vodilna slika

Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 12. 07. 2021

Dolenjski uradni list 14 - 2021.

Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. redni seji dne 8. 7. 2021 sprejel

 

 

O D L O K

o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Novo mesto

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

    člen

(predmet odloka)

 

(1) S tem odlokom se spremeni Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 6/21).

 

    člen

 

Prvi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

 

»(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se oprosti za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država v višini:

  • 100 % za gradnjo stavb za zdravstveno oskrbo (oznaka 1264 v CC-SI),
  • 50 % za gradnjo neprofitnih stanovanj in stavb, ki so namenjene za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 1263 v CC-SI), muzeje, arhive in knjižnice (oznaka 1262 v CC-SI), opravljanje obredov (oznaka 1272 v CC-SI) in šport (oznaka 1265 v CC-SI).«

 

    člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-0024/2021-10 (620)

Novo mesto, dne 8. 7. 2021

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

 

nazaj