vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 22. 12. 2020

Dolenjski uradni list 22 - 2020

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 - ZUOPŠP), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 68/16, 54/17, 69/17, 3/18 - odl. US, 43/19 - ZVoz-1B), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl.) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel

 


ODLOK

 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
 

1. člen

 

(1) V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/20) – v nadaljevanju odlok, se v petem odstavku 5. člena za besedo »odredbo« postavi pika in se preostali del stavka briše. 

 

(2) Spremeni se šesti odstavek 5. člena odloka tako, da se glasi:

»(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in četrtim odstavkom tega člena.«

 

2. člen

 

Za 23. členom odloka se doda nov 23. a člen, ki se glasi:

 

»(1) Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, razen na območjih kratkotrajnega parkiranja in Garažni hiši Novi trg, fizičnim in pravnim osebam izda pristojni organ.

(2) Dovoljenje za parkiranje iz prejšnjega odstavka se izkazuje s parkirno dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.«

 

3. člen

 

(1) Spremeni se prvi odstavek 24. člena odloka tako, da se glasi:

»(1) Če je za izdajo dovoljenja iz 23. in 23. a člena določena taksa v skladu z odredbo, se plača pred izdajo dovolilnice iz prejšnjega člena taksa v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.«

 

(2) Tretji odstavek 24. člena odloka se črta.

4. člen

 

V 59. členu odloka se doda drugi odstavek, ki se glasi:

 

» Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17,  15/17, 14/19 in 28/19).«

 

 

 

5. člen

 

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

6. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 007-7/2020
Datum: 17. 12. 2020
 

                                                     ŽUPAN
                                                           MESTNE OBČINE NOVO MESTO
                                                           mag. Gregor MACEDONI, l. r.

 

nazaj