vodilna slika

Javni razpis za ravnatelja javnega zavoda Anton Podbevšek Teater

datum: 28. 01. 2021

Dolenjski uradni list 1 - 2021

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/084/1020/11111/1368/1661/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Uradni list, št. 123/06 – uradno prečiščeno besedilo) Mestna občina Novo mesto, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

 

 

javni razpis

 

za ravnatelja

javnega zavoda Anton Podbevšek Teater

 

Za ravnatelja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,
 • da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, ki dajejo izkušnje pri poslovnem in umetniškem vodenju, ter da pozna področja dela gledališča in kulturne dejavnosti,
 • da ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
 • da aktivno obvlada slovenski jezik,
 • da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.

 

Kandidat za ravnatelja je dolžan ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

 • življenjepis kandidata, iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, ki dajejo izkušnje pri poslovnem in umetniškem vodenju, ter poznavanje področja dela gledališča in kulturne dejavnosti,
 • program razvoja zavoda za petletno mandatno obdobje,
 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede sposobnosti za organiziranje in vodenje dela,
 • izjavo, da aktivno obvlada slovenski jezik,
 • izjavo, da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik, iz katere mora biti razvidna npr. vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 • izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo mesto pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da program razvoja zavoda za mandatno obdobje ne presega 4 strani A4 formata.

 

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Ravnatelja javnega zavoda imenuje ustanovitelj po predhodnem mnenju sveta zavoda. Župan lahko povabi k prijavi na javni razpis posamezne kandidate tudi neposredno. Mandat ravnatelja traja pet let, po izteku dobe je lahko vnovič imenovan. Na podlagi akta o imenovanju ravnatelja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z ravnateljem se sklene za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata.

 

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: Za javni razpis za ravnatelja javnega zavoda APT, št. 014-0001/2021« na naslov: »Mestna občina Novo mesto, Občinski svet - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto«. Zadnji dan roka za prijavo je 18. 2. 2021.

 

Nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje pogojev iz javnega razpisa. 

 

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena pa morajo biti skenirana dokazila, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka roka za prijavo prejme informacijski sistem občine. 

 

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi s postopkom javnega razpisa je Maja Gorenc, tel. št. 07/39-39-308.  

 

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.   

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   014-0001/2021-1 (405)

Datum:     28. 1. 2021

 

 

 

                                               Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

                                                                                       Boštjan Grobler l.r.

 

 

 

nazaj