Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 24. 04. 2019

Dolenjski uradni list 14 - 2019

 

 

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17 in 14/19)  je Občinski svet Mestne občne Novo mesto na 5. redni seji  dne 18.4.2019 sprejel

 

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16, 1/17, 15/17 in 21/17) (v nadaljevanju: Odredba), se 1. člen spremeni, tako, da se sedaj glasi:

 »Ta odredba določa:

 

- višino takse za dovoljenje za promet tovornih vozil,

- javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ter njeno višino in način plačevanja,

- javne parkirne površine namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali

  začasnim bivališčem,

- območja za pešce,

- višino takse za uporabo parkirnih površin, namenjenih za izključno parkiranje določenih   

  vozil,

- višino takse za izdajo dovoljenja za dostavo,

- višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroškov varovanja vozila,

- višino in način plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic.«

 

2. člen

Spremeni in se 9. člen Odredbe tako, da se sedaj glasi:

» (1) Stanovalci z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno, lahko pridobijo dovolilnico za parkiranje z veljavnostjo določenega termina v  znesku v višini:

 

- 10,00 EUR na mesec,

- 100,00 EUR za tekoče leto za prvo parkirno dovolilnico

In

- 120,00 EUR za drugo parkirno dovolilnico.

 

(2) ) Izdata se lahko največ dve dovolilnici na stanovanjsko enoto, ena za parkiranje v  območju stalnega prebivališča in druga v parkirnem območju; Cona 2-PP, ki je opredeljeno v 12. členu  Odredbe.

 

 (3) Stanovalci z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno, lahko pridobijo dovolilnico za parkiranje v določenih razmerah tudi brezplačno.

 

(4) Obliko in vsebino dovolilnice določi župan s sklepom.«

 

 

3. člen

Spremeni se  10. člen Odredbe tako, da se sedaj glasi:

»Območje dolgotrajnega parkiranja (več kot ena ura), kjer se plačuje parkirnina ali se parkira na podlagi parkirne dovolilnice za parkiranje obsega:

 

- Prešernov trg,

- Florijanov trg,

- parkirne prostore med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem),

- Kapiteljsko ulico,

- Na Loko,

- Kettejev drevored (parkirne prostore med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom ),

- Sokolsko ulico (nasproti Jakčevega doma, pod tržnico in nasproti javnim WC ),

- Rozmanovo ulico (od Glavnega trga do Prešernovega trga in del nasproti uvoza v PH),

- Detelovo ulico,

- Trubarjevo ulico

- Dalmatinovo ulico,

- Novi trg (ploščad),

- parkirno hišo Novi trg,

- Seidlovo cesto (med Kettejevim drevoredom do službenega uvoza Mestne občine Novo

  mesto),

- Jerebovo ulico (ob stanovanjskem bloku št. 20),

- Muzejsko ulico,

- Trdinovo ulico,

- Pugljevo ulico,

- Mej vrti,

- parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo

- parkirne prostore ob športnem kompleksu Portoval,

- parkirne prostore v parkirni hiši Portoval,

- parkirne prostore ob Železniški postaji Kandija,

- parkirišče ob Kandijski cesti (parkirišče nekdanjega hotela Kandija),

- parkirni prostori Ob Težki vodi (ob Kandijski cesti),

- parkirni prostori ob Dolenjskih lekarnah in bolnici (med Kandijsko cesto in Julijinem

  sprehajališču)

- parkirne prostore Cikava I,

- parkirne prostore ob Zdravstvenem domu Novo mesto,

- Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne občine Novo mesto),

- parkirni prostori na glavni avtobusni postaji Novo mesto. «

 

 

 

 

4. člen

V Odredbo se doda nov 11. člen, ki se glasi:

»11. člen

(1) Javne parkirne površine, namenjene izključno za parkiranje vozil stanovalcev s stalnim prebivališčem v ožjem mestnem središču, kot izhaja iz grafičnega prikaza , ki je kot priloga 1 sestavni del te odredbe, so:

Oznaka parkirnega območja

Lokacija

 

Cona 1-S1

 

Območje je omejeno z Glavnim trgom, Germovo ulico, delom Šolske ulice in reko Krko in zajema, Šolsko ulico – del, Detelovo ulico, Dilančevo ulico, Jenkovo ulico in Frančiškanski trg.

 

 

Cona 1-S2

 

 

Območje je omejeno z ulico Mej vrti-del, Muzejsko ulico, Sokolsko ulico in reko Krko na jugu in zajema, Mej vrti-del, Muzejsko ulico, Sokolsko ulico, Cvelbarjevo ulico, Kosovo ulico, Breg in Pugljevo ulico.

 

(2) Parkirni prostori na javnih parkirnih površinah iz prejšnjega odstavka so označeni s prometno signalizacijo.«

 

5. člen

V Odredbo se doda nov 12. člen, ki se glasi:

»12. člen

(1) Javne parkirne površine, kot izhaja iz grafičnega prikaza , ki je kot priloga 1 sestavni del te odredbe,  kjer se plačuje parkirnina ali se parkira na podlagi parkirnih dovolilnic so:

 

Oznaka parkirnega območja

 

 

Lokacija

(javna parkirna površina)

 

Cona 1-M1

 

Območje znotraj ožjega mestnega središča in zajema parkirišča med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem) in Prešernovim trgom – del (pred Anton Podbevšek teatrom).

 

 

Cona 1-M2

 

 

Območje znotraj ožjega mestnega središča in zajema parkirišča na Prešernovem trgu-del, Florijanovem trgu, Sokolski ulici - (nasproti Jakčevega doma, pod tržnico in nasproti javnim WC), Mej vrti-del, Kapiteljski ulici, Rozmanovi ulici-del (od Glavnega trga do knjižnice) in Jerebovi ulici.

