507,01

374,96

 

 

 

»

 

    člen

Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo  Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 6/2021) se v 6. členu spremeni tako, da se po novem glasi:

»Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 39,90 EUR mesečno na otroka v vseh vrtcih, razen za vrtce pri šolah, kjer znašajo mesečni stroški živil 35,70 EUR in za poldnevni program, ki znašajo 29,19 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v višini 1,70 EUR na dan za vrtce pri šolah, za poldnevni program 1,39 EUR, za vse ostale pa 1,90 EUR na dan. Podatki so izračunani za povprečje 21 dni mesečno.

    Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do osme ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z istim dnem najave v sorazmernem deležu plačila vrtca. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. V primeru, da starši ne javijo odsotnosti otrok, se odbitek za prehrano upošteva pri obračunu z naslednjim dnem, in sicer po dejanski evidenci vrtca.«  

 

    člen

Vse ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.

 

 

    člen 

Sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

  

 

 

Št. 602-4/2020

Novo mesto, 8. julij 2021

Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

nazaj