vodilna slika

Odredba

datum: 22. 12. 2020

Dolenjski uradni list 22 - 2020

Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) zaradi varovanja zdravja in življenja občank in občanov ter določil 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 27. in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19 - UPB1), v povezavi z 2. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 97/10, 21/18 - ZNOrg) in z namenom preprečitve širjenja bolezni, sprejemam sledečo

 

O D R E D B O

 

1.

 

s katero odrejam, da se na spodaj navedenih javnih parkirnih površinah, kjer je skladno z Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 18/20 - v nadaljevanju Odlok)  ter Odredbo o izvedbenih aktih  k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 45/16, 1/17, 15/17, 21/17, 14/19, 28/19, 6/20 in 17/20 - v nadaljevanju Odredba o izvedbenih aktih k Odloku) določeno plačevanje parkirnine in njena višina, ne plačuje parkirnina v času veljavnosti te odredbe.

 

Parkirnina se po tej odredbi ne plačuje na sledečih javnih parkirnih površinah:

- parkirni prostori ob Težki vodi pri Kandijski cesti,

- parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval (parkirna hiša),

- parkirni prostori na Trdinovi  ulici.

 

2.

 

Odredba stopi v veljavo dne 16. 11. 2020 in velja do 30. 11. 2020.

 

   

Številka: 843-6/2020

Datum:   16. 11. 2020

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r. 

 

 

 

nazaj