 

 

 

Cona 1-P1

 

 

Območje  zajema parkirišča na Novem trgu (ploščad), Dalmatinovo in Trubarjevo ulico, Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne občine Novo mesto), Na Loko, Rozmanovi ulici-del, Kettejev drevored (parkirni prostori med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom), Seidlovo cesto (med Kettejevim drevoredom do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto) in Koštialova ulica (med Koštialovo ulico in Prisojno potjo).

 

 

Cona 1-PH

 

 

 

Javne parkirne površine v Parkirni hiši Novi trg.

 

Cona 2-PP

 

 

Cona 2-PP zajema parkirne površine ob Kandijski cesti ( parkirišče nekdanjega hotela Kandija, Trdinovi ulici (ob Novi Ljubljanski banki), parkirne prostore ob Dolenjskih lekarnah in bolnici (med Kandijsko cesto in Julijinem sprehajališču), parkirne prostore ob Zdravstvenem domu Novo mesto in ob Železniški postaji Kandija,

Parkirne prostore ob športnem kompleksu Portoval, parkirne prostore v parkirni hiši Portoval in parkirne prostore Ob Težki vodi pri Kandijski cesti.

 

 

Cona 2-AP

 

 

Parkirni prostori na glavni avtobusni postaji Novo mesto.

 

Cona 3

 

 

Parkirni prostori na pokopališču Srebrniče, na Cikavi  in na vseh ostalih površinah, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih prostorih na ali ob vozišču.

 

(2) Višina parkirnine in čas plačila parkirnine iz prejšnjega odstavka sta označena na obvestilni tabli pri uvozu na javno parkirno površino oziroma na prometni signalizacij, ki določa vrsto in način parkiranja, ter na napravah za plačevanje parkirnine.

(3) Na posameznih parkirnih območjih je parkiranje dovoljeno tudi na podlagi parkirnih dovolilnice iz tretjega odstavka 11. Člena te Odredbe in parkirne dovolilnice na podlagi pogodbe za izdajo dovoljenja za parkiranje, ki je opredeljena v poglavju tarifnih razredov te Odredbe.«

 

6. člen

Odredba se dopolni z novim četrtim poglavjem, ki se glasi:

 

» IV. OBMOČJA ZA PEŠCE

13. člen

(1) V tem poglavju Odredbe se določijo območja za pešce, kot izhaja iz grafičnega prikaza , ki je kot priloga 1 sestavni del te odredbe :

Oznaka območja za pešce

Opredelitev lokacije

Režim omejitve prometa

 

PC-1

 

Glavni trg

Območje je opredeljeno s potopnimi stebrički in zajema površino Glavnega trga in del Rozmanove ulice

 

 

Popolna prepoved motornega prometa.

PC-2

 

Del Ulice talcev  in

Ulica Na žago

 

Dovoljen omejen lokalni promet.

(2) Območje za pešce iz prejšnjega odstavka je označeno s prometno signalizacijo

(3) Dostavni čas na območju za pešce PC-1 je je čas med 6 in 10 uro dopoldan.

(4) Obliko in vsebino dovolilnic za dostop motornih vozil na območje za pešce določi župan s sklepom. «

 

 

 

7. člen

Dosedanji 11. člen, sedaj 14. člen Odredbe se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»1. tarifni razred

(1) V območju  1. tarifnega razreda, in sicer na Prešernovem trgu, Florijanovem trgu, parkirnih prostorih med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem), Kapiteljski ulici, Na Loko, Kettejevem drevoredu (parkirnih prostorih med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom), Sokolski ulici (nasproti Jakčevega doma, pod tržnico in nasproti javnih WC), Rozmanovi ulici (od Glavnega trga do knjižnice, in del nasproti uvoza v PH), , na Dalmatinovi, na Seidlovi cesti (med Kettejevim drevoredom do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto ), na Jerebovi ulici, in na ulici Mej vrti-del se plačuje:

- na območju ožjega središča mesta zunaj modre cone: 0,80 EUR za vsako pričeto uro

  parkiranja; parkirnina se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 19. ure in ob sobotah od 7.  

  do 13. ure,

- parkirna hiša Novi trg:  1,00 EUR za vsako pričeto uro parkiranja, parkirna hiša obratuje 24 

  ur dnevno,

- cena dovolilnice za parkiranje  v parkirni hiši od prvega do zadnjega v mesecu znaša

  100,00  EUR,  polletna cena je 450,00 EUR, cena za eno leto pa 700,00 EUR. «

 

8. člen

Dosedanji 13. člen, sedaj 16. člen Odredbe se spremeni  tako, da se sedaj glasi:

 

»3. tarifni razred

(1) V 3. tarifni razred spadajo:

 

- parkirni prostori Cikava ,

- parkirni prostori Pokopališče Srebrniče in

- parkirni prostori na glavni avtobusni postaji Novo mesto.

(2) V območju tretjega tarifnega razreda je za kolesa z motorjem, motorna kolesa in osebna vozila parkiranje brezplačno. Parkiranje za avtobuse in tovorna vozila se plačuje 2,00 EUR za začeto uro parkiranja in se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 17. ure. Celodnevno parkiranje (več kot 8 ur)  znaša 20,00 EUR.«

 

9. člen

Dosedanja poglavja od štiri do osem se smiselno preštevilčijo v poglavja od pet do devet in dosedanji členi od enajst do enaintrideset v člene od štirinajst do štiriintrideset.

 

10. člen

Vsa ostala določila Odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

11. člen

Ta Odredba se objavi  v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

 

Št. 007-4/2019 (660)

Novo mesto, dne 18. aprila 2019

 

 

župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r

nazaj