vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 24. 04. 2019

Dolenjski uradni list 14 - 2019

 

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 - ZUOPŠP), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 68/16, 54/17, 69/17, 3/18 - odl. US), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US in 27/17 - ZPro) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. redni seji dne  18. 4. 2019 sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17 in 15/17) (v nadaljevanju: Odlok) se 2. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

 • Pristojni organ je organ občinske uprave Mestne občine Novo mesto, pristojen za področje prometa.
 • Ožje mestno središče je območje, ki ga obkroža na levem bregu reke Krke Seidlova cesta do vključno križišča s Koštialovo ulico (vključno s parkirnimi prostori ob Prisojni poti, Kettejevem drevoredu, upravno stavbo Mestne občine Novo mesto) in do vključno križišča z Ljubljansko cesto in Šmihelskim mostom. Na desnem bregu reke Krke pa ga določa Topliška cesta do križišča Šmihelskega mostu s Kandijsko cesto (vključno s parkirnimi prostori nasproti avtobusne postaje-PH Portoval), Kandijska cesta od Šmihelskega mostu do kompleksa Revoz, vključno z Resslovo ulico in Trdinovo ulico (vključno s parkirnimi prostori ob potoku Težka voda in parkirnimi prostori pri Novi Ljubljanski banki na Trdinovi ulici, Kandijski cesti in vključno s parkirnimi prostori pri Finančnem uradu Novo mesto na Kandijski cesti 21).
 • Cona 1, 2 in 3 so območja mesta Novo mesto, ki tvorijo zaključeno prostorsko enoto.
 • Prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja praviloma od 6. do 8. ure zjutraj in od 13. do 16. ure popoldan, pristojni organ pa lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas in trajanje prometne konice.
 • Dostavni čas je čas, predviden za opravljanje vsakodnevne dostave in oskrbe na določenem območju in je določen z prometno ureditvijo ožjega mestnega središča in označen z vertikalno prometno signalizacijo.
 • Lisice so posebna naprava, s katero se vozniku prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo.
 • Pajek je posebno vozilo z dvigalom za odvoz nepravilno parkiranih vozil.
 • Parkirnina je denarno nadomestilo za uporabo javnega parkirnega prostora.
 • Potrdilo o plačani parkirnini je dokazilo o plačani parkirnini na predpisan način.
 • Dovolilnica je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe občinske ceste za promet motornih vozil katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, ko zaradi velikosti, narave tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom in pravica do prevoza območja za pešce, ki se pridobi v upravnem postopku na podlagi vloge.
 • Elektronska kartica je kartica, ki omogoča dvig premičnih zapor in je namenjena za potrebe vstopa na območje za pešce, na katerem ima imetnik pravico prevoza območja za pešce v skladu z izdano dovolilnico.
 • Parkirna dovolilnica je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta, ki se pridobi na podlagi vloge v upravnem postopku.
 • Parkirna cona je območje parkiranja, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih prostorih na ali ob vozišču.
 • Parkirno območje je območje, ki se nahaja znotraj cone 1, cone 2 ali cone 3 in zajema posamezne ulice in ceste, ki skupaj tvorijo zaključeno celoto.
 • Označitev časa prihoda pomeni na vidnem mestu v vozilu nameščena oznaka začetka parkiranja. Začetek časa prihoda lahko voznik označi na listu papirja, tako da razločno napiše uro pričetka parkiranja ali skladno z navodili uporabi brezplačni parkirni listek ali namesti parkirno uro.
 • Stanovanjska enota je prostor ali skupina prostorov, namenjenih za trajno bivanje, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, ki je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj.
 • Glavne mestne vpadnice so naslednje ceste: Topliška, Šmihelska, Ljubenska, Ljubljanska, Belokranjska, Seidlova, Šentjernejska, Straška, Mirnopeška, Kandijska, Šmarješka, Andrijaničeva in Levičnikova cesta.
 • Intervencijska vozila so vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na področju gospodarskih javnih služb.
 • Javne površine, ki niso namenjene prometu vozil, so javne površine v lasti Mestne občine Novo mesto, ki ležijo v varovalnem pasu javne ceste in so zelene, asfaltirane, tlakovane ali drugače utrjene javne površine.
 • Prometni režim je prometno tehnična določitev načina parkiranja, načina plačevanja parkirnine, časovnega obdobja, v katerem se plačuje parkirnina ali časa, v katerem se plačevanje parkirnine ne izvaja, določitev parkirnih mest, ki so namenjena za posebne potrebe, ki so začasnega značaja in za potrebe reševanja problematike parkiranja posebnih, specializiranih vozil.
 • Nujne življenjske potrebščine so kruh, jajca, mlečni izdelki, meso in druga hitro pokvarljiva prehrana ter zelenjava in sadje.

Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot ga imajo po Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o cestah in Zakonu o voznikih.«

 

 

2. člen

Spremenita se prvi in drugi odstavek 8. Člena Odloka tako, da se sedaj glasita:

»(1) Dovoz in odvoz blaga v ožje mestno središče je dovoljen v dostavnem času.«

 

»(2) Pristojni organ lahko izda posebno dovoljenje za izvajanje dostave izven dostavnega časa tudi za vozila skupne mase nad 3,5 tone.«

 

 

3. člen

V 11. Členu Odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se sedaj glasi:

»(1) Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območja kjer je čas parkiranja omejen in za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območij za pešce pristojni organ lahko izda do dve dovoljeni za parkiranje na stanovanjsko enoto. Upravičenec do parkirne dovolilnice, ki ima stalno prebivališče na območju parkirnega območja določene cone je stanovalec pod pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila kot je določeno v drugem stavku tega odstavka in ima stalno prebivališče v isti stanovanjski enoti, vrsto dovolilnic opredeli občinski svet z Odredbo«

 

4. člen

 

V 16. členu odloka se besedilo šestega, sedmega in osmega odstavka spremeni in dopolni tako, da se sedaj glasi:

 

»6.) Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, jo je treba plačati na predpisani način. Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik javne parkirne površine.

7.) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik oziroma lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena.

8.) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena.«

 

5. člen

V 17. Členu Odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se sedaj glasi:

 »(1) Uporabniki javnih plačljivih parkirišč so dolžni plačati parkirnino na predpisan način na parkomatih ob parkirišču, s SMS-om ali z mobilno aplikacijo. Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Za dokazilo o plačilu parkirnine se šteje tudi ustrezno dokazilo iz elektronske evidence plačil. Uporabnik za katerega je bilo ugotovljeno, da nima plačane parkirnine in kateri je bil s strani pristojnega urada Občinske uprave Mestne občine Novo mesto obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine, lahko v roku osmih dni od prejema obvestila pristojnega urada Občinske uprave Mestne občine Novo mesto o neplačilu parkirnine na vozilu, plača parkirnino v višini 20 EUR. V primeru plačila zneska parkirnine 20 EUR v roku osmih dni, občinska uprava Mestne občine Novo mesto ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.

 

6. člen

Odlok se dopolni z 5. točko II. poglavja, ki glasi:

                                                          »5. Območja za pešce

 

                                                                      25. člen

 

(1) Območja za pešce določi občinski svet z Odredbo o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto.

 

(2) Območja za pešce se delijo na :

 • območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in
 • območja za pešce kjer je dovoljen promet motornih vozil iz 26. člena tega odloka in za imetnike dovolilnic.

 

26. člen

 

(1) Na območjih za pešce je prepovedana vožnja z motornimi vozili. Dovoljen je promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev tako, da ne ogrožajo pešcev, vozil med opravljanjem dejavnosti iz 27. člena tega odloka in vozil z dovolilnico iz 28. člena tega odloka.

 

(2) Na območjih za pešce je dovoljena vožnja z vozilom na električni pogon, ki jo opravlja izvajalec po pooblastilu mestne občine.

 

(3) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil, razen, če je drugače določeno s prometno signalizacijo, in v času dostave skladno s petim odstavkom tega člena.

 

(4) Dostava v območju za pešce se izvaja v dostavnem času. Dostavni čas na območjih za pešce se določi z Odredbo. Vozila, ki so v dostavnem času na območju za pešce, morajo območje zapustiti do konca dostavnega časa, razen vozil, ki opravljajo dejavnosti iz 27. člena tega odloka in vozil z dovolilnico iz 28. člena tega odloka.

 

(5) Pristojni organ lahko izjemoma zaradi posebej utemeljenih razlogov izda dovolilnico tudi za dostavo izven dostavnega časa. Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. V primeru dostave izven delovnega časa mora voznik na vidnem mestu v vozilu označiti tudi čas prihoda.

 

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena.

 

                                                                                    27. člen

 

Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovoljenega z zakonom in s prejšnjim členom dovoljen promet še za naslednja vozila:

 • vozila za potrebe izvajanja storitev gospodarskih javnih služb in
 • vozila za prevoz pacientov in druga intervencijska vozila.

 

 

 

                                                                                 28. člen

 

(1) Na območjih za pešce je z dovolilnico pristojnega organa dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja:

 • gradbenih del,
 • protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
 • prireditev,
 • prevoza otrok do šol in vzgojno varstvenih organizacij,
 • mrliško pregledne službe,
 • prevoza umrlih,
 • deratizacije in dezinsekcije,
 • dejavnosti varovanja in premoženja,
 • prevoza denarja,
 • nujnih servisnih storitev,
 • dejavnosti državnih organov,
 • dejavnosti Mestne občine Novo mesto.

 

(2) Promet z motornimi vozili zaradi prevoza otrok do osnovnih šol in vzgojno varstvenih organizacij se lahko dovoli dvakrat dnevno, od ponedeljka do petka, v skupnem tajanju do dvakrat po 30 minut. Izda se lahko dve dovolilnici na družino.

 

(3) Dovolilnica iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. V primeru, da je na dovolilnici določen maksimalen čas dovoljenega parkiranja, lahko voznik parkira najdlje za čas, določen na dovolilnici. Voznik mora čas prihoda označiti na vidnem mestu v vozilu.

 

(4) Obliko in vsebino dovolilnice določi župan.

 

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

 

 

                                                                      29. člen

 

(1) Vozila stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce ter vozila pravnih oseb in njihovih zaposlenih, samostojnih obrtnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost in njihovih zaposlenih lahko z dovolilnico pristojnega organa prevozijo območje za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa do lastnega parkirnega prostora ali garaže v dostavnem času. Pristojni organ lahko izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov izda dovolilnico tudi za dostavo izven dostavnega časa.

 

(2) Omejitev prevoza za upravičence iz prejšnjega odstavka se ne uporablja na območjih za pešce, kjer je dovoljen promet motornih vozil iz 26 člena in za imetnike dovolilnic.

 

(3) Dovolilnica iz prvega odstavka tega člena se za lastno vozilo izda prosilcu, ki ima stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež podjetja oziroma opravlja dejavnosti na območju za pešce in poseduje parkirni prostor ali garažo za lastne potrebe na podlagi vloge. Vlogo za izdajo dovolilnice iz prvega odstavka tega člena za zaposlene po pooblastilu vloži pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. Če stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega ali začasnega bivališča je upravičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu.

 

(4) Dovolilnica iz prvega odstavka tega člena mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

 

(5) Obliko in vsebino dovolilnice določi župan s sklepom.

 

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

 

 

                                                                      30. člen

 

(1) Območja za pešce so za preprečevanje vožnje z motornimi vozili lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami s katerimi upravlja Mestna občina Novo mesto.

 

(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje. V tem primeru upravičenec do prevoza pri pristojnem organu pridobi elektronsko kartico za upravljanje premičnih zapor na območjih zapor za pešce.

 

(3) Način izdaje elektronske kartice določi župan s sklepom. «

 

 

 

7. člen

 

Dosedanji členi od petindvajsetega do petdesetega se smiselno preštevilčijo v člene od enaintrideset do šestinpetdeset.

 

 

 

8. člen

 

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

 

 

9. člen

Ta odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Št. 007-3/2019 (660)

Novo mesto, dne 18. april 2019

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r

 

 

 

nazaj