vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto

datum: 19. 07. 2018

Dolenjski uradni list 16 - 2018

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 27. člena statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16, 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji, dne 12. 7. 2018 sprejel

 

 

 

ODLOK

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto

 

 

  1. člen

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/2002, 21/2003, 118/2008, 53/2010, 91/11 in Dolenjski uradni list, št. 1/18) se spremeni besedilo 6. člena, ki se po novem glasi:

 

»

III. ŽIG ZAVODA

 

6. člen

 

Zavod ima žig okrogle oblike premera 35 mm in žig s premerom 20 mm. Sredi žiga je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano: Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto. 
Ravnatelj zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi žigov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.«

 

 

    člen

 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

 

    člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

Št. 007-16/2018

Novo mesto, 12. julij 2018

 

Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj