vodilna slika

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto in Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem mestu

datum: 03. 06. 2021

Dolenjski uradni list 12 - 2021.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 20. redni seji 27. 5. 2021 sprejel

 

 

ODLOK

o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto in Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem mestu

 

 

1. člen

 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:

- Odlok o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 120/06) in

- Sklep o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 48/08).

 

(2) Po prenehanju veljavnosti sklepa iz druge alineje prejšnjega odstavka se ta še uporablja do uveljavitve akta, s katerim bodo določene cene za uporabo storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem mestu.

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 007-18/2021-17 (406)

Novo mesto, dne 27. 5. 2021

 

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

mag. Gregor Macedoni l.r.

 

 

nazaj