vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage«

datum: 19. 07. 2018

Dolenjski uradni list 16 - 2018

 

 

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.) in 43/2011-ZKZ-C), v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč( Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. redni seji dne 12.7.2018 sprejel

 

    ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage«

 

 

  1. člen

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage« (DUL, št. 8/15 - v nadaljevanju Odlok), ki se nanašajo na spremembo časovnega načrta komunalnega opremljanja.

 

    člen

 

Prvi odstavek 8.člena Odloka se spremeni tako, da po novem glasi:

 

»Okviren časovni načrt je sledeč:

  • pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na

zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi                      do leta 2027

  • izdelava projektne in tehnične dokumentacije                                   do leta 2027
  • gradnja komunalne opreme                                                               do leta 2027
  • tehnični pregled iz izdaja uporabnega dovoljenja                        konec leta 2027
  • izvedba javnih zelenih površin v območju

     OPPN Mrzla dolina-zahod (na UE4)                                                                   **.

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

 

 

Številka: 007-10/2018 (629)

 

Župan

Novo mesto, dne 12.7.2018

 

Mestne občine Novo mesto

 

 

 

mag. Gregor Macedoni l.r.

 

nazaj