vodilna slika

Odlok o določitvi plovbnega režima na odseku reke Krke v Novem mestu

datum: 04. 02. 2021

Dolenjski uradni list 2 - 2021

Na podlagi drugega odstavka 4. člena in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – Zšpo-1 in 41/17 – PZ-G) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 17. redni seji 28. 1. 2021 sprejel

 

 

ODLOK

o določitvi plovbnega režima na odseku reke Krke v Novem mestu

 

 

I. UVODNA DOLOČBA

 

1. člen

 

(1) Ta odlok določa plovbni režim na odseku reke Krke v Novem mestu.

 

(2) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja varnost plovbe po celinskih vodah, in drugih predpisih.

 

 

II. PLOVBNO OBMOČJE

 

2. člen

 

(1) Plovbno območje obsega reko Krko na odseku od Irče vasi do Seidlovega jezu (v nadaljnjem besedilu: plovbno območje).

 

(2) Orisni prikaz plovbnega območja je kot Priloga 1 sestavni del tega odloka.

 

3. člen

 

Plovba na plovbnem območju je dovoljena z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer, za katere se morajo uporabniki plovbnega območja pozanimati pri pristojnih službah za varstvo voda.

 

 

III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA

 

4. člen

 

Skrbnik plovbnega območja je organ občinske uprave Mestne občine Novo mesto, pristojen za varnost plovbe po celinskih vodah (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ MONM).

 

 

IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON TER PLAVAJOČE NAPRAVE

 

5. člen

 

(1) Na plovbnem območju lahko plujejo plovila brez motornega pogona do dolžine 6 metrov.

 

(2) Na plovbnem območju lahko plujejo plovila z motornim pogonom v skladu z uredbo, ki ureja uporabo plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: uredba).

 

6. člen

 

Prepovedana je uporaba plovil za bivanje in prenočevanje.

7. člen

 

(1) Na plovbnem območju so lahko privezane, usidrane ali položene na vodno dno plavajoče naprave.

 

(2) Mesto postavitve plavajoče naprave iz prejšnjega odstavka določi pristojni organ MONM ob upoštevanju vidika varnosti plovbe na plovbnem območju in na podlagi mnenja pristojne službe za varstvo narave.

 

 

V. PRISTANIŠČA IN VSTOPNO-IZSTOPNA MESTA

 

8. člen

 

(1) Pristanišči za plovila z motornim pogonom sta:

– v Irči vasi (čolnarna) in

– pod Šmihelskim mostom (ob stebru na sredini reke Krke).

 

(2) Pristanišča za plovila brez motornega pogona so:

– v Irči vasi (čolnarna),

– ob izteku Župančičevega sprehajališča v Lastovčah,

– ob izteku Medičeve ulice,

– pri Pumpenci (železniško črpališče v Bršljinu),

– v Portovalu (ob robu teniških igrišč),

– na Loki (nad gostiščem v smeri proti Bršljinu na levem bregu reke Krke),

– na Loki (na vzhodni strani športnega parka na levem bregu reke Krke), 

– pod Šmihelskim mostom (na desnem bregu reke Krke),

– pri izlivu Težke vode (čolnarna pod bolnišnico),

– ob izteku Resslove ulice v Kandiji (čolnarna),

– pod Kandijskim mostom (na desnem bregu reke Krke) in

– pod frančiškanskim samostanom (na levem bregu reke Krke).

 

(3) Vstopno-izstopna mesta za plovila z motornim pogonom so:

– na Loki (pri brvi v bližini gostišča na levem bregu reke Krke),

– ob izteku Pugljeve ulice in

– pod frančiškanskim samostanom (na levem bregu reke Krke).

 

(4) Lokacije pristanišč in vstopno-izstopnih mest iz prvega, drugega in tretjega odstavka so prikazane v Prilogi 1.

 

(5) Pristanišča in vstopno-izstopna mesta so objekti gospodarske javne infrastrukture in so v lasti ter upravljanju MONM.

 

9. člen

 

(1) Prepovedano je izpluti ali pristati oziroma privezovati ali puščati plovila izven mest, določenih v prvem, drugem in tretjem odstavku prejšnjega člena.

 

(2) Prepovedano je privezovanje plovil na vstopno-izstopnih mestih iz tretjega odstavka prejšnjega člena, razen za čas vstopanja in izstopanja potnikov.

 

10. člen

 

Pristanišča in vstopno-izstopna mesta se označijo glede na vrsto dovoljene plovbe.

 

 

 

VI. UPORABA PRIVEZOV V PRISTANIŠČIH

 

11. člen

 

(1) Za uporabo privezov v pristaniščih iz prvega in drugega odstavka 8. člena je treba pridobiti dovolilnico. Izda se lahko le toliko dovolilnic, kot je privezov v pristaniščih.

 

(2) Dovolilnico na predpisanem obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega odloka, izda pristojni organ MONM za obdobje šestih mesecev ali enega leta.

 

(3) Lastnik oziroma uporabnik plovila lahko najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti dovolilnice zaprosi za njeno podaljšanje.

 

(4) Lastnik oziroma uporabnik plovila mora na plovilu na vidnem mestu navesti oznako čolna, ki je navedena na dovolilnici iz prvega odstavka.

 

12. člen

 

(1) Ob izdaji dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena je treba plačati pristojbino, ki jo določi občinski svet s sklepom.

 

(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka je namenjena za vzdrževanje in obnovo pristanišč ter vstopno-izstopnih mest.

 

13. člen

 

Skrbnik plovbnega območja, občinska inšpekcija, izvajalec ribiškega upravljanja ter sile za zaščito in reševanje so oproščeni plačila pristojbine za uporabo enega priveza v pristanišču.

 

14. člen

 

(1) Za športne veslaške čolne ni zagotovljenih privezov in jih je treba po končani plovbi odstraniti s plovbnega območja.

 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za kanuje možen privez v pristanišču na podlagi dovolilnice iz prvega odstavka 11. člena.

 

 

VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA

 

15. člen

 

(1) Plovba s plovili brez motornega pogona je dovoljena vse dni v letu od sončnega vzhoda do sončnega zahoda.

 

(2) Čas dovoljene plovbe plovil z motornim pogonom določa uredba.

 

 

VIII. ZAČASNA PREPOVED PLOVBE

 

16. člen

 

(1) Pristojni organ MONM lahko začasno prepove plovbo zaradi nevarnih vremenskih in hidroloških razmer, vzdrževanja vodotoka ter drugih utemeljenih razlogov.

 

(2) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavi v pristaniščih in na vstopno-izstopnih mestih ter na oglasni deski in spletni strani MONM, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.

 

 

IX. PRIREDITVE

 

17. člen

 

(1) Organizator prireditve na plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja.

 

(2) Organizator prireditve na plovbnem območju mora pridobiti tudi predhodno soglasje pristojnega organa MONM z vidika varnosti plovbe na plovbnem območju.

 

 

X. NADZOR

 

18. člen

 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve predpisana globa, opravljajo občinski inšpektorji.

 

(2) Občinski inšpektor odredi z odločbo lastniku ali uporabniku plovila odstranitev plovila v pristanišču, ki nima dovoljenja iz prvega odstavka 11. člena, oziroma je privezano zunaj mest, ki so določena v 8. členu. V primeru odstranitve se plovilo odpelje na urejen prostor na stroške lastnika ali uporabnika plovila.

 

(3) Če lastnik ali uporabnik plovila ni znan, občinski inšpektor odredi z odločbo MONM odstranitev plovila. Stroške odstranitve plača MONM, ki ima pravico do povračila stroškov, če se naknadno ugotovi lastnika ali uporabnika plovila.

 

(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi za plavajoče naprave, ki so postavljene v nasprotju s 7. členom.

 

 

XI. KAZENSKE DOLOČBE

 

19. člen

 

(1) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:

1. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena,

2. če ravna v nasprotju s 6. členom,

3. če ravna v nasprotju s 7. členom,

4. če ravna v nasprotju z 9. členom,

5. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena,

6. če ne upošteva prepovedi iz prvega odstavka 16. člena in

7. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena.

 

(2) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

 

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka.

 

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

20. člen

 

V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 13/18 – UPB1) se v 6. členu črta 10. točka.

 

21. člen

 

(1) Lastniki oziroma uporabniki plovil morajo v roku enega meseca od začetka uporabe tega odloka plovila privezati v pristaniščih, oziroma jih morajo odstraniti s plovbnega območja.

 

(2) Imetniki obstoječih plavajočih naprav morajo v roku treh mesecev od začetka uporabe tega odloka pridobiti odobritev za mesto postavitve plavajoče naprave v skladu z drugim odstavkom 7. člena, oziroma morajo plavajoče naprave odstraniti s plovbnega območja.

 

22. člen

 

Občinski svet sprejme sklep iz prvega odstavka 12. člena v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.

23. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Krki (Uradni list RS, št. 45/14), uporablja pa se do začetka uporabe tega odloka.

 

24. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporabljati pa se začne 1. 12. 2021.

 

 

 

Številka: 007-9/2020

Novo mesto, dne 28. 1. 2021

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

mag. Gregor Macedoni l.r.

 

PRILOGA 1:

 

 

 

PRILOGA 2:

 

nazaj