vodilna slika

Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto

datum: 19. 07. 2018

Dolenjski uradni list 16 - 2018

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16, 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 12.7.2018 sprejel

O D L O K 

o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto 

 

I. UVODNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Mestne občine Novo mesto, s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

(2) S pokopališkim redom se določi:

– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,

– način izvajanja pogrebne slovesnosti,

– storitve pokopališko pogrebnega moštva,

– osnovni obseg pogreba,

– način in čas pokopa,

– način pokopa, če je plačnik Mestna občina Novo mesto,

– pokop zunaj pokopališča,

– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,

– obratovanje mrliških vežic,

– obseg prve ureditve groba,

– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,

– način oddaje grobov v najem,

– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,

– zvrsti grobov,

– okvirni tehnični normativi za grobove,

– mirovalna doba za grobove,

– enotni cenik uporabe mrliške vežice,

– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,

– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.

 

 

II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

 

1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

 

2. člen 

 

(1) Javno službo 24-urne dežurne službe (v nadaljnjem besedilu: javna služba) zagotavlja Mestna občina Novo mesto v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na celotnem območju Mestne občine Novo mesto v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je Javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.

(2) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga izdela vsako leto do konca junija za tekoče poslovno leto.

 

2. Vrsta in obseg javne dobrine in njena prostorska razporeditev

 

3. člen 

 

Javna dobrina javne službe na celotnem območju Mestne občine Novo mesto obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

 

3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javne dobrine

 

4. člen 

 

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:

– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,

– upoštevati normative in standarde, prepisane za izvajanje javne službe,

– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,

– pripravljati predloge cene storitve javne službe in

– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.

 

5. člen 

 

Pogrebna in pokopališka dejavnost se opravljata s pieteto do pokojnic ali pokojnikov (v nadaljnjem besedilu: pokojnik) in njihovih svojcev.

 

4. Pravice in obveznosti uporabnikov

 

6. člen 

 

Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo.

 

7. člen 

 

(1) Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.

(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne službe.

 

5. Viri financiranja in način oblikovanja cene storitev javne službe

 

8. člen 

 

(1) Javna služba se financira:

– iz cene storitev 24-urne dežurne službe,

– iz proračuna in

– iz drugih virov.

(2) Cena storitev javne službe se na predlog izvajalca javne službe določi z aktom Mestne občine Novo mesto, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe.

 

6. Vrsta in obseg objektov, naprav in drugih sredstev gospodarske infrastrukture za izvajanje javne službe

 

9. člen 

 

Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture, potrebni za izvajanje javne službe, so poslovni prostori, hladilniki, vozila in druga potrebna sredstva.

 

IV. POKOPALIŠKA DEJAVNOST  

 

 

10. člen 

 

Na območju Mestne občine Novo mesto so naslednja pokopališča:

– Šmihel 
– Ločna 
– mestno pokopališče Srebrniče 
 

V Krajevni skupnosti Birčna vas: 
– Stranska vas 
 

V Krajevni skupnosti Brusnice: 
– Velike Brusnice 
 

V Krajevni skupnosti Bučna vas:

- Dolenje Kamence

- Gorenje Ksamence

 

V Krajevni skupnosti Karteljevo:
– Karteljevo 
 

V Krajevni skupnosti Dolž: 
– Dolž 
 

V Krajevni skupnosti Gabrje: 
– Gabrje 
 

V Krajevni skupnosti Mali Slatnik: 
– Potov Vrh 
– Smolenja vas 
– Veliki Slatnik 
 

V Krajevni skupnosti Otočec: 
– Otočec 
– Ždinja vas 
 

V Krajevni skupnosti Podgrad: 
– Jurna vas 
– Podgrad 
– Veliki Cerovec 
 

V Krajevni skupnosti Prečna: 
– Prečna 
 

V Krajevni skupnosti Stopiče: 
– Hrušica 
– Mali Orehek 
– Stopiče 
– Šentjošt 
 

V Krajevni skupnosti Uršna sela: 
– Uršna sela. 
 

11. člen 

 

Pokopališče ima pokopališki okoliš, iz območja katerega se praviloma pokopavajo umrli. 
Za pokopališča Šmihel, Ločna in mestno pokopališče v Srebrničah je pokopališki okoliš praviloma območje mestnih krajevnih skupnosti. Za ostala pokopališča pa je pokopališki okoliš praviloma območje krajevne skupnosti.

 

12. člen 

 

Upravljavca pokopališča določi organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine s svojim aktom v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

III. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 

 

13. člen 

 

(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom.

(2) Pogrebno slovesnost organizira na mestnih pokopališčih upravljavec pokopališča skladno z voljo umrlega in/ali naročnika pogreba. Na pokopališčih v upravljanju krajevnih skupnosti, pogrebno slovesnost organizira izvajalec pokopa.

 

14. člen 

 

(1) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba.

(2) V primeru pogrebne slovesnosti v ožjem družinskem krogu upravljavec pokopališča javnosti ne sme posredovati podatkov o pogrebu, imenu in priimku pokojnika ter starosti pokojnika.

 

 

15. člen 

 

Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred.

 

16. člen 

 

 1. Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
 2. Če pri pogrebni slovesnosti tudi zvonijo, zvonjenje lahko traja med pogrebno svečanostjo do deset minut oziroma s prekinitvami do petnajst minut, v primeru verskega pogreba pa v skladu z običaji verske skupnosti.

 

17. člen 

 

Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.

 

18. člen 

 

(1) Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se na dan pogrebne slovesnosti položi praviloma ob 9. uri zjutraj v mrliško vežico oziroma se čas določi v dogovoru z naročnikom pogreba.

(2) Krsta z umrlim se lahko pred upepelitvijo za en dan položi v mrliško vežico.

 

19. člen 

 

(1) Če umrli leži doma v stanovanjski hiši in je razdalja do pokopališča daljša od enega kilometra, se pogrebni sprevod opravi z vozilom upravljavca pokopališča. V primerih, ko se pogrebni sprevod izvaja na javni cesti, mora izvajalec pogrebnih storitev zagotoviti pogoje za varno pot po prometni površini.

(2) Umrli stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko do pokopa položi na dan pogreba v verski objekt, praviloma na pokopališču, od koder se lahko prične pogrebna svečanost.

(3) Pogreb opravi pokopališko pogrebno moštvo upravljavca pokopališča.

 

20. člen 

 

 1. Pred začetkom pogrebne slovesnosti se na poslovilni prostor dostavi cvetje.

(2) Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste z umrlim ali žare z upepeljenimi ostanki umrlega z mrliškega odra. Ob zvokih žive ali reproducirane glasbe prinesejo zastave in simboli, nato se pripeljejo posmrtni ostanki umrlega na poslovilni prostor. Od umrlega se poslovijo govorniki, sledijo pevci, recitatorji, pihalni orkester ali drugi glasbeniki in predstavniki verskih skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni svečanosti.

(3) Po končani pogrebni slovesnosti se na poslovilnem prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa ali pa se pogrebna slovesnost zaključi.

(4) Del pogrebnih slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu.

 

21. člen 

 

 1. Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.

 

 1. Razpored v sprevodu se lahko opravi tudi na krajevno običajen način. 
    Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.

 

22. člen 

 

(1) Udeleženci pogrebne slovesnost se razvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela. Nato zaigra godba, pevci zapojejo žalostinke, če sodelujejo pri pogrebu. Temu sledijo poslovilni govori ter zaključni obred na krajevno običajen način. Po minuti molka ter poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod končan.

 (3) Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora upravljavec pokopališča oziroma izvajalec pogreba grob zasuti, z delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba.

 

23. člen 

 

Pogrebna slovesnost se lahko opravi pred upepelitvijo umrlega na poslovilnem prostoru mestnega pokopališča Srebrniče.

