Odredba o spremembi prometne ureditve v ožjem mestnem središču v Novem mestu

datum: 24. 04. 2019

Dolenjski uradni list 14 - 2019

Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17 in 21/17) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 33/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne 18.4.2019 sprejel

 

O D R E D B O

 

o spremembi prometne ureditve v ožjem mestnem središču v Novem mestu

 

 

  1. člen

 

S to odredbo se določi sprememba prometne ureditve na občinskih cestah:

 

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

1

299001

R2 419

R2 419 - Glavni trg

299003

162

V

2

299002

299003

Glavni trg - Rozmanova ulica

299003

428

V

3

299003

299000

Prešernov trg - Sokolska ulica

299000

406

V

4

299004

299003

Rozmanova ulica

299272

260

V

5

799321

299004

Ulica talcev 12

p. 1165

422

V

6

799322

799321

Na žago 1

p. 1162

86

V

7

799323

799321

Jerebova ulica - povezava mimo HŠ 6

799330

344

V

8

799324

799323

Jerebova ulica - Ulica talcev

799321

26

V

9

799331

299002

Vrhovčeva ulica - povezava mimo HŠ 9

799341

232

V

10

799332

799331

Kratka ulica - K sodišču

799323

68

V

11

799333

799343

Jenkova ulica - Šolska ulica - K sodišču

799323

346

V

12

799334

799333

Strojarska pot 3

razcep

103

V

13

799335

799331

Streliška ulica - povezava mimo HŠ 1

799333

62

V

14

799336

799331

pešpot mimo Vrhovčeva ulica 10

799332

23

P

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

15

799341

299002

Germova ulica - povezava mimo HŠ 2

799333

105

V

16

799342

799333

Dilančeva ulica - povezava mimo HŠ 5

799341

119

V

17

799343

799351

Detelova ulica - povezava mimo HŠ 3

799342

61

V

18

799351

299002

Jenkova ulica - povezava mimo HŠ 1

799343

66

V

19

799352

799351

Frančiškanski trg 1

p. 1621

52

V

20

799411

799412

Trubarjeva ulica - povezava mimo HŠ 3

799415

75

V

21

799412

299004

Novi trg - povezava mimo HŠ 11

799415

115

V

22

799413

799415

Na loko - Župančičevo sprehajališče 2

p. 1311/3

327

V

23

799415

799410

Dalmatinova ulica - Kapiteljska ulica

799422

182

V

24

799421

799422

Kapiteljska ulica - povezava mimo HŠ 5

799423

224

V

25

799422

799415

Strma pot - povezava mimo HŠ 2

299003

103

B

26

799423

299003

Prešernov trg

299003

79

V

27

799424

799421

Muzejska ulica - povezava mimo HŠ 7

299003

161

V

28

799425

799424

Mej vrti - povezava mimo HŠ 3

799426

160

V

29

799426

799424

Kosova ulica - povezava mimo HŠ 1

799430

83

V

30

799427

299002

Kastelčeva ulica - povezava mimo HŠ 7

299003

91

V

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

31

799428

299003

Florjanov trg - Glavni trg

299002

103

V

32

799429

299002

pešpot Linhartova ulica

799428

64

B

33

799431

799425

Breg 25

HŠ 25

177

V

34

799432

799431

Cvelbarjeva ulica - povezava mimo HŠ 10

799426

52

B

35

799433

299000

Pugljeva ulica 5

HŠ 5

131

V

36

799434

799426

Cvelbarjeva ulica - povezava mimo HŠ 2

299003

60

V

 

V…vsa vozila, B…pešci in kolesarji, P…pešci

 

 

    člen

 

Na občinskih cestah iz 1. člena te Odredbe se spremeni prometna ureditev. Prometno ureditev se izvede  kot  je predvideno v projektni dokumentaciji, elaboratu prometne ureditve za ureditev mestnega jedra Novega mesta.

 

Podatki o elaboratu:

 

Oznaka načrta in vrsta elaborata:

 

EL-489/19, ELABORAT PROMETNE UREDITVE

 

Naročnik elaborata:

 

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO

 

Objekt:

 

PROMETNA UREDITEV MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA

 

Projektant:

 

STIA d.o.o., Novo mesto, Smolenja vas 10, 8000 Novo mesto, Magda Meglič, inž. grad.

 

Odgovorni izdelovalec:

 

Magda Meglič, inž. grad, IZS G-2078

 

Številka, kraj in datum izdelave elaborata:

 

EL-489/19, Novo mesto, april 2019

 

    člen

 

Elaborat za izvedbo spremembe prometne ureditve mestnega jedra Novega mesta št.: EL-489/19, Novo mesto, april 2019, je sestavni del te Odredbe.

 

 

    člen

 

Spremembo prometne ureditve se označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, kot je predvideno v Elaboratu št. EL-489/19 in skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015, 46/2017 in 59/2018).

 

 

    člen

 

Ta odredba začne veljati 30 dni po objavi v Dolenjskem Uradnem listu.

 

 

 

Številka: 371-4/2019  (662)

 

Novo mesto, dne 18.4.2019

 

 

župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r

 

nazaj