vodilna slika

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve venoti urejanja prostora NM/14-a - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za objekt Glavni trg 27, na zemljišču parc. št. 1656, k.o. 1456 Novo mesto - identifikacijska št. 2177

datum: 03. 06. 2021

Dolenjski uradni list 12 - 2021.

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo - UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19)  je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 20. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel

 

S K L E P

POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE v ENOTI UREJANJA PROSTORA

NM/14-a - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za

objekt Glavni trg 27, na zemljišču parc. št. 1656, k.o. 1456 Novo mesto -

 identifikacijska št. 2177

1.člen

S tem sklepom se potrdi individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev določenih z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 - teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 – OPPN, 46/14 - teh. popr. in 16/15 ter Dolenjski Uradni list, št. 12/15, 15/17 - obv. razl., 13/18, 15/18 in 16/18; v nadaljnjem besedilu: OPN) v enoti urejanja prostora NM/14-a za gradnjo objekta na gradbeni parceli, ki jo predstavlja zemljišče  s parc. št. 1656 k.o. 1456 – Novo mesto (objekt Glavni trg 27).

2. člen

(1) Dopuščeno individualno odstopanje se nanaša na podrobnejše prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju: PIP) za območje centralnih dejavnosti, ki so določeni v drugem odstavku 111. člena OPN, v preglednici 11. CU – osrednja območja centralnih dejavnosti – mestno jedro Novega mesta.

 

(2) Dopusti se individualno odstopanje od PIP OPN v 2. odstavku 111. člena OPN, v preglednici 11. CU – osrednja območja centralnih dejavnosti – mestno jedro Novega mesta in sicer:

odstopanje od predpisanega Faktorja izrabe - FI in faktorja zazidanosti - FZ na gradbeni parceli tako, da se za nameravano rekonstrukcijo in prizidavo stanovanjsko poslovnega objekta na lokaciji Glavni trg 27, Novo mesto, parc. št  1656 k.o. 1456 – Novo mesto  dopusti  povečanje obstoječega FZ: do 0,90 in  povečanje obstoječega FI: do 2,91;
odstopanje od Meril in pogojev za oblikovanje, tako da se:

dopusti posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov tako, da se poenoti višinski gabarit vzhodnega dela objekta Glavni trg 27 (parc. št. 1656 k.o. 1456-Novo mesto) z višino slemena na objektu Glavni trg 28 (parc. št. 1655 k.o. 1456 Novo mesto) in na zahodni strani proti predvideni novi tržnici (parc. št. 1657 k.o. 1465 Novo mesto) objekt dogradi z zaprtjem kareja največ do višine slemena vzhodnega dela objekta Glavni trg 27,
dopusti izvedba nesimetrične dvokapne strehe naklona od 30 – 44°,
nad novim notranjim stopniščem dopusti streha - nadstrešek z enokapno transparentno streho naklona 4°,
na strešinah dopušča izvedba strešnih oken, ki morajo biti pokončno pravokotna,
ohrani se glavna fasada vzhodnega dela objekta z vhodom iz Glavnega trga in sims;

odstopanje od Drugih meril in pogojev tako, da izvedba načrta prenove območja in arhitekturnega natečaja za  rekonstrukcijo in prizidavo tega objekta nista potrebna.

 

3. člen

(1) Ta sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2177.

(2) Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati osmi dan po objavi.

(3) Sklep preneha veljati dve leti po objavi, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.

 

Številka: 350-19/2020                                                                          Župan

Datum:   27. 5. 2021                                                           Mestne občine Novo mesto

                                                                                          mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj