vodilna slika

Odlok o spremembi odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 07. 2021

Dolenjski uradni list 14 - 2021

Na podlagi (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 20. seji dne 27. 5. 2021 sprejel

 

 

ODLOK

 

O SPREMEMBI ODLOKA O postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa

 v Mestni občini Novo mesto

 

 

 1. člen

 

V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 23/17) – v nadaljevanju odlok, se 8. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

 

 

 

  člen

 

Pri izbiri in sofinanciranju programov oziroma področij LPŠ se uporabljajo naslednja merila:

 1. za športne programe:
 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
 • obštudijska športna dejavnost
 • športna rekreacija
 • šport starejših (1., 2., 3., 8. in 9. točka 5 . člena tega odloka)

se sredstva dodeljujejo na podlagi meril, navedenih v tabeli št. 1:

 

                          Tabela št. 1

 

  za športne programe:
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • kakovostni šport,
 • vrhunski šport,
 • šport invalidov

se sredstva dodeljujejo na podlagi meril, navedenih v tabeli št. 2:

 

  Tabela št. 2

 

  za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi:
 • dostopnost vsem prebivalcem,
 • obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi,
 • vrednost investicije,
 • zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog;
   za razvojne dejavnosti v športu:
 • na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu:
 • deficitarnost;
  • na področju statusnih pravic športnikov;
 • nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge;
 • naziv športnika oziroma športna uspešnost
 • število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
 • č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge;

  • na področju založništva
 • deficitarnost,
 • reference
  • na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti:
 • izvedljivost in gospodarnost projekta,
 • razvojna kakovost,
 • relevantnost in potencialni vpliv projekta,
 • č) reference;

  • na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij:
 • deficitarnost,
 • dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike,
 • uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije;
   za organiziranost v športu:
  • na področju kakovostnega in vrhunskega športa:
 • konkurenčnost športne panoge,
 • nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
 • število športnikov oziroma razširjenost športne panoge,
 •  
  • na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju obštudijske športne dejavnosti:
 • delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni,
 • organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni,
 • število vadečih;
   za športne prireditve in promocijo športa:
  • se sredstva dodeljujejo na podlagi meril, navedenih v tabeli št. 3:

     

      Tabela št. 3

   

  • javno obveščanje:
 • nacionalni oziroma lokalni doseg medija,
 • pogostost pojavljanja,
 • vsebina;
  • športna dediščina:
 • nacionalni oziroma lokalni pomen projekta,
 • izvedljivost projekta,
  • za družbeno in okoljsko odgovornost v športu:
 • izvedljivost projekta,
 • nacionalni oziroma lokalni pomen projekta,
 • odličnost projekta.«
 •  

  Strokovna komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev na javnih razpisi za šport vsako leto določi skladno z zgoraj navedenimi merili bolj podrobna merila, na podlagi katerih pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.

   

   

   člen

   

  Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

   

   člen

   

  Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

   

   

   

  Številka: 007- 8/2021(506)

  Novo mesto, dne 27. 5. 2021

   

  Mag. Gregor MACEDONI, l.r.

  župan

   

   

   

   

   

   

   

   

  nazaj