 

IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 

 

24. člen 

 

 1. Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih Šmihel, Ločna, mestnega pokopališča Srebrniče, Stranska vas in  Prečna zagotavlja upravljavec pokopališč.
 2. Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih Velike Brusnice, Dolenje Kamence, Gorenje Kamence, Karteljevo, Dolž, Gabrje,  Potov Vrh, Smolenja vas,  Veliki Slatnik Otočec, Ždinja vas, Jurna vas, Podgrad, Veliki Cerovec, Hrušica, Mali Orehek, Stopiče, Šentjošt in Uršna sela zagotavljajo upravljavci pokopališč krajevne skupnosti, preko izvajalcev pogrebnih dejavnosti.

(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.

 

V. OSNOVNI OBSEG POGREBA 

 

25. člen 

 

Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, uporabo mrliške vežice, kjer je le-ta zagotovljena, minimalno pogrebno slovesnost s pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

 

 

 

26. člen 

 

(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.

(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

(3) Kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.

 

27. člen 

 

(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.

(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.

(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda organ Mestne občine Novo mesto, ki je pristojen za pogrebno in pokopališko dejavnost.

 

VI. NAČIN IN ČAS POKOPA 

 

28. člen 

 

(1) Na območju Mestne občine Novo mesto so dovoljene naslednje vrste pokopov:

– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,

– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,

– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču Srebrniče in

– raztros pepela zunaj pokopališča na posebej določenem mestu ob Mordaxovi kapeli.

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.

(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.

(4) Občinski organ o raztrosu pepela oziroma pokopu po četrti alineji, prvega odstavka tega člena, na podlagi predhodnega soglasja lastnika parcele, odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.

 

 

29. člen 

 

(1) Pokop na pokopališčih, navedenih v 10. členu tega odloka, se lahko praviloma opravi vsak dan od 9. do 18. ure oziroma v času, da je pogreb zaključen ob dnevni svetlobi.

(2) Dan in čas pogreba lahko odstopata od določbe iz prejšnjega odstavka tega člena. Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

 

VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK Mestna občina Novo mesto 

 

30. člen 

 

 1. Če je plačnik pogreba Mestna občina Novo mesto, se pokop opravi z raztrosom pepela, ki se opravi na prostoru določenem za raztros pepela.
 2. Izjemoma se lahko opravi pokop z žaro v grob, pod pogojem, da najemnik grobne parcele poda soglasje za pokop v grobno parcelo, ki jo ima v najemu, s tem da poravna tudi razliko stroškov med pokopom z raztrosom pepela in pokopom žare v grob.

 

VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 

 

31. člen 

 

Pokop zunaj pokopališča, razen na posebej določenih mestih, z raztrosom pepela, na območju Mestne občine Novo mesto ni dovoljen.

 

IX. RAVNANJE S POKOJNIKOM DO POKOPA V KRAJIH, KJER NA POKOPALIŠČIH NI MRLIŠKE VEŽICE 

 

32. člen 

 

Na pokopališčih v Mestni občini Novo mesto, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki do pogreba v mrliških vežicah na pokopališčih, kjer bo pokojnik pokopan, v mrliški vežici bližnjega pokopališča ali doma v hiši z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisom, ki ureja mrliško pregledno službo.

 

X. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC 

 

33. člen 

 

(1) Na pokopališčih Šmihel, Ločna, mestnega pokopališča Srebrniče, Stranska vas in Prečna,   Velike Brusnice, Dolenje Kamence, Gorenje Kamence, Karteljevo, Dolž, Gabrje, Potov Vrh, Smolenja vas, Veliki Slatnik, Otočec, Ždinja vas, Podgrad, Hrušica, Mali Orehek, Stopiče, Šentjošt in Uršna sela so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna.

(2) Na pokopališčih Veliki Cerovec in Jurna vas ni mrliških vežic.

(3) Obratovalni čas mrliških vežice iz prvega odstavka tega člena določa upravljalec pokopališča

 

XI. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 

 

34. člen 

 

(1) Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče odpadkov.

(2) Prva ureditev novega groba zajema poleg storitev iz prvega odstavka še postavitev začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev groba z nasadom in okvirjem.

(3) Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan posušeno cvetje odstraniti v roku 10 do 14 dni. Cvetje lahko na pisno zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi pred tem rokom.

 

XII. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 

 

35. člen 

 

 1.  Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
 • zagotavlja red in čistočo na pokopališčih in neposredni okolici,
 • oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
 • zagotavlja urejenost pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
 • določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti,
 • vodi evidenco o grobovih in pokopih,
 • organizira in nadzira dela na pokopališču.
 1. Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na označevalni tabli na vhodu v pokopališča mora biti označen naziv pokopališča in upravljavec pokopališča. Pokopališča so odprta neprekinjeno. Pokopališča, ki jih je možno zaklepati, lahko upravljavec zaklene, s tem da mora na označevalni tabli označiti kdaj je pokopališče odprto. Območje pokopališča ni varovano, prav tako niso varovane pogrebne slovesnosti. Varovanje pogrebne slovesnosti oziroma premičnega premoženja grobnega polja lahko zagotovijo naročniki pogrebne slovesnosti oziroma najemniki groba, o čemer morajo obvestiti vodjo pogrebne slovesnosti oziroma upravljavca pokopališča. Območje pokopališča je lahko video nadzorovano skladno z veljavno zakonodajo.

(6) V primeru zasneženosti ali poledenelosti pokopališča, lahko upravljalec pokopališča zapre pokopališče, dokler ne uredi in očisti dostopne poti. Hoja po neurejenih in nevzdrževanih poteh je v teh situacijah na lastno odgovornost.

 

 

36. člen 

 

Na pokopališčih v Mestni občini Novo mesto ni dovoljeno:

– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,

– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času zaprtja pokopališča in v oddaljenosti 50 m od groba in od pogrebnega sprevoda napovedane pogrebne svečanosti ter ob nedeljah in praznikih.

 

XIII. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 

 

37. člen 

 

 1. Upravljavec pokopališča odda grobove v najem najemniku (nadaljnjem besedilu: najemnik groba) s pogodbo (v nadaljnjem besedilu: najemna pogodba) za nedoločen čas.
 2. Najemna pogodba mora določati vsaj:
 • osebe najemnega razmerja, 
 • čas najema oziroma uporabe groba,
 • tip groba, zaporedno številko in velikost groba,
 • višino letne najemnine in način plačevanja,
 • obveznost najemnika glede urejanja groba,
 • obveznosti upravljalca pokopališča glede urejanja pokopališča,
 • ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.

(3) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztrositev pepela na njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napis na skupnem spominskem obeležju, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka.

 

38. člen 

       Najemnik prostora za napis na skupnem spominskem obeležju je lahko fizična ali pravna oseba. Najemnik je praviloma tisti, ki je poravnal stroške pokopa, po dogovoru pa lahko tudi druga oseba.

 

39. člen 

 

(1) Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.

(2) Grobnina za grob se lahko plača tudi za več let naprej, vendar največ za deset let.

(3) Grobnina za prostor za napis na skupnem spominskem obeležju se plača enkratno za ob naročilu napisa, skladno s pravilnikom o postavitvi nagrobnih obeležij, ki velja za to pokopališče.

 

40. člen 

 

(1) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba, upoštevajo se tudi druga sredstva, namenjena upravljanju pokopališč.

(2) Višina grobnine se na predlog upravljavcev pokopališča določi s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

 

41. člen 

 

(1) Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove praviloma do 15. marca v tekočem letu.

(2) Če najemnik groba v roku določenem na računu ne plača grobnine, mu upravljavec pokopališča izstavi opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik ne plača najemnine v roku petnajstih dni, poda upravljavec pokopališča v roku šestih mesecev predlog za izvršbo na sodišče.

(3) Upravljavec pokopališča izstavi račun za najem prostora na skupnem spominskem obeležju ob sklenitvi najemne pogodbe.

 

42. člen 

 

(1) Najemna pogodba za na napis na skupnem spominskem obeležju na enotno urejenem prostoru za raztros pepela preneha ob smiselnem upoštevanju razlogov, ki veljajo za najemno pogodbo za grob.

(2) Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala, mora ob prekinitvi najema sam na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja. Če najemnik tega ne naredi, jih mora na stroške najemnika na odlagališče odpadkov odstraniti upravljavec pokopališča.

(3) Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in stenske plošče, lučke, vaze in podobno.

(4) Upravljavec pokopališča mora po prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro, žaro prenesti v anonimno skupno grobišče. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostoru za raztros pepela, če to naroči najemnik groba.

 

XIV. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 

 

 

43. člen 

 

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.

(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom. Pri tem je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Višina nagrobnega obeležja ne sme presegati višine pokopališkega zidu na oddelku pokopališča, kjer se grob nahaja.

(3) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca, lahko upravljavec te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika.

(4) Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba ter grobnicam, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se lahko videz groba (oblika, material, napis) spreminja le v soglasju z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne dediščine.

(5) Napis na skupnem spominskem obeležju z imeni pokojnikov na enotno urejenem prostoru za raztros pepela odraslih in otrok lahko postavlja le upravljavec pokopališča.

 

XV. ZVRSTI GROBOV 

 

44. člen 

 

(1) Na pokopališčih iz prvega odstavka 21. člena tega odloka so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:

– enojni, dvojni grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice,

– grobišča, kostnice in skupna grobišča,

– žarni grobovi,

– prostor za anonimne pokope in

– prostor za raztros pepela.

(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.

 

XVI. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 

 

45. člen 

 

(1) Klasičen enojni grob je dolg 2,20 m in širok 1,0 m, globok pa 1,80 m z možnostjo poglobitve do 3,20 m.

(2) Dvojni grob je dolg 2,20 m in širok 2,0 m, globok pa 1,80 m z možnostjo poglobitve do 3,00 m.

 (3) Talni žarni grob je širok 0,60 do 1 m, dolg od 0,60 do 1,20 m, globok pa 0,80 m z možnostjo poglobitve do 1,20 m.

 (4) Minimalne mere grobne jame so: dolžina 2,20 m, širina 0,80 m in globina 1,80 m. Za umrle otroke do 10 let smejo biti jame odgovarjajoče skrajšane in zožane, vendar najmanj 1,20 m globoke.

(5) Če je v isti jami predvidenih več zaporednih pokopov, je lahko jama poglobljena največ do 3,20 m. Plast zemlje nad zadnjo krsto pa mora biti najmanj 1,50 m.

(6) Gradnja novih grobnic je dovoljena le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.

(7) Poti med posameznimi vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,50 m.

(8) Zemlja, ki se ob odprtju groba izkoplje, se odloži na sosednji grob, v montažno opažno konstrukcijo. Ob tem mora izvajalec poskrbeti za varno zaščito sosednjih nagrobnikov. V primeru poškodb nagrobnikov, mora lastnika nagrobnika obvestiti najkasneje v 24 urah. V primeru, ko so na nagrobnika vgrajena določena nagrobna obeležja (kipi, vaze, sveče,…), lahko izvajalec za čas postavitve zaščitnega opaža nagrobnik razstavi. Po odstranitvi montažnega opaža, mora izvajalec vzpostaviti prvotno stanje.

 

 

46. člen 

 

(1) Grobišča so kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.

(2) Na grobiščih je urejen skupen prostor za polaganje cvetja in sveč.

 

XVII. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE 

 

47. člen 

 

(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let.

(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.

 

XVIII. CENIK UPORABE MRLIŠKE VEŽICE 

 

48. člen 

 

Cenik za uporabo mrliške vežice, na predlog upravljavca pokopališča sprejme župan.

 

XIX. RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 

 

49. člen 

 

(1) Grobnina za žarni grob je šestdeset odstotkov najemnine za enojni grob.

(2) Grobnina za grobnice do štiri prostore je štirikratnik najemnine za enojni grob, za grobnice za več kot štiri prostore je šestkratnik najemnine za enojni grob.

(3) Grobnina za dvojne grobove je enaka dvojni najemnini za enojni grob.

(4) Grobnina za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne najemnine za enojni grob.

(5) Grobnina prostora za napis na skupnem spominskem obeležju se plača v enkratnem znesku v višini enoinpolletne najemnine za enojni grob ob sklenitvi najemne pogodbe.

 

XX. OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV 

 

 

50. člen 

 

(1) Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni dovoljena zasaditev dreves in grmičevja, ki zrastejo več kot 1 m.

(2) Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le s soglasjem upravljavca pokopališča.

(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.

 

51. člen 

 

(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremembo bivališča. Najemniki morajo tudi skrbeti za urejen videz groba, to pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču.

(2) Naročniki pogrebnih storitev morajo plačati stroške pogreba, vključno s stroški prve ureditve groba.

(3) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.

(4) Izvajalci so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti termine izvajanja drugih del, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve).

(5) Obiskovalci pokopališča in ostali uporabniki pokopališč na enotno urejenem prostoru za raztros pepela ne smejo postavljati napisnih plošč z imeni pokojnikov in prinašati drugih stvari, razen cvetja in sveč. Na zelenico ne smejo polagati ničesar.

(6) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka ali tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka ali tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.

 

XXI. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ 

 

52. člen 

 

(1) Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:

– zagotavlja urejenost pokopališča,

– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,

– oddaja mrliške vežice in poslovilne dvorane,

– oddaja grobove in prostore z napisno ploščo v najem in vodi register sklenjenih pogodb,

– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva,

– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,

– vodi evidenco o grobovih in pokopih,

– izvaja prvo ureditev groba,

– postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih pokopališč,

– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,

– beleži termine izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve) in

– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.

(2) Storitve iz tretje in pete alineje prejšnjega odstavka tega člena upravljavec pokopališča zaračuna izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot ga določa ta pokopališki red.

(3) Cenik za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči, oblikuje upravljavec pokopališč in ga predloži županu Mestne občine Novo mesto v sprejem.

(4) Sprememba celostne podobe pokopališč je dovoljena le ob predhodnem soglasju lastnika pokopališča.

 

 

XXII. PREPOVEDI 

 

53. člen 

 

(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.

(2) Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.

(3) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih ni dovoljeno, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča.

(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.

 

54. člen 

 

(1) Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom.

(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela se ne sme opravljati v času zaprtja pokopališča, v bližini napovedane pogrebne svečanosti, ob nedeljah in praznikih ter v času od 28. oktobra do 5. novembra.

(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.

(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.

 

55. člen 

 

(1) Vstop psov in drugih živali na pokopališče je prepovedan, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote.

(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.

 

56. člen 

 

(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in Medobčinskega Inšpektorata.

(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim vozilom. Prevoz se lahko opravi le med 7. in 10. uro.

(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.

 

XXIII. NADZOR 

 

57. člen 

 

(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za gospodarske javne službe.

(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja pristojni Medobčinski inšpektorat in redarstvo, pristojno na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat).

 

58. člen 

 

(1) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča iz tretjega odstavka 51. člena tega odloka, inšpektor Medobčinskega inšpektorata z odločbo odredi prepoved izvajanja del.

(2) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča iz tretjega odstavka 51. člena tega odloka, inšpektor Medobčinskega inšpektorata z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.

 

XXIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

59. člen 

 

(1) Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme akt iz drugega odstavka 8. člena v enem letu po uveljavitvi tega odloka.

(2) Občinski svet Mestne občine Novo mesto svet sprejme sklep iz drugega odstavka 40. člena tega odloka v enem letu po uveljavitvi tega odloka.

(3) Upravljavec pokopališča lahko v enem letu po uveljavitvi tega odloka sprejme pravilnik o urejanju nagrobnih obeležij in urejanju pokopališča za posamezno pokopališče.

(4) Upravljavec je dolžan v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti načrt postavitve oznak v skladu s tem odlokom ter vzpostaviti pokopališki kataster in načrt pokopališča ter ga vzdrževati.

(5) Upravljavec mora za grobove, za katere niso sklenjene najemne pogodbe, le-te skleniti v roku enega leta od uveljavitve tega odloka. V ta namen upravljavec posreduje poziv skupaj s predlogom najemne pogodbe v podpis.

60. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/2000, 31/2005).

61. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenskem uradnem listu.

 

 

Št. 007-6/2018

Novo mesto, dne 12.7.2018

 

                                                                                                    mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                      župan

nazaj