vodilna slika

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

datum: 19. 07. 2018

Dolenjski uradni list 16 - 2018

Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. redni seji dne 12. 7. 2018 sprejel

 

 

O D L O K
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

 
 

 

1. člen

 

Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine.

 

 
2. člen
 
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora  iz prejšnjega odstavka znaša:
–  za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 300 eurov,
–  za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 250 eurov.

 

(2) Za pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz območja stavbnih zemljišč v območja  gozdnih, kmetijskih ali vodnih zemljišč se taksa ne plača.

 

3) Takse se ne plača tudi, ko gre za spremembe, ki ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN.

 

(4) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.

 

(5) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.

 

(6) V kolikor  taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava.

 

3. člen

 

Ta odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka: 007-14/2018

Novo mesto, dne 12. 7. 2018

 

                                                                                                                Župan

                                                                                               Mestne občine Novo mesto

                                                                                                 mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj