vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 07. 2021

Dolenjski uradni list 14 - 2021.

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 - ZUOPŠP), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 68/16, 54/17, 69/17, 3/18 - odl. US, 43/19 - ZVoz-1B), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl.) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 8. 7. 2021 sprejel

 


ODLOK

 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
 

  člen

 

V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/20 in 25/20) – v nadaljevanju odlok, se 17. točka prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se sedaj glasi:

» 17. stanovanjska enota je stanovanje ali več stanovanj, namenjenih za trajno bivanje, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, ki je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj,«

 

  člen                                                                                          

 

8. člen odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:

» Občinski svet Mestne občine Novo mesto z odredbo določi:

– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina,

– posamezna območja cone 1, 2 in 3,

– javne parkirne površine, ki so namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim prebivališčem in tujcev  z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji in prijavljenim začasnim prebivališčem, vendar samo do pridobitve pogojev za prijavo stalnega prebivališča, znotraj cone 1 pod pogoji, ki jih določa ta odlok in odredba,

– območja za pešce.«

 

  člen

 

V 9. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:

»(5) .«

  člen

 

V prvem odstavku 15. člena se doda za zadnjo alinejo nova alineja, ki se glasi:

» - službenih vozil Zdravstvenega doma Novo mesto in DSO Novo mesto.«

 

  člen

 

(1) Tretji odstavek 23. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

» (3) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v posamezni coni je stanovalec, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima stalno prebivališče ali je tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji in prijavljenim začasnim prebivališčem, vendar samo do pridobitve pogojev za prijavo stalnega prebivališča na območju cone,

– je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri prebiva ter

– je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto), ki jih izkaže v postopku izdaje dovoljenja o pravici uporabe parkirnega mesta.«

 

(2) Peti odstavek 23. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»(5) Parkiranje znotraj posamezne cone se lahko imetnikom parkirnih dovolilnic omeji v dovoljenju na območje, ki je ožje od območja cone, in sicer glede na območje njihovega stalnega prebivališča oziroma njihovega začasnega prebivališča, v kolikor je imetnik parkirne dovolilnice tujec.«

 

  člen

 

Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

» (1) Lastniki ali najemniki poslovne enote in lastniki ali najemniki stanovanjske enote v območju za pešce, imajo za izvedbo nujnih servisnih storitev pravico do brezplačnega vstopa v območje za pešce.«

 

  člen

 

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

  člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 007-0002/2021

Datum: 8. 7. 2021

                                                            ŽUPAN
                                                           MESTNE OBČINE NOVO MESTO
                                                           mag. Gregor MACEDONI, l. r.

 

 

 

 

nazaj