vodilna slika

Odredba o podaljšanju veljavnosti odredbe

datum: 22. 12. 2020

Dolenjski uradni list 22 - 2020.

Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) zaradi varovanja zdravja in življenja občank in občanov ter določil 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 27. in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19-UPB1), v povezavi z 2. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 97/10, 21/18 - ZNOrg) in z namenom preprečitve širjenja bolezni, sprejemam sledečo

 

O D R E D B O

O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI ODREDBE

 

1.

 

V drugi točki Odredbe župana Mestne občine Novo mesto z dne 16. 11. 2020 (v nadaljevanju odredba) se podaljša njena veljavnost tako, da odredba velja do 17. 12. 2020.

 

2.

 

Vsa ostala določila odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

Številka: 843-6/2020                                                                        

Datum: 30. 11. 2020

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

 mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

                                                                                                                                                                

nazaj