vodilna slika

Javni razpis za podelitev izrednih štipendij in enkranih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov Mestne občine Novo mesto

datum: 12. 07. 2021

Dolenjski uradni list 14 - 2021.

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

 

 

JAVNI RAZPIS

 

ZA PODELITEV IZREDNIH ŠTIPENDIJ IN ENKRATNIH DENARNIH POMOČI ZA IZOBRAŽEVANJE PERSPEKTIVNIH POSAMEZNIKOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

 

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 

 1. Javni razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022.
 2. Obrazca:
 • A -  Vloga za podelitev izredne štipendije perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022,
 • B - Vloga za podelitev enkratne denarne pomoči perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za študijsko leto 2021/2022.
 1. Izjava kandidata/-ke.
 2. Obrazec za ovojnico.
 3. Kriteriji oz. merila za obravnavo in vrednotenje vlog v postopku izbora kandidatov za podelitev izredne štipendije in enkratne denarne pomoči (603-0074/2021).
 4. Vzorec pogodbe o štipendiranju.
 5. Pravilnik o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 36/2016).

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 7. in 21. člena Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 36/2016), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (DUL, št. 27/19) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 (DUL, št. 25/20) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV IZREDNIH ŠTIPENDIJ IN ENKRATNIH DENARNIH POMOČI ZA IZOBRAŽEVANJE PERSPEKTIVNIH POSAMEZNIKOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

 

PREDMET RAZPISA:

 

Predmet javnega razpisa je podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022.

 

UPRAVIČENCI do dodelitve izredne štipendije:

 

Na podlagi 5. člena Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto so do izredne štipendije upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja, osebe s statusom študenta dodiplomskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem, osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

 

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so v zadnjem zaključenem šolskem letu dosegli povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

 

Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje ali četrte alineje prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.

 

Štipendisti Mestne občine Novo mesto, ki se šolajo po visokošolskem programu 1. stopnje in izkazujejo nadpovprečne študijske rezultate, ter se odločijo za nadaljevanje študija na 2. stopnji istovrstnega visokošolskega študijskega programa, lahko kandidirajo za nadaljevanje štipendiranja, v kolikor izkazujejo izjemne dosežke v času študija na 1. stopnji.

 

UPRAVIČENCI do dodelitve enkratne denarne pomoči:

 

Na podlagi 20. člena Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto so do enkratne denarne pomoči upravičene osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno z enoletnim absolventskim stažem in osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki se izobražujejo v tujini in:

 

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

 

Izjemoma se lahko podeli enkratna denarna pomoč tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje alineje prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.

 

TRAJANJE štipendiranja:

 

Štipendije se podeljujejo za čas šolanja oziroma študija na točno določeni ustanovi, pod pogojem, da štipendist vsako leto v roku 15 dni po zaključku šolskega oziroma študijskega leta dostavi dokazilo o vpisu v višji letnik izobraževanja ter dokazilo o uspehu zadnjega zaključenega šolskega oziroma študijskega leta.

 

Štipendije se dijakom izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta in študentom od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.

 

ŠTEVILO podeljenih izrednih štipendij in enkratne denarne pomoči ter VIŠINA:

 

Višina izredne štipendije znaša 200 EUR/mesec za šolanje oz. študij v Sloveniji in 300 EUR/mesec za šolanje oz. študij v tujini, višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini pa 500 EUR v enkratnem znesku.

 

Komisija za štipendiranje (v nadaljevanju: komisija) bo po obravnavi vlog za podelitev izredne štipendije in enkratne denarne pomoči predlagala kandidate glede na doseženo najvišje število točk in glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Mestne občine Novo mesto. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da na predlog Komisije ne podeli nobene izredne štipendije ali enkratne denarne pomoči.

 

PRIJAVA:

 

Prijavo za podelitev izredne štipendije se odda na obrazcu A – Vloga za podelitev izredne štipendije perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Kandidat mora k vlogi za podelitev izredne štipendije priložiti:

 

 

V kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije z obrazložitvijo. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila prve štipendije. Če potrdila o vpisu ne predloži, se štipendija ne nakazuje, pogodba o štipendiranju pa preneha veljati.

 

Kandidat za nadaljevanje prejemanja izredne štipendije Mestne občine Novo mesto, ki zaključuje visokošolski študij 1. stopnje in nadaljuje istovrstni študij na 2. stopnji, prav tako odda prijavo na obrazcu A -  Vloga za podelitev izredne štipendije perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

K vlogi mora priložiti:

 

 • dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega študijskega leta,
 • dokazila o izjemnih dosežkih v času študija na 1. stopnji,
 • izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Kandidat za nadaljevanje prejemanja izredne štipendije Mestne občine Novo mesto ne prilaga dokazil o izjemnih dosežkih, ki jih je priložil že k vlogi za podelitev štipendije za čas študija na 1. stopnji in so bila vrednotena v postopku dodelitve le-te.

 

Prijavo za podelitev enkratne denarne pomoči (za študij v tujini) se odda na obrazcu B – Vloga za podelitev enkratne denarne pomoči perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za študijsko leto 2021/2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Kandidat mora k vlogi za podelitev enkratne denarne pomoči predložiti:

 • dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo o uspehu zadnjega zaključenega šolskega oz. študijskega leta,
 • dokazila o izjemnih dosežkih, ki jih je dosegel v preteklih dveh šolskih oz. študijskih letih*,
 • opredelitev namena za dodelitev enkratne denarne pomoči,
 • izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

V kolikor kandidat za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev enkratne denarne pomoči priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije z obrazložitvijo. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila enkratne denarne pomoči. Če potrdila o vpisu ne predloži se enkratna denarna pomoč ne nakaže.

 

*Kandidati lahko uveljavljajo le izjemne dosežke, ki so jih dosegli v preteklih dveh šolskih oz. študijskih letih.

 

 

ODPIRANJE  IN OBRAVNAVA VLOG:

 

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto, postopek javnega razpisa vodi komisija.

 

Odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla komisija predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno.

 

Vloge, oddane po izteku prijavnega roka (nepravočasne) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih oziroma označenih ovojnicah, bodo s sklepom zavržene.

 

Komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati po e-pošti na navedeni kontaktni e-naslov pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge zavržene. Komisija za štipendiranje se lahko odloči, da pred končno pripravo predloga za podelitev izredne štipendije ali enkratne denarne pomoči posameznega kandidata povabi na razgovor.

 

O dodelitvi štipendij in enkratnih denarnih pomoči bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 90 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog.

 

 

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN VLOŽITVE:

 

 • kandidati oddajo vlogo najkasneje do 4. 10. 2021.

 

Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici, na katero nalepijo izpolnjeni obrazec, ki je del razpisne dokumentacije, z napisom: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za podeljevanje izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022.

 

Vlogo kandidati pošljejo s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali jo prinesejo osebno v sprejemno pisarno - vložišče Mestne občine Novo mesto (pritličje), Seidlova 1, 8000 Novo mesto.

 

DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA:

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.novomesto.si ali na sedežu Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v času uradnih ur.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na tel. št.: 07/39 39 324 ali na elektronskem naslovu: andreja.cesarek@novomesto.si.

 

Številka: 603-0074/2021  

Datum:   2. 7. 2021                                                                          

 

 

župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj