vodilna slika

Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto

datum: 06. 10. 2020

Dolenjski uradni list 17 - 2020

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. redni seji 1. 10. 2020 sprejel

 

ODLOK

o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto

 

 

1. člen

 

V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 4/15, 42/16 in 15/17) se v 8. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Organi občinske uprave so kabinet župana in uradi.«.

 

V tretjem odstavku se črta zadnja alineja.

 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Mestna občina lahko skupaj z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave za opravljanje posameznih nalog občinske uprave. Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.«.

 

V petem odstavku se besedilo »s Pravilnikom« nadomesti z besedilom »z aktom«.

 

V šestem odstavku se beseda »Pravilnik« nadomesti z besedo »Akt«.

 

2. člen

 

V 10. členu se v alineji besedo »pravobranilstva« nadomesti z besedo »odvetništva«.

 

3. člen

 

13. člen se črta.

 

4. člen

 

Naslov poglavja »IV. IZVAJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE IZVEN ORGANOV OBČINSKE UPRAVE« in 14. člen se črtata.

 

5. člen

 

Naslov poglavja »V. USTANOVITEV ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE« in 15. člen se črtata.

 

6. člen

 

V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Organe občinske uprave in notranje organizacijske enote vodijo vodje.«.

 

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

7. člen

 

Župan v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka sprejme spremembe in dopolnitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

 

8. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-17/2020-3

Novo mesto, dne 1. 10. 2020

 

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

mag. Gregor Macedoni l.r.

                                                                                                         

nazaj