vodilna slika

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

datum: 04. 09. 2020

Dolenjski uradni list 16 - 2020.

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 3. 9. 2020 sprejel

 

SKLEP

 o pripravi sprememb in dopolnitev

Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

 

 

1. člen

      (potrditev izhodišč za pripravo SD OPPN)

 

(1) S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPPN Poganci (julij 2020) in se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (v nadaljevanju: SD OPPN).

(2) Pobudnik in naročnik izdelave SD OPPN je zasebnik, izdelovalec pa podjetje Topos d.o.o.

 

2. člen

(območje načrtovanja)

 

(1)

(2) Območje je v celoti stavbno zemljišče, v pretežni meri s podrobnejšo namensko rabo za razvoj centralnih dejavnosti (CD), v manjši meri kot območje prometnih površin (PC).

(3) Območje obsega približno 5,76 ha in zajema zemljišča s parc. številkami 543/1-del, 543/2-del, 543/8, 543/9, 543/10, 543/11, 543/19, 543/20, 543/21, 543/22, 543/23, 543/24, 543/25, 543/26, 543/27, 543/28, 543/29, 543/30, 543/31, 543/32, 546/10, 1161/4, 1128/2-del (glavna cesta), 456/16-del, 456/17-del, 456/6-del, vse k.o. Gotna vas.

(4) Območje načrtovanja se lahko tekom postopka priprave SD OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

 

3. člen

(predmet načrtovanja)

 

(1) Predmet SD OPPN je sprememba določil veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (Uradni list RS, št. 78/08; v nadaljevanju: OPPN), tako da se omogoči gradnja poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami ter izvedba novih prometnih ureditev dostopnih poti in njihove navezave na glavno cesto Novo mesto – Metlika.

(2) Na obravnavanem območju, ki je z veljavnim OPPN predvideno za gradnjo stanovanjskih in poslovnih stavb, se načrtujejo ureditve, v okviru katerih bo možno izvajanje tistih poslovnih dejavnosti, ki so dopustne s podrobnejšo namensko rabo območja (CD – območja centralnih dejavnosti).

 

4. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati strokovne podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času postopka priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, strokovne podlage, izdelane v postopku priprave OPPN Poganci ter druge strokovne podlage, ki so bile izdelane za obravnavo sosednjih območij. Že izdelane strokovne podlage in študije se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnosti prostora relevantne za SD OPPN.

(2) Izdelajo se širše strokovne podlage, ki morajo podati celovite urbanistične in arhitekturne rešitve ter rešitve v zvezi z infrastrukturnimi ureditvami in ostalimi potrebnimi ureditvami za območje, ki je širše od samega območja urejanja s SD OPPN, a se prostorsko in funkcionalno navezuje na območje urejanja.

(3) Izdelajo se vse obvezne strokovne podlage in strokovne podlage ter študije, ki se izkažejo za potrebne v postopku priprave SD OPPN ali na zahtevo nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovi pobudnik.

(4) Če bo v postopku priprave SD OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka SD OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik.

(5) Skladno s 65. členom Zakona o urejanju prostora se izdela elaborat ekonomike.

 

5. člen

(vrsta postopka)

 

SD OPPN se skladno s 119. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

 

6. člen

(roki za pripravo SD OPPN in faze postopka priprave)

 

(1) Priprava SD OPPN bo potekala v naslednjih rokih izvedbe:

 • izdelava širših in podrobnejših strokovnih podlag (sredina novembra 2020);
 • pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje od nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO (začetek oktobra 2020);
 • pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave CPVO od ministrstva, pristojnega za okolje (začetek novembra 2020);
 • izdelava osnutka SD OPPN (sredina decembra 2020);
 • pridobitev prvih mnenj NUP (konec januarja 2021);
 • izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN za javno razgrnitev in elaborata ekonomike (konec februarja 2021);
 • izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (sredina aprila 2021);
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (konec aprila 2021);
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana (sredina maja 2021);
 • izdelava predloga SD OPPN (konec maja 2021);
 • pridobitev drugih mnenj NUP (začetek julija 2021);
 • izdelava usklajenega predloga SD OPPN (konec julija 2021);
 • potrditev usklajenega predloga s sklepom s strani pristojnega ministrstva (konec avgusta 2021);
 • druga obravnava usklajenega predloga SD OPPN na občinskem svetu in sprejem (konec septembra 2021);
 • objava odloka v uradnem glasilu in izdelava končnega gradiva SD OPPN (oktober 2021);
 • arhiviranje sprejetega SD OPPN in posredovanje ministrstvu, pristojnemu za prostor (oktober 2021).

(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OPPN.

 

7. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest - območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
 6. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 7. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 8. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje –  Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 9. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 10. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 11. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 12. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
 13. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 1, 8000 Novo mesto;
 14. Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

(2) Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

8. člen

(načrt vključevanja javnosti)

 

(1) Javnost je bila seznanjena s predlogom izhodišč v času javne objave od 15. 5. do 1. 6. 2020.

(2) Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) s pričetkom postopka priprave SD OPPN seznani javnost in Krajevno skupnost Gotna vas z objavo tega sklepa in izhodišč iz prvega člena tega sklepa na spletni strani občine.

(3) Občina v postopku priprave SD OPPN pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPPN, ki traja 30 dni in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo.

(4) Pripombe in predloge javnosti občina preuči ter do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.

(5) Občinski svet občine sprejme SD OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu in na spletni strani občine.

 

9. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN)

 

Izdelavo SD OPPN financira zasebni pobudnik.

 

10. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

ID prost. akta: 1784

Št. spisa: 350-8/2019                                                           

Novo mesto, dne 3. 9. 2020                                                                                                                                                                       

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj