vodilna slika

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem

datum: 07. 05. 2019

Dolenjski uradni list 15 - 2019

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB, 58/1227/1627/17-ZKme-1D in 79/17) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 29. 4. 2019 sprejel

 

 

SKLEP

 o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta

za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783

v Dolenjem Karteljevem

 

 

1. člen

      (predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem (v nadaljevanju: OPPN) in se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN (SAPO, d.o.o., marec 2019), ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

(2) Pobudo za pripravo OPPN je podal nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev s št. KMG-MID 100363783 (v nadaljevanju: pobudnik). Iz izpisa registra je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S tem je izpolnjen pogoj iz točke a) četrtega odstavka 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ) za začetek postopka priprave OPPN za načrtovanje kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti (stavbe za rejo živali), na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe zemljišč.

(3) Pobudnik je za izdelovalca izbral podjetje SAPO, d.o.o. 

 

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

 

(1) V Dolenjem Karteljevem se nahaja večja kmetija, ki je znotraj naselja utesnjena in nima več možnosti širitve. Iz tega razloga se načrtuje širitev kmetije oz. selitev dela kmetije na lokacijo v bližini naselja Dolenje Karteljevo. Predvidena je gradnja hleva, strojne lope, jame za gnojevko ter dograditev koritastih silosov in ostalih kmetijskih objektov po potrebi, vključno z izvedbo priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.

(2) V izhodiščih za pripravo OPPN sta bili obravnavani dve možni lokaciji širitve kmetije. Prva predlagana lokacija je bila vzhodno od naselja Dol. Karteljevo (varianta 1), druga pa zahodno od naselja (varianta 2), v obeh primerih na zemljiščih v lasti nosilca kmetijskega gospodarstva. Na podlagi SWOT analize se je za primernejšo izkazala varianta 1, zato se v postopku priprave OPPN obravnava varianto 1.

(3) Območje OPPN meri cca. 9000 m2 in obsega zemljišča s parc. št. 745, 748 (del), 749 (del), 751/3 (del), 1025/1 (del), 1035/1, 1043/1 in 1043/2, vse k.o. Zagorica.  V manjšem delu gre za območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo SKk – površine kmetij (enota urejanja prostora DKR/2) in v večjem delu za območje kmetijskih zemljišč (enota urejanja prostora IKR-1-a), kjer veljajo posebni prostorski izvedbeni pogoji za izjemne njivske krajine na gričevju.

(4) Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni oz. razširi na sosednje enote urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

 

3. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti glede njihovega zagotavljanja)

 

(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati strokovne podlage, ki jih je predložil pobudnik (Idejna zasnova za selitev kmetije, Svet projekta d.o.o., januar 2019), podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora in obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane v času priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto - npr. Strokovne podlage za razvoj kmetijstva na območju Mestne občine Novo mesto, v sklopu katerih je bila izdelana Analiza kmetijskih gospodarstev v MONM (Sapo, d.o.o., april 2016).

(2) Geodetski načrt zagotovi pobudnik. Če bo v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih mora zagotoviti pobudnik.

(3) Skladno s tretjim odstavkom 3.ea člena ZKZ mora biti za načrtovanje kmetijskih objektov k osnutku OPPN priložen elaborat o preveritvi izbrane lokacije načrtovanih kmetijskih objektov. Skladno s 65. členom Zakona o urejanju prostora se v primeru, da se za to izkaže potreba, izdela elaborat ekonomike.

 

4. člen

(vrsta postopka)

 

OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora.

 

5. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

 

(1) OPPN

 • posredovanje sklepa o pripravi OPPN in Izhodišč za pripravo OPPN nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne smernice;
 • poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi pridobljenih mnenj NUP, ki sodelujejo pri postopkih CPVO;
 • izdelava osnutka OPPN in elaborata o preveritvi izbrane lokacije načrtovanih kmetijskih objektov na podlagi 3.ea člena ZKZ (15 dni po podpisu pogodbe med naročnikom, izdelovalcem in pripravljavcem OPPN);
 • pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev (15 dni po roku za prva mnenja);
 • izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (30 dni);
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (3 dni po zaključku javne razgrnitve);
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga OPPN (5 dni po zavzetju stališč);
 • pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga OPPN (5 dni po roku za druga mnenja);
 • druga obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem;
 • objava odloka v uradnem glasilu;
 • izdelava sprejetega OPPN (5 dni po sprejemu na občinskem svetu);
 • arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje ministrstvu, pristojnemu za prostor.

(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

 1. Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
 6. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 7. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
 8. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje –  Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
 9. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 10. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 11. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 1, 8000 Novo mesto;
 12. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
 13. Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (osebno);
 14. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost). 

(2) Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje pod prvo alinejo prejšnjega člena se posreduje NUP pod točkami 3., 5., 11. in 12. prejšnjega odstavka ter Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

7. člen

(načrt vključevanja javnosti)

 

(1) Javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo OPPN. Predlog izhodišč je bil javno razgrnjen v času od 20. 3. do 4. 4. 2019 in nanj ni bilo podanih pripomb, dne 27. 3. 2019 je bila izvedena tudi javna predstavitev na sedežu krajevne skupnosti Dolenje Karteljevo.

(2) V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni in javne obravnave. Javna razgrnitev gradiva bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter na oglasni deski in spletni strani Krajevne skupnosti Karteljevo. Na enak način bo objavljeno tudi javno naznanilo o času javne razgrnitve. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge na načrtovane ureditve, ki bodo proučeni in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena.

 

8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

 

Izdelavo OPPN financira pobudnik priprave.

 

9. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

 


 

Številka: 35006-1/2019                                                                     

Novo mesto, dne 29. 4. 2019                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                 Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                                  mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj