vodilna slika

Odredba o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 07. 2021

Dolenjski uradni list 14 - 2021.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 – UPB1) in 8. in 9. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/20 in 25/20) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 8. 7. 2021 sprejel

 

O D R E D B O
O IZVEDBENIH AKTIH K ODLOKU O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

 

Ta odredba določa:

  • višino parkirnine za parkiranje na javni parkirni površini,
  • čas, v katerem se plačuje parkirnina,
  • višino stroškov odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil ter vozil, na katerih je nameščena naprava, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti v naselju v nasprotju s predpisi, ki urejajo pravila v cestnem prometu ali s prometno ureditvijo,
  • višino takse za izdajo posameznih vrst dovolilnic in dovoljenj ter druge pravice in obveznosti, povezane s plačilom takse, dostavo in prevozom po občinskih cestah,
  • območja za pešce.

 

II. DOLOČITEV OBMOČJA ZA PEŠCE IN JAVNE PARKIRNE POVRŠINE, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA TER NJENA VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA
 

2. člen

 

Območje za pešce je območje opredeljeno s potopnimi stebrički in zajema površino Glavnega trga in dela Rozmanove ulice (PC-1). Na območju za pešce je skladno s prometno signalizacijo popolna prepoved motornega prometa z izjemo dostave v dostavnem času. Izven dostavnega časa je v tem območju promet dovoljen izjemoma, skladno z izdanim dovoljenjem Občinske uprave Mestne občine Novo mesto.

 

3. člen

 

(1) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira na podlagi dovoljenja oziroma parkirnih dovolilnic po tarifnih razredih, višina parkirnine  in čas v katerem se plačuje, so:

Tarifni razred/

CONA

Oznaka park.

območja

Lokacija javnih parkirnih površin

Način  parkiranja ter višina  parkirnine

Upravičenci in višina takse za izdajo posamezne vrste dovolilnice

Čas v katerem se plačuje parkirnina

1

S11

Območje je omejeno z Glavnim trgom, Germovo ulico, deloma Šolsko ulico in reko Krko ter zajema Šolsko ulico – del, Detelovo ulico, Dilančevo ulico, Jenkovo ulico in  Frančiškanski trg

Dovoljeno samo za stanovalce z dovolilnico

Stanovalci:

LETNA: 100 EUR

MESEČNA:10 EUR

 

Vse dni v tednu:

00.00 - 24.00 ure

1

S21

Območje je omejeno z ulico Mej vrti-del, Muzejsko ulico, Sokolsko ulico in reko Krko na jugu in zajema Mej vrti-del, Muzejsko ulico, Sokolsko ulico, Cvelbarjevo ulico, Kosovo ulico, Breg in  Pugljevo ulico

 

 

Dovoljeno samo za stanovalce z dovolilnico

Stanovalci:

LETNA: 100 EUR

MESEČNA:10 EUR

 

Vse dni v tednu: 00.00 - 24.00 ure

1

S31

Območje je omejeno z

Glavnim trgom in

Florijanovem trgom ter

Sokolsko ulico (ob tržnici8 in vsa ostala parkirišča vzdolž te ulice)

Za vsako pričeto uro: 0,80 EUR

Stanovalci:

LETNA: 100 EUR

MESEČNA:10 EUR

 

Ponedeljek-petek:

7.00 – 19.00 ure;

Sobota:

7.00 - 13.00 ure

1

PC-1

Glavni trg: Območje je opredeljeno s potopnimi stebrički in zajema površino Glavnega trga in del Rozmanove ulice

Popolna prepoved motornega
prometa z izjemami kot jih določata odlok, ki ureja cestni promet in zakonodaja, ki ureja cestni promet.

Skladno s 6. členom te odredbe.

Določeno z odlokom in prometno signalizacijo

1

M16

Območje znotraj ožjega mestnega središča in zajema parkirišča med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem) in Prešernovim trgom – del (pred Anton Podbevšek teatrom)

 

Za vsako pričeto uro: 0,80 EUR

Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe:

LETNA: 700 EUR

POLLETNA:450 EUR

MESEČNA: 100 EUR

 

Ponedeljek-petek:

7.00 – 19.00 ure;

Sobota:

7.00 - 13.00 ure

Pravne osebe in samostojni podjetniki,10 ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju M1,  M2, S1, S2, S3:

LETNA: 450 EUR

POLLETNA:280 EUR

MESEČNA: 70 EUR

1

M2

Območje znotraj ožjega mestnega središča in zajema parkirišča na Prešernovem trgu3-del, Mej vrti-del, Kapiteljski ulici, Rozmanovi ulici-del (od Glavnega trga do knjižnice) in Jerebovi ulici. Parkirni prostori pred kegljiščem ob Germovi ulici do  Ulice Talcev in Florijanovem trgu7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vsako pričeto uro:

0,80 EUR

Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe:

LETNA: 700 EUR

POLLETNA:450 EUR

MESEČNA: 100 EUR

Ponedeljek-petek:

7.00 –19.00 ure;

Sobota:

7.00 - 13.00 ure

Stanovalci:

LETNA: 300 EUR

MESEČNA:70 EUR

 

Pravne osebe in samostojni podjetniki10, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju M2, S1, S2, S3:

LETNA: 450 EUR

POLLETNA:280 EUR

MESEČNA: 70 EUR

TRŽNIČNI PRODAJALCI3 - iz objekta na Florjanovem trgu:

MESEČNA: 15 EUR

 

Ponedeljek-petek:

7.00 –19.00 ure;

Sobota:

7.00 - 13.00 ure

 

1

P1

Območje  zajema parkirišča na Novem trgu (ploščad), Dalmatinovo in Trubarjevo ulico, Na Loko, Rozmanovi ulici-del, Kettejev drevored (parkirni prostori med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom), Seidlovo cesto (med Kettejevim drevoredom do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto) 

Za vsako pričeto uro:

0,80 EUR

Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe:

LETNA: 700 EUR

POLLETNA:450 EUR

MESEČNA: 100 EUR

 

Ponedeljek-petek:

7.00 – 19.00 ure;

Sobota:

7.00 - 13.00 ure

Pravne osebe in samostojni podjetniki10, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju P1:

LETNA: 450 EUR

POLLETNA:280 EUR

MESEČNA: 70 EUR

 

1

Parkirna hiša Novi trg (PH)

Javne parkirne površine v Parkirni hiši Novi trg

Za vsako pričeto uro:

1 EUR

Za vse uporabnike:

LETNA: 700 EUR

POLLETNA: 450 EUR

MESEČNA: 100 EUR

Vse dni v tednu:

00.00 – 24.00 ure

2

M2-II2,5

Parkirne površine na ulici Mej vrti ob Dolenjskem muzeju2

 

Dovoljeno samo z dovolilnico

Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe:

LETNA: 300 EUR

POLLETNA: 225 EUR

MESEČNA: 50 EUR

Vse dni v tednu:

00.00 – 24.00 ure

Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju M2-II:

LETNA: 300 EUR

POLLETNA:225 EUR

MESEČNA: 50 EUR

 

2

P1-II5

Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne občine Novo mesto), območje ob Seidlovi cesti med OŠ Center, Športno dvorano Marof in Gimnazijo, parkirni prostori na Kettejevem drevoredu ob Seidlovi in Ljubljanski cesti za stavbo MO NM, ter parkirišče ob ulici Na Loko - pod Defranceschijevo ulico in parkirišča za objektom Dolenjske lekarne in Koštialove ulice (med Koštialovo ulico in Prisojno potjo)

 

Za vsako pričeto uro:

0,50 EUR

Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe:

LETNA: 300 EUR

POLLETNA: 225 EUR

MESEČNA: 50 EUR

Ponedeljek-petek:

7.00 – 17.00 ure

 

Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju P1-II:

