vodilna slika

Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti Mestne občine Novo mesto

datum: 04. 02. 2021

Dolenjski uradni list 2 - 2021.

Na podlagi 11. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 17. seji dne 28. 1. 2021 sprejel

 

 

S k l e p

o imenovanju Komisije romske skupnosti Mestne občine Novo mesto  

 

1.

V Komisijo romske skupnosti Mestne občine Novo mesto se imenujejo:

- Klavdija Seničar, Krka 65, Novo mesto, predsednica,

- Janez Doltar, K Roku 128, Novo mesto, član,

- Bojan Kovačič, Brezje 14, Novo mesto, član.
 

2.

Sedež komisije je v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

3.

Mandat komisije je pet let in začne teči 6. marca 2021.

 

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 900-20/2020-5

Novo mesto, dne 28. januarja 2021

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      župan

                                                                                  Mestne občine Novo mesto                                                                                                                                                                       mag. Gregor Macedoni l.r.

nazaj