Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto

datum: 18. 11. 2019

Dolenjski uradni list 26 - 2019

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 27. člena statuta Mestne občine Novo mesto -  UPB-1 (DUL, št. 14/19) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. seji, dne 14. 11. 2019 sprejel

 

ODLOK

 

o  spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto

 

1. člen

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (DUL, št. 16/18 - uradno prečiščeno besedilo - UPB1 in 5/19) se doda nov 3.a člen z naslednjo vsebino:

» 3.a člen

(Program vrtca)

 

Vrtec izvaja dnevni program, poldnevni program ter prilagojeni program za otroke s  posebnimi potrebami.

Razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami ima vrtec v Enoti Pedenjped, Šegova ulica 22, Novo mesto.«

 

2. člen

 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-1/2019

Novo mesto, dne 14. 11. 2019

 

 

Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj