vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 22. 12. 2020

Dolenjski uradni list 22 - 2020

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB 1, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 60/17 - ZDMHS, 61/17 - GZ, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Urani list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl.),  Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 13/18 - UPB1) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel


ODLOK

 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

1. člen

 

(1) V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto Uradni list RS, št. 15/14, Dolenjski uradni list št. 26/17 in 7/18) – v nadaljevanju odlok, se spremeni 1. točka 1. odstavka 4. člena tako, da se sedaj glasi:

»1. Komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.«

 

(2) V prvem odstavku 4. člena se črtajo 6.-10. točka, 13.-18. točka in 20. točka.

 

2. člen

 

Spremeni se prvi odstavek 13. člena tako, da se sedaj glasi:

»(1) Vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki je obvezna  za lastnike, najemnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali počitniških hiš in drugih podobnih gospodarskih objektih ali če se v njih izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.«

 3. člen

Spremeni se 22. člen odloka tako, da se sedaj glasi:

» Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja na poziv povzročiteljev odpadkov čez celo leto. Zbiranje nevarnih frakcij se izvaja po programu zbiranja nevarnih frakcij, ki ga pripravi izvajalec javne službe v skladu z uredbo, ki ureja to področje

 

4. člen

 

V odloku se črta 4. alineja 1. odstavka 25. člena.

 

5. člen

 

Spremeni se 31. člen odloka tako, da se sedaj glasi:

»Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka. Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki je mnenjedajalec v postopku priprave prostorskih aktov občine skladno s predpisi o urejanju prostora in pogojedajalec ter  mnenjedajalec k dokumentaciji za gradnjo skladno s predpisi, ki urejajo graditev.«

 

6. člen

 

V tretjem odstavku 34. člena se črta tretja alineja.

 

7. člen

 

Spremeni se 35. člen odloka tako, da se sedaj glasi:

»(1) Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali posode, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

(2) Prepovedano je pisati, risati ali barvati na zabojnike za ločene frakcije ali posode, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpadkov, ter nanje lepiti plakate in obvestila.

(3) Prepovedano je brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov in iz njih odnašati odložene komunalne odpadke ali komunalne odpadke odložene ob zabojnikih.

(4) Prepovedano je samovoljno premikanje zabojnikov za ločeno zbiranje frakcij iz določene lokacije na drugo lokacijo.«

 

8. člen

 

Spremeni se 36. člen odloka tako, da se sedaj glasi:

» (1) Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo oddati nevarne frakcije v zbirnem centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov.

 

(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:

- mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,

- prepuščati izvajalcu javne službe nevarne komunalne odpadke in druge ločene frakcije, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,

- prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije,

- prepuščati odpadkov z vrtov v zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov in

- prepuščati odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.«

 

 

9. člen

 

(1) V 4. alineji 37. člena se pred besedo pepel doda beseda: »vroč«.

(2) Spremeni se 7. alineja 37. člena odloka tako, da se sedaj glasi:

  »odpadke z vrtov, razen zelenega vrtnega odpada v zabojnik za biološke odpadke

 

10. člen

 

V prvem odstavku 38. člena odloka, se  v besedni zvezi »v/ob/na« črta črka »v«.

 

11. člen

 

V drugem odstavku 39. člena odloka, se pred piko doda besedna zveza »skladno s predpisi.«.

 

12. člen

 

Na koncu drugega odstavka 42. člena odloka se besedna zveza »z Zakonom o varstvu okolja« nadomesti z besedno zvezo »s predpisom, ki ureja varstvo okolja«.

 

13. člen

 

Črta se 2. alineja 1. odstavka 56. člena odloka.

 

14. člen

 

V 58. členu odloka se spremeni višina globe tako, da globa sedaj znaša 200 EUR.

 

 

15. člen

 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi. 

 

16. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 007-6/2020
Datum: 17. 12. 2020
 

                                                           ŽUPAN
                                                           MESTNE OBČINE NOVO MESTO
                                                           mag. Gregor MACEDONI, l. r.

 

 

nazaj