vodilna slika

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

datum: 17. 06. 2021

Dolenjski uradni list 13 - 2021.

Župan Mestne občine Novo mesto na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) v povezavi z Odlokom o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/12 in 29/19) objavlja

 

 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH

 

 

I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV

 

V skladu s 1. odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK) bo vsakemu organizatorju volilne kampanje na razpolago en brezplačen mobilni pano, in sicer na razširjenem pločniku ob cesti pred stavbo Seidlova cesta 1 v Novem mestu.

 

Pano bo dodeljen posameznemu organizatorju volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na Mestno občino Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Vloge morajo prispeti najkasneje do vključno 24. 6. 2021 do 14.00 ure. Vrstni red dodeljenih panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo 28. 6. 2021 ob 8.00 uri v mali sejni sobi, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Organizator volilne kampanje bo na dodeljeni pano lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost panoja.

 

Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje izpisano ime organizatorja volilne kampanje.

 

V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti navedeno ime in priimek ter kontaktna telefonska številka osebe, ki bo odgovorna za urejenost panoja.

 

 

II. UPORABA DRUGIH OGLAŠEVALNIH POVRŠIN

 

Uporaba drugih površin zunaj plakatnih mest, navedenih v prvi točki teh pogojev, je dovoljena skladno s prvim odstavkom devetega člena ZVRK, in sicer je plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 8. člena ZVRK dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.

 

V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja in obveščanja Odlok o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št 47/12 in 29/19), ki v petem poglavju določa, da je Mestna občina Novo mesto določila oglaševalska mesta za namen volilne in referendumske kampanje s pravilnikom. Oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje je brezplačno in brez plačila takse. Mestna občina Novo mesto zagotavlja enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na oglaševalska mesta vsem organizatorjem volilne in referendumske kampanje. Organizatorji pridobijo oglaševalska mesta na podlagi javnega razpisa, ki je določen v zakonodaji s področja volilne in referendumske kampanje. Oglaševalska mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem lokacij za oglaševanje. V primeru, da organizator volilne kampanje ne začne uporabljati vseh dodeljenih oglaševalskih mest v roku treh dni od prejema obvestila o izbiri, mora o tem v štiriindvajsetih urah pisno obvestiti pristojni urad Mestne občine Novo mesto. Komisija teh oglaševalskih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje. Stranke, ki imajo v najemu nepremičnine, katere so last Mestne občine Novo mesto in ki so bile dane v najem za oglaševalski namen ter so v pravilniku določene kot mesta, namenjena oglaševanju volilne in referendumske kampanje, morajo za potrebe volilne in referendumske kampanje odstopiti ta oglaševalska mesta. Stranke morajo zagotoviti za prvi krog volilne kampanje oglaševalska mesta za sedem dni, za drugi krog volilne kampanje pa še za sedem dni, za referendumsko kampanjo pa le za sedem dni. Organizatorji, ki so pridobili oglaševalska mesta, so dolžni odstraniti plakate in obvestila v roku 15 dni po končani volilni oziroma referendumski kampanji.

 

Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil ureja ZVRK.

 

 

Številka: 428-1/2021-1 (620)

Novo mesto, dne 15. 6. 2021

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

 

nazaj