vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

datum: 19. 07. 2018

Dolenjski uradni list 16 - 2018

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 61. in 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) ter na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 12. 7. 2018 sprejel

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu

(SD UN Novi trg-2)

 

 

I. UVODNA DOLOČILA

 

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN,102/12-DPN, 44/13-teh. popr., 83/13-obv.razl., 18/14, 46/14-teh.popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17-obv.razl. in 13/18-obv.razl.; v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/06 in 8/15-teh.popr.; v nadaljnjem besedilu: SD UN Novi trg-2). SD UN Novi trg-2 je izdelalo podjetje GPI, d.o.o. v juliju 2018.

 

2. člen

(vsebina in oblika SD UN Novi trg-2)

SD UN Novi trg-2 vsebuje tekstualni del. Izdelan je v digitalni in analogni obliki. Grafični del ni predmet SD UN Novi trg-2.

 

3. člen

(priloge SD UN Novi trg-2)

 Priloge SD UN Novi trg-2 so:

1. Izvleček iz OPN

2. Prikaz stanja prostora

3.  Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta

4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

5. Obrazložitev in utemeljitev SD UN Novi trg-2

6. Povzetek za javnost

7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje.

 Priloge SD UN Novi trg-2 so sestavine vezane mape SD UN Novi trg-2.

 

 

II. MERILA IN POGOJI GLEDE NAMEBNOSTI IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

 

4. člen

V drugem odstavku 6. člena se pri opisu PE I1 Novi trg za besedilom »odstranitev in gradnja zahtevnega objekta v območju javnega natečaja I., gradnja prizidka na zahodnem pročelju Kulturnega centra Janeza Trdine,« doda besedilo »gradnja garaže severno od stanovanjske hiše na naslovu Defranceschijeva 2,«.

 

 

III. URBANISTIČNI POGOJI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PROSTORSKIH UREDITEV IN OBJEKTOV

 

5. člen

V 8. členu se v vrstici z oznako I./I.1/9 v stolpcu Parc. št. (vse k.o. Novo mesto) pred parcelno številko 1354 doda parcelno številko »1342,«, v stolpcu Vrsta objekta (CC-SI) doda besedilo »garažna stavba: 12420«, v stolpcu Dopustne gradnje pa doda besedilo », gradnja garaže (K+P)«.

 

6. člen

Za prvim odstavkom 9. člena, ki se nanaša na urejanje objekta št. I. v PE I.1, se doda nov odstavek, ki se glasi:

»FE I

PE I.1.

Objekt št.                     9

Območje gradnje         parc. št. 1342, 1354, k.o. Novo mesto

Vrsta posega v prostor gradnja manj zahtevnega objekta

Namembnost               garažna stavba (klet – 1 PM, pritličje – 2 PM)

Zazidana površina       približno 40 m2 (6,65 m x 6,00 m) s toleranco do maks. 50 m2

Etažnost                      K+P

Streha, višinske kote   ravna streha nadstrešnice nad kletjo, maks. višina nad koto kleti +5,88 m oz. do kote 187,49 m (toleranca obeh višin +-20 cm) nadmorske višine

Dostop                         v kletni nivo iz obstoječega dvorišča stanovanjske stavbe, v pritlični nivo pa s parc. št. 1343, k.o. Novo mesto

Priključki                      obstoječ električni priključek na parceli stanovanjske stavbe ter ponikanje padavinskih voda s strehe na parc. št. 1354, k.o. Novo mesto

Odmiki                         od parc. št. 1343 0,20 m, od parc. št. 1325 (obe k.o. Novo mesto) pa 1,80 m (toleranca obeh odmikov +-20 cm)

Konstrukcija                 pasovni temelji, armiranobetonska konstrukcija, nadstrešnica nad kletnim delom v kovinski izvedbi

Dodaten opis               Kletna etaža je delno vkopana. Predvidena je kot dozidava k obstoječemu pomožnemu objektu, kateremu se odstrani steber, da je možen uvoz in garaža za en avtomobil ter shramba za kolesa in orodje. Med kletjo in pritličjem ni notranje vertikalne povezave. Stropna konstrukcija kletne etaže predstavlja talno konstrukcijo pritlične etaže, kjer je predvidena postavitev nadstrešnice za parkiranje dveh avtomobilov. Umestitev garaže in transparentne nadstrešnice nad njo ne sme spreminjati obstoječe zunanje podobe varovane hiše v prostoru (ohranitev kamnitega zidu in zelene brežine).«

 

 

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO

 

7. člen

Prvi odstavek 19. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:

   »Ogrevanje stavb je možno na plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva oziroma z izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Pri tem se smiselno upoštevajo predpisi o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje. Na območju urejanja se končna energija za ogrevanje stavbe lahko pridobi iz geotermalne ali hidrotermalne energije s toplotnimi črpalkami, če tehnologija pridobivanja energije zagotavlja, da je SPF toplotne črpalke večji od 5,0 in ocenjen za hladnejše podnebje.

   Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena mora biti tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi (ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, topla voda).«

 

 

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

 

8. člen

Prvi odstavek 25. člena (vključno z navedbo kulturnih spomenikov in enot kulturne dediščine) se spremeni tako, da se glasi:

»Na obravnavanem območju so evidentirani kulturni spomeniki in enote kulturne dediščine na podlagi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 30/16) in Registra kulturne dediščine.

Kulturni spomeniki so:

Novo mesto – hiša Rozmanova ulica 19 (EŠD 8520)

Novo mesto – gostilna Ulica talcev 2 (EŠD 8593)

Novo mesto – kostanjev drevored ob Rozmanovi ulici (EŠD 14403)

Novo mesto – mestno jedro - vplivno območje (EŠD 492)

Enote kulturne dediščine so:

Novo mesto – ženska bolnišnica (EŠD 14407)

Novo mesto – hiša Defranceschijeva ulica 2 (EŠD 14395)

Novo mesto – hotel Krka (EŠD 14402)

Novo mesto – spominska plošča Vinku Kristanu (EŠD 15652)

Novo mesto – spