vodilna slika

Odlok o dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto

datum: 19. 07. 2018

Dolenjski uradni list 16 - 2018

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 7. 2018 sprejel

 

 

ODLOK

o dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 107/13 – uradno prečiščeno besedilo) se v 5. členu za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Predlagatelji iz prvega odstavka tega člena ne morejo predlagati podelitve posmrtnega priznanja ali nagrade. Izjemoma se lahko priznanje ali nagrada podeli posmrtno, če je bil postopek za podelitev priznanja oziroma nagrade začet pred kandidatovo smrtjo.«

 

 

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 9002-4/2014

Datum: 12. 7. 2018

 

 

                       

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj