vodilna slika

Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021

datum: 04. 02. 2021

Dolenjski uradni list 2 - 2021.

Na podlagi 43. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18-ZNOrg) in osemnajste alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto, na svoji 17. redni seji, dne 28.1.2021, sprejel

 

 

LETNI NAČRT

VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

ZA LETO 2021

 

UVOD

Namen letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 je enoletni razvoj enot Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: CZ Mestne občine Novo mesto) ter drugih društev posebnega pomena v občinskem sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

 

V letu 2021 bo Mestna občina Novo mesto popolnjevala in usposabljala predvsem občinski štab CZ, službo za podporo in ekipe prve pomoči, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Pri izvajanju tega letnega načrta so zaradi različnih in nenačrtovanih dejavnikov možne oziroma dopustne spremembe.

 

PROGRAM USPOSABLJANJA CIVILNE ZAŠČITE MESTNE OBČINE NOVO MESTO

V skladu z deseto alinejo drugega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: ZVNDN) je v občinski pristojnosti določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena.

 

USPOSABLJANJE

Pravna podlaga

Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami urejajo 111., 112., 113. in 114. člen ZVNDN.

 

V skladu z 32. členom Odloka o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Mestni občini Novo mesto, št. 012-51/96-12 z dne 26.9.1996, se pripadnike enot, ekip in služb CZ Mestne občine Novo mesto napoti na uvajalna oziroma temeljna usposabljanja, kot tudi na dopolnilna usposabljanja in praktične vaje.

Na podlagi obveznosti občin za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči iz Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16; v nadaljevanju: Uredba), določb Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08; v nadaljevanju: Pravilnik), ki določajo kadrovsko in materialno formacijo enot Civilne zaščite, Sklepa o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Novo mesto, št. 842—5/2020 z dne 204.11.2020 (v nadaljnjem besedilu: Sklep), Sklepa o materialnih in kadrovskih formacijah za enote, službe ter organe zaščite in reševanja, št. 842-4/2020 z dne 04.11.2020 ter dokumenta Kadrovska in materialna formacija enot, služb in ekip Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto, št. 846-2/2020-9 z dne 04. 11.2020, se z namenom popolnitve enot Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto izvedejo naloge za usposabljanje pripadnikov CZ Mestne občine Novo mesto

 

Naloge

Naloge so:

usposabljanje (uvajalno in temeljno) ter urjenje pripadnikov občinskega štaba CZ Mestne občine Novo mesto,
usposabljanje (uvajalno in temeljno) ter urjenje pripadnikov službe za podporo CZ Mestne občine Novo mesto,
usposabljanje (uvajalno in temeljno) ter urjenje ekip prve pomoči CZ Mestne občine Novo mesto,
usposabljanje (uvajalno in temeljno) ter urjenje ekip za iskanje zasutih v ruševinah pri CZ Mestne občine Novo mesto.

 

Cilji

Usposabljanja in urjenja pripadnikov CZ Mestne občine Novo mesto so v skladu z dokumentom Kadrovska in materialna formacija enot, služb in ekip Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto, ki temelji na Pravilniku.

 

Cilj usposabljanja pripadnikov CZ Mestne občine Novo mesto je zagotovitev pripravljenosti sil ob pojavu naravne ali druge nesreče na območju MO Novo mesto ter pridobivanje praktičnih in vodstvenih izkušenj. Pripadniki izkušnje pridobivajo preko različnih vaj s področja zaščite, reševanja in pomoči ter s posredovanjem ob naravnih ali drugih nesrečah na območju občine in izven nje (na podlagi ustreznega občinskega načrta zaščite in reševanja v Mestni občini Novo mesto).

 

V dokumentu Kadrovska in materialna formacija enot, služb in ekip Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto so uvajalna in temeljna usposabljanja predvidena za leto 2021, vendar se lahko zaradi različnih dejavnikov plan usposabljanja nekoliko spremeni.

 

USPOSABLJANJE IN SEZNANJANJE PREBIVALCEV MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z OSEBNO IN VZAJEMNO ZAŠČITO

Pravna podlaga

Po prvem odstavku 70. člena ZVNDN osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč na zdravje, življenje ter premoženje prebivalcev.

 

V skladu z drugim odstavkom 70. člena ZVNDN je za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite odgovorna lokalna skupnost.