LETNA: 300 EUR

POLLETNA:225 EUR

MESEČNA: 50 EUR

2

S44

Območje je omejeno z ulico Drska in avtobusno postajo Novo mesto

Dovoljeno samo z dovolilnico

Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe iz Ulice Drska ter območja AP za osebna vozila:

LETNA: 300 EUR

POLLETNA: 225 EUR

MESEČNA: 50 EUR

 

Vse dni v tednu: 00.00-24.00 ure

 

2

PP

Območje zajema parkirne površine ob Kandijski cesti

(parkirišče nekdanjega hotela Kandija), Trdinovi ulici (ob Novi Ljubljanski banki), deloma parkirne prostore ob Dolenjskih lekarnah in bolnici (med Kandijsko cesto in Julijinem sprehajališču) in ob Železniški postaji Kandija, parkirne prostore ob športnem kompleksu Portoval, parkirne prostore v parkirni hiši Portoval in parkirne prostore Ob Težki vodi pri Kandijski cesti in del parkirnih prostorov ob Zdravstvenem domu Novo mesto9

Za vsako pričeto uro:

0,50 EUR

Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe

LETNA: 300 EUR

POLLETNA: 225 EUR

MESEČNA: 50 EUR

Ponedeljek-petek:

07.00 – 17.00 ure

 

2

PP-II

Del parkirišča pred Zdravstvenim domom (celotno zgornje parkirišče pred vhodom)

Za vsako pričeto uro:

0,50 EUR

Ni dovoljeno parkiranje z dovolilnicami.

Ponedeljek-petek:

07.00 – 17.00 ure

2

Parkirna hiša TUŠ

Parkirni prostori v parkirni hiši TUŠ (samo druga klet)

Dovoljeno samo z dovolilnico

Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe:

LETNA: 300 EUR

POLLETNA: 225 EUR

MESEČNA: 50 EUR

Vse dni v tednu: 00.00-24.00 ure

 

2

AP

Parkirni prostori na glavni avtobusni postaji Novo mesto

Dovoljeno samo za avtobuse:

1 ura :2 EUR

Celodnevna: 20 EUR

Parkiranje z dovolilnico samo za avtobuse:

Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe:

LETNA: 500 EUR

POLLETNA: 350 EUR

MESEČNA: 150 EUR

Ponedeljek-petek:

7.00-17.00 ure

2

AP-III

Parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval, ki so namenjeni za parkiranje avtobusov

Dovoljeno samo za avtobuse:

1 ura :2 EUR

Celodnevna: 20 EUR

Parkiranje z dovolilnico samo za avtobuse:

Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe:

LETNA: 500 EUR

POLLETNA: 350 EUR

MESEČNA: 150 EUR

Ponedeljek-petek:

7.00-17.00 ure

2

AD

Parkirni prostori med obema nogometnima igriščema v Portovalu (parkirni prostori so namenjeni za parkiranje avtodomov)

4,00 EUR za parkiranje do 6 ur in 10,00 EUR za parkiranje do 24 ur – samo avtodomi

Ni dovoljeno parkiranje z dovolilnicami

Vse dni v tednu: 00.00-24.00 ure

 

3

 

Parkirni prostori na pokopališču Srebrniče, na Cikavi  in na vseh ostalih površinah, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih prostorih na ali ob vozišču

 

Za kolesa z motorjem,

motorna kolesa in osebna vozila parkiranje brezplačno. Parkiranje za avtobuse in tovorna  vozila:

2,00 EUR za začeto uro parkiranja.

Celodnevno parkiranje (več kot 8 ur): 20,00 EUR.

Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične:

LETNA: 200 EUR

POLLETNA: 125 EUR

MESEČNA: 30 EUR

Ponedeljek –petek:

07.00-17.00 ure

 

1 – samo za stanovalce na tem območju s stalnim prebivališčem iz iste stanovanjske enote, in sicer eno dovoljenje za parkiranje v prvi coni (podrejeno* v coni 2-PP z izjemami: Zdravstveni dom Novo mesto, Dolenjske lekarne in Železniška postaja Kandija) in eno v drugi coni, ki znaša: LETNA: 120 EUR in MESEČNA: 20 EUR. Pravico do pridobitve dovolilnice za stanovalce v tem območju imajo tudi tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji in prijavljenim začasnim prebivališčem v tem območju, vendar samo do pridobitve pogojev za prijavo stalnega prebivališča v tem območju, in sicer so upravičeni do pridobitve enega dovoljenja za parkiranje iz iste stanovanjske enote v prvi coni (podrejeno* v coni 2-PP z izjemami: Zdravstveni dom Novo mesto, Dolenjske lekarne in Železniška postaja Kandija) in enega v drugi coni, ki znaša: LETNA: 120 EUR in MESEČNA: 20 EUR.

2 - po 15.00 uri dovoljeno podrejeno* parkiranje za stanovalce z dovolilnico za območje 1-S2, vendar ne dlje kot do 7.00 ure naslednjega dne.

3 - Tržnični prodajalci: upravičenci do te dovolilnice so samo tržnični prodajalci, ki izvajajo prodajo na Tržnici na Florjanovem trgu.

4 - pravne osebe in njihovi zaposleni, ki imajo poslovni prostor na glavni avtobusni postaji lahko podrejeno* parkirajo tudi na območju 2-S4.

5 – podrejeno* lahko imetniki dovolilnic 2-P1-II in 2-M2-II parkirajo na parkiriščih 2-PP z izjemami: Zdravstveni dom Novo mesto, Dolenjske lekarne in Železniška postaja Kandija.

6 – podrejeno* lahko parkirajo na tem območju imetniki dovolilnic 1-S1, 1-S2, 1-S3 in imetniki dovolilnic 1-M2.

7 - Parkirišče neposredno ob objektu Tržnica na Florjanovem trgu  (trikotnik): parkiranje z dovolilnico za to območje dovoljeno samo izven časa izvajanja tržnične dejavnosti.

8 – parkirišče ob objektu Tržnica: parkiranje dovoljeno tudi s plačilom parkirnine, vendar samo ob ponedeljkih, sredah in petkih od 7.00 ure do 19.00 ure (parkirnina za vsako pričeto uro: 0,80 EUR).

* - podrejeno pomeni, da je dovoljeno parkiranje tudi na drugi določeni coni, če v območju za katero ima imetnik dovolilnico ni prostega parkirnega mesta.

9 – Službena vozila Zdravstvenega doma Novo mesto oziroma njegovega vozila, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti zdravstvenega doma, imajo pravico do parkiranja skladno s prometno signalizacijo in prometno opremo.

10 -   prenosljive dovolilnice, ki so izdane skladno z določili odloka.

 

(2) Javne parkirne površine iz prejšnjega odstavka so označene v Prilogi 1: Grafični prikaz javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje, ki je sestavni del te odredbe.

 

4. člen

 

Invalidske organizacije in društva, ki imajo poslovne prostore na območju, kjer se parkirnina plačuje, lahko pridobijo letno ali mesečno dovolilnico za parkiranje z veljavnostjo določenega termina v pavšalnem znesku v višini:

10,00 EUR na mesec,
100,00 EUR za tekoče leto.

 


III. VIŠINA TAKSE ZA DOVOLJENJE ZA PROMET TOVORNIH VOZIL V OŽJEM MESTNEM SREDIŠČU


5. člen
 

(1) V tem poglavju odredbe se določi višina takse za dovoljenje, in sicer za promet tovornih vozil na območju ožjega mestnega središča, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone.

(2) Taksa za dovoljenje znaša:

VRSTA VOZILA

SKUPNA MASA (t)

VIŠINA TAKSE*

Tovorno vozilo

     

300 EUR/leto

Tovorno vozilo

5,0 – 7,5

450 EUR/leto

Tovorno vozilo

7,5 - 10

650 EUR/leto

Tovorno vozilo

> 10

850 EUR/leto

Delovna vozila in stroji

 

400 EUR/leto

 

 

 

 

* V kolikor so vozila iz dovoljenja različnih skupnih mas, se taksa obračuna po tarifi za vozilo z najvišjo skupno maso.

 

(3) Dnevna taksa za dovoljenje za promet tovornih vozil je enaka višini 1/200 tarife letne takse iz prejšnjega odstavka.

 

(4) V primeru, da znaša znesek izračunane takse po tarifi iz tretjega odstavka tega člena manj kot 50 EUR, se plača taksa v višini 50 EUR.

 

IV. VIŠINA TAKSE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DOSTAVO
6. člen

 

(1) V tem poglavju odredbe se določi višina takse za izdajo dovoljenja za dostavo na območjih za pešce v dostavnem in izven dostavnega časa za vozila različne skupne mase.

 

(2) Višina takse za izdajo dovoljenja za dostavo na območju za pešce znaša:

 

Skupna masa (t)

Cena letnega dovoljenja v dostavnem času na vozilo

Cena letnega dovoljenja izven dostavnega časa na vozilo

Dnevno dovoljenje na vozilo v/izven dostavnega časa

Osebno vozilo in vozila pod 3,5 t

0 EUR

 30 EUR *

  5 EUR *

3,5 - 5,0

25 EUR

50 EUR

8 EUR

5,0 - 7,5

65 EUR

130 EUR

16 EUR

7,5 – 10,00

85 EUR

170 EUR

25 EUR

nad 10,00

110 EUR

220 EUR

40 EUR

* Taksa se obračuna samo za potrebe dostave izven dostavnega časa za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost.

 

(3) Dostava z osebnimi vozili in vozila do 3,5 t se obravnava kot dostava z dostavnimi vozili. Letno dovoljenje se izda za dobo enega leta.

 

 

V. VIŠINA STROŠKOV ZA ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANEGA VOZILA IN ZAPUŠČENEGA VOZILA, TER VIŠINA STROŠKOV VAROVANJA VOZILA
 

7. člen


(1) Višina stroškov za odvoz nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila znaša 200 EUR za en odvoz, višina stroškov varovanja vozila znaša 10 EUR na dan. Davek na dodano vrednost je vključen v višino stroška.

 

(2) Če pride voznik k vozilu med postopkom odstranjevanja vozila plača 50% višine stroškov višine odvoza iz prejšnjega odstavka tega člena.

 

(3) Stroški iz prejšnjih dveh členov te odredbe se plačajo izvajalcu odvoza nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila.

 

VI. VIŠINA IN NAČIN PLAČILA STROŠKOV ZA PRIKLENITEV, UPORABO IN ODSTRANITEV LISIC

8. člen
 

(1) Višina stroškov priklenitve, uporabe in odstranitev lisic znaša 100 EUR. Davek na dodano vrednost je vključen v višino stroška.

 

(2) Če pride voznik k vozilu med postopkom nameščanja lisic na vozilo, plača 50% višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic. Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.


(3) Stroški iz prejšnjih dveh členov te odredbe se plačajo izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic.

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen

 

Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16, 1/17, 15/17, 21/17, 14/19, 28/19, 29/19 – teh.pop., 6/20 in 17/20).

 

10. člen

 

(1) Postopki izdaje posamičnih aktov, začeti pred uveljavitvijo te Odredbe se končajo po tej Odredbi.

 

(2) Odredba ne posega v pridobljene pravice po do sedaj veljavnih aktih.

 

11. člen
 

(1) Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

(2) Prometna signalizacija na javnih parkirnih površinah iz 3. člena te odredbe, se mora uskladiti z določili odredbe v roku 6. mesecev  po pričetku njene veljavnosti.    

 

 

Št.: 007-0003/2021

Novo mesto, dne 8. 7. 2021                                                                    župan                             

                                                                                        Mestne občine Novo mesto

                                                                                                 mag. Gregor Macedoni, l.r.

              

                                                                                                                                         

 

 

 

PRILOGA 1 - GRAFIČNA PRILOGA            

Slika1

 

                                                                   

nazaj