vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto

datum: 19. 07. 2018

Dolenjski uradni list 16 - 2018

 

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.) in 43/2011-ZKZ-C), v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč( Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. redni seji dne 12.7.2018 sprejel

 

    ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto

 

 

 

  1. člen

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13,112/13, DUL, št. 2/15 - v nadaljevanju Odlok), ki se nanašajo na izračun in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

 

 

    člen

 

Za dvanajstim odstavkom16. člena Odloka se doda nov trinajsti odstavek, ki glasi:

 

»Do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka so upravičeni gasilski domovi (CC-SI: 12740). Delna oprostitev znaša 50% višine izračunane višine komunalnega prispevka po enačbi iz 10. člena Odloka. Zneske delnih oprostitev komunalnega prispevka za gasilske domove je občina dolžna nadomestiti iz proračunskih sredstev, načrtovanih s tem namenom.«

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 007-8/2018 (629)

 

Župan

Novo mesto, dne 12.7.2018

 

Mestne občine Novo mesto

 

 

 

mag. Gregor Macedoni l.r.

 

 

 

 

 

 

 

nazaj