 

Naloge

V skladu z ZVNDN bo Mestna občina Novo mesto izvedla:

seznanitev prebivalcev občine z občinskimi načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Novo mesto,
prikaz usposobljenosti pripadnikov CZ Mestne občine Novo mesto ter drugih organizacij posebnega pomena na področju zaščite, reševanja in pomoči (v povezavi s točko 3 – Program vaj Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto),
seznanjanje in praktični prikazi temeljnih postopkov oživljanja z in brez defibrilatorja, za tako imenovane prve reševalce – usposobljene očividce (s poudarkom na načinih oživljanja v času epidemije nalezljive bolezni),
druga usposabljanja in prikazi vaj.

 

Cilji

V čim večji meri usposobiti in seznaniti prebivalce Mestne občine Novo mesto in druge z osebno in vzajemno zaščito.

 

Stroški

Za stroške usposabljanj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so po Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (DUL, št. 27/19) namenjena denarna sredstva na proračunski postavki 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 20022001 Dejavnost CZ v višini 14.900,00€. Za usposabljanje je prediven del tega zneska, in sicer 7.860,00€ (Posebni material in storitve).

 

PROGRAM VAJ CIVILNE ZAŠČITE MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Pravna podlaga

V skladu s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 27/08), občina organizira vaje CZ Mestne občine Novo mesto občinskega pomena, v skladu z veljavnimi predpisi ter na podlagi programa usposabljanja.

 

Naloge

Izvedba vaje (vaja še ni opredeljena),
ostala urjenja in usposabljanja.

 

Stroški

Za vaje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so po Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 namenjena denarna sredstva na proračunski postavki 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - 20022001 Dejavnost CZ v višini 14.900,00 €.

 

Cilji

Cilj vaje je preverjanje usposobljenosti ter sodelovanja enot CZ Mestne občine Novo mesto z organizacijami in društvi, ki imajo po Sklepu o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zašito, reševanje in pomoč v Mestni občni Novo mesto, št. 842-5/2020 z dne 04.11.2020, pomembno vlogo za zagotavljanje delovanja občinskega sistema zaščite in reševanja. Ta društva in organizacije so: Javno gasilsko službo (JGS), Jamarskim klubom Novo mesto, Klubom za šolanje psov Novo mesto, Klubom za podvodne aktivnosti Novo mesto, Radio klubom Novo mesto, Združenjem slovenskih skavtov in skavtinj, gospodarske organizacije in druge občinske silami za zaščito in reševanje. Namen vaje je izboljšanje delovanja oziroma sodelovanja med občinskimi enotami Civilne zaščite in drugimi enotami, ki so potrebne za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

PROGRAM NABAVE SREDSTEV IN OPREME CIVILNE ZAŠČITE MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Pravna podlaga

V skladu s tretjim odstavkom 1. člena ZVNDN država, občine in druge samoupravne lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem v državi.

 

V skladu z osmo alinejo drugega odstavka 37. člena ZVNDN je v občinski pristojnosti določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini.

 

Naloge

Nakup zaščitne opreme, delovnih uniform, drugih oblačil, škornjev Civilne zaščite, oznake činov, druge osebne opreme ter potisk opreme in oblačil za vse pripadnike CZ Mestne občine Novo mesto,
nakup opreme za pripadnike občinskega štaba CZ Mestne občine Novo mesto ter Službe za podporo,
nakup opreme za ekipe prve pomoči,
sodelovanje pri nakupu opreme za PGD-je ter druga društva oziroma organizacije posebnega pomena za občinski sistem zaščite, reševanja in pomoč,
druge naloge.

 

Stroški

Za nakup sredstev in opreme za opremljanje enot, služb in ekip zaščite, reševanja in pomoči so po Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 namenjena denarna sredstva na proračunski postavki 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - 20022002 Nakup opreme, v višini 6.000,00 €.

 

Cilji

Opremiti pripadnike CZ Mestne občine Novo mesto z delovnimi uniformami, drugimi oblačili, oznakami činov, zaščitno opremo, drugo osebno opremo ter potisk opreme in oblačil,
delno opremiti pripadnike ekip in enot CZ Mestne občine Novo mesto s potrebno dodatno in skupno opremo ter orodjem. Za opremljanje ekip in enot CZ Mestne občine Novo mesto je predviden pet letni plan nabave, ki je opredeljen v dokumentu Kadrovska in materialna formacija enot, služb in organov Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto,
sodelovanje pri nakupu opreme in sredstev za PGD-je na območju Mestne občine Novo mesto,
po potrebi sodelovati pri nakupu opreme in sredstev za druge organizacije in društva, ki so pomembna za izvajanje ukrepov in nalog ZRP,
drugi cilji v primeru nenačrtovanih oziroma nepredvidenih dogodkov.

VZDRŽEVANJE OPREME IN ZAKLONIŠČ CIVILNE ZAŠČITE MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Naloge

Pregledi in servisiranje materialnih sredstev,
vzdrževanje zaklonišč.

 

Stroški

Za vzdrževanje opreme ter zaklonišč Civilne zaščite so po Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 namenjena denarna sredstva na proračunski postavki 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami -  Vzdrževanje opreme in zaklonišč - 20022003, v višini 15.000,00 €.

 

Cilji

Vzdrževanje in pregledovanje materialnih sredstev, z namenom zagotavljanja njihovega delovanja v primeru naravnih ali drugih nesreč,
vzdrževanje in redno pregledovanje zaklonišč, z namenom zagotavljanja ustreznosti le-teh v primeru naravne ali druge nesreče, ki bi zahtevala evakuacijo prebivalcev v zaklonišča.

 

SOFINANCIRANJE DRUŠTEV

Pravna podlaga

Občine v skladu z Uredbo za naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki jih same ne zmorejo opravljati, običajno zagotovijo potrebne zmogljivosti z ustreznimi gospodarskimi družbami, gasilskimi organizacijami ali drugimi nevladnimi organizacijami oziroma društvi, npr. za opravljanje nalog reševanja in pomoč iz vode in na vodi, reševanja iz jam ipd..

Mestna občina Novo mesto je s Sklepom o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Novo mesto, št. 842-5/2020 z dne 04.11.2020, določila gospodarske in ostale organizacije ter društva, ki so potrebna za izvajanje nalog in ukrepov zaščite in reševanja v primeru naravne ali druge nesreče. Z vsako organizacijo ali društvom je sklenjen tudi individualni dogovor o sodelovanju.

 

Naloge

Opravljanje nalog s področja zaščite, reševanja in pomoči, ki jih v primeru naravnih in drugih nesreč, Mestna občina Novo mesto ne more zagotoviti s svojimi ekipami in enotami CZ Mestne občine Novo mesto ter JGS Novo mesto.

 

Stroški

Društva oziroma organizacije se financirajo na podlagi sklenjenih individualnih dogovorov med društvom in Mestno občino Novo mesto. Sredstva občina zagotovi s proračunske postavke 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – 20022001 Dejavnost CZ.

 

Cilji

Zagotovitev opravljanja vseh potrebnih nalog s področja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju Mestne občine Novo mesto in drugje.

 

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo na območju občine opravljajo prostovoljna gasilska društva ter Gasilsko reševalni center Novo mesto, in sicer na podlagi Sklepa o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Novo mesto, št.845-1/2015 z dne 20.01.2015 ter posameznih pogodb o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021 za opravljanje lokalne javne gasilske službe za posamezno prostovoljno gasilsko društvo na območju Mestne občine Novo mesto.

 

Organizacija javne gasilske službe v Mestni občini Novo mesto

V Mestni občini Novo mesto je aktivnih 18 prostovoljnih operativnih gasilskih enot, industrijsko prostovoljno gasilsko društvo (PIGD Krka, Tovarna zdravil Novo mesto) ter Gasilsko reševalni center Novo mesto, kot osrednja (poklicna) gasilska enota.

Navedene operativne enote opravljajo aktivnosti na svojih območjih oziroma sektorjih, ki jih določi Gasilsko poveljstvo občine Novo mesto in potrdi Gasilska zveza Novo mesto.

 

Prostovoljna gasilska društva so organizirana v tri sektorje, kar je razvidno tudi iz spodnje tabele.

 

Tabela 1: Organizacija PGD po sektorjih

#

Sektor Brusnice

1

PGD Brusnice

2

PGD Ratež

3

PGD Gabrje

4

PGD Smolenja vas

5

PGD Potov vrh - Slatnik

#

Sektor Stopiče

1

PGD Stopiče

2

PGD Dolž

3

PGD Lakovnice

4

PGD Mali Podljuben

5

PGD Podgrad -Mehovo

6

PGD Stranska vas

7

PGD Uršna sela

#

Sektor Novo mesto

1

PGD Šmihel pri Novo mestu

2

PGD Novo mesto

3

PGD Kamence

4

PGD Otočec

5

PGD Prečna

6

PGD Ždinja vas

 

Poleg javne gasilske službe prostovoljne operativne gasilske enote, v skladu z občinskimi načrti zaščite in reševanja, na območju občine opravljajo tudi druge naloge s področja zaščite, reševanja in pomoči.

 

NAloge

Organizacijske in strokovne naloge Gasilske zveze Novo mesto

Gasilska zveza Novo mesto bo tudi v letu 2021 prednostno izvajala naslednje naloge:

usposabljanje in izobraževanje gasilcev na nivoju občine,
izvajala naloge, ki so jih nanje prenesla država ali občina,
izvajanje drugih organizacijskih in razvojnih nalog gasilstva,
svetovanje pri pripravah prireditev, nabavah opreme in orodja,
udeleževanje na občnih zborih občinskih društev in skupščinah sosednjih zvez,
sodelovanje z regijskimi institucijami s področja gasilstva ter zaščite in reševanja,

sodelovanje z občinskimi strukturami s področja zaščite in reševanja,
sodelovanje z OŠ CZ, šolami, policijo, Zdravstvenim domom Novo mesto in ostalimi zainteresiranimi strankami,
organizirala tekmovanja, usposabljanja in vaje na občinski ravni.

 

Izvedba vaj, usposabljanj in tekmovanj je odvisna od epidemiološkega stanja v Mestni občini Novo mesto oziroma na območju regije.

Gasilsko poveljstvo občine

Predvidene naloge GPO Novo mesto za leto 2021 so:

izvajanje obveznih operativnih praktični vaj v PGD-jih,
organiziranje izobraževanj na vseh nivojih,
priprava plana nabave vozil in opreme za obdobje petih let,
organiziranje vaje na nivojih sektorjev, gasilske zveze in regije,
organiziranje tekmovanj,
udeležba na intervencijah,
sprejem in dopolnitve novega pravilnika ocenjevanja društev,
izvajanje letnega ocenjevanje društev,
udeležba na svečanostih na nivoju občine, regije in širše,
sodelovanje z GRC-jem in občinskimi službami s področja požarne varnosti.

 

Gasilske enote

Prednostne naloge prostovoljnih gasilskih enot Mestne občine Novo mesto ter Gasilsko reševalnega centra Novo mesto za leto 2021 so:

gašenje in reševanje v primeru požarov,
reševanje in pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč
izvajanje preventivnih nalog na območjih delovanja,
načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društva oziroma centra,
nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme,
društvene dejavnosti,
izvajanje nalog s področja preventive in operative po sklepu župana,
sodelovanje z URSZR Izpostavo Novo mesto in Regijskim centrom za obveščanje Novo mesto.

 

Investicije in nakupi gasilskih vozil

V letu 2021 sta predvideni naslednji večji investiciji:

GRC- novo vozilo za gašenje in reševanje,
PGD Kamence – novo gasilsko vozilo (GVC 16/25)

 

Stroški

Javna gasilska služba se skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 financira po naslednjih proračunskih postavkah:

20032004 – Dejavnost zveze (10.000,00€),
20032005 – Dejavnost društev (80.000,00€),
20032007 – GRC – Gasilsko reševalni center Novo mesto (1.050.000,00€),

20032008- Sofinanciranje Gasilske zveze, PGD in GRC (160.000,00€),
2320032007- GRC- investicije (160.000,00€).

 

Financiranje in opremljanje PIGD Krka zagotavlja Krka, d.d., Novo mesto.

 

 STANJE OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Pravna podlaga

 

V skladu s 37. členom ZVNDN je občina dolžna izdelati tudi načrte zaščite in reševanja za določene naravne in druge nesreče.

Obveznost izdelave občinskih načrtov zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah je določena z državno ali regijsko oceno ogroženosti občine ter z državnimi ali regijskimi načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

 

Na podlagi pete alineje drugega odstavka 37. člena ZVNDN, prvega odstavka 3. člena, prvega odstavka 5. člena ter prvega odstavka 7. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) je v pristojnosti občine izdelava načrtov zaščite in reševanja, ki jih izdela organ ali služba občine, določena s strani župan.

 

Sprejeti občinski načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Novo mesto

 

Trenutno sprejeti in veljavni načrti zaščite in reševanja v Mestni občini Novo mesto:

Načrt evakuacije v Mestni občini Novo mesto, 2015,
Načrt zaščite in reševanja ob potresu, 2015,
Načrt ukrepanja ob jedrski nesreči, 2016
Načrt ukrepanja ob poplavah v Mestni občini Novo mesto, 2016,
Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo, 2016,
Načrt zaščite in reševanja ob večjem požaru, 2016,
Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Novo mesto, 2020.

 

 

Načrtovana izdelava občinskih ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah v MO Novo mesto

 

Za leto 2021 se planira izdelava naslednjih ocen ogroženosti:

Ocena ogroženosti zaradi nesreče zrakoplova,

Ocena ogroženosti zaradi žleda,
Ocena ogroženosti zaradi potresa.

