vodilna slika

Odredba o začasnih nujnih ukrepih

datum: 24. 03. 2020

Dolenjski uradni list 6 - 2020

Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) zaradi varovanja zdravja in življenja občank in občanov ter določil 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 27. in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19-UPB1), v povezavi z 2. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 97/10, 21/18 - ZNOrg) in z namenom preprečitve širjenja bolezni, sprejemam sledečo

 

O D R E D B O

 

1.

 

s katero odrejam, da se na vseh javnih parkirnih površinah, kjer je skladno z Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17, in 14/19 - v nadaljevanju Odlok)  ter Odredbo o izvedbenih aktih  k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 45/16, 1/17, 15/17, 21/17, 14/19, 28/19 in 29/19 - v nadaljevanju Odredba o izvedbenih aktih k Odloku) določeno plačevanje parkirnine in njena višina, ne plačuje parkirnina v času veljavnosti te odredbe.

 

Izjema je Parkirna hiša Novi trg, kjer se parkirnina plačuje skladno z Odlokom in Odredbo o izvedbenih aktih k Odloku.

 

2.

 

Odredba nastopi v veljavo 17. 3. 2020 in velja do 29. 3. 2020.

 

Novo mesto, dne 17. 3. 2020

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

nazaj