 

Za leto 2021 se planira izdelava naslednjih načrtov:

Načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Mestni občini Novo mesto, verzija 1.0,
Načrt zaščite in reševanja ob pojavu žleda v Mestni občini Novo mesto, verzija 1.0.,
Načrt zaščite in reševanja ob potresu, verzija 5.0 (ažuriranje).

Številka: 840-1/2021

Datum:  28.01.2021

 

ŽUPAN

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

Priloga: Naloge po posameznih področjih

 

Zap.št.

Naloga

Nosilec

Sodelujoči

Proračunska postavka

Rok

uresničitve

1 PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

   

Ozaveščanje prebivalcev o preventivnih ukrepih in ukrepih osebne ter vzajemne zaščite ter usposabljanje strokovne javnosti.

MONM, enote CZ MONM

 

20022001

Do konca leta 2021

   

Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev o temeljnih postopkih oživljanja

MONM, enote CZ MONM

OZRK NM

20022001

Maj 2021

   

Prikaz vaje

Enote CZ MO Novo mesto, JGS

Društva, organizacije posebnega pomena za zagotavljanje ZRP (določene s sklepom)

20022001

junij 2021

2 ZMOGLJIVOSTI IN SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

 

a. Ocene ogroženosti (tveganj) in načrti zaščite ter reševanja

   

Izdelava ocene ogroženosti za nesrečo zrakoplova v MONM

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD)

 

Posebna namenska sredstva niso predvidena

Marec 2021

   

Izdelava novega Načrta ZiR ob nesreči zrakoplova v MONM

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD)

 

Posebna namenska sredstva niso predvidena

Marec 2021

   

Izdelava ocene ogroženosti zaradi pojava potresa

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD)

 

Posebna namenska sredstva niso predvidena

Februar 2021

   

Ažuriranje Načrta ZiR ob pojavu potresa

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD)

 

Posebna namenska sredstva niso predvidena

Februar 2021

   

Izdelava ocene ogroženosti zaradi žleda

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD)

 

Posebna namenska sredstva niso predvidena

Avgust 2021

   

Izdelava načrta ZiR ob pojavu žleda

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD)

 

Posebna namenska sredstva niso predvidena

Avgust 2021

 

b. Zaloge materialnih sredstev

   

Izvedba javnih naročil za vzdrževanje, popolnitev in dopolnitev potrebnih sredstev in opreme za pripadnike občinske CZ

MONM

 

20022002

November 2021

 

c. Sile za zaščito, reševanje in pomoč

   

Zagotavljanje razpoložljivosti, opremljenosti, usposobljenosti in popolnjenosti sil za zaščito reševanje in pomoč

MONM

Sile za ZRP

20022001

20022002

December 2021

   

Zagotavljanje razpoložljivosti in opremljenosti enot JGS

MONM

JGS

20032004

20032005

20032007

20032008

2320032007

 

   

Vzdrževanje opreme in zaklonišč

MONM

Sile za ZRP

20022003

December 2021

   

Sofinanciranje društev pomembnih za ZRP (v primeru naravne in druge nesreče)

MONM

 

20022001

 

 

3 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

   

Izvedba občinske vaje

MONM, SOU OD

Sile ZRP MONM, JGS, ostale organizacije in društva, ki so pomembna za zagotavljanje ZRP

20022001

Junij 2021

   

Usposabljanje pripadnikov občinskega štaba

URSZR

Pripadniki občinskega štaba

20022001

December 2021

   

Usposabljanje pripadnikov Službe za podporo

URSZR

Pripadniki Službe za podporo

20022001

December 2021

   

Usposabljanje pripadnikov Ekip za prvo pomoč

OZRK

Pripadniki Ekip za prvo pomoč

20022001

December 2021

             

 

 Kratice

Zap. Št

Kratica

Pomen

   

MONM

Mestna občina Novo mesto

   

PGD

Prostovoljno gasilsko društvo

   

IPGD

Industrijsko prostovoljno gasilsko društvo

   

GZ NM

Gasilska zveza Novo mesto

   

ZiR

Zaščita in reševanje

   

ZRP

Zaščita, reševanja in pomoč

   

OŠ CZ

Občinski štab Civilne zaščite

   

VNDN

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

   

CZ

Civilna zaščita

   

URSZR

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

   

GPO

Gasilsko poveljstvo občine

   

OZRK

Območno združenje Rdečega križa

 

 

 

 

 

 

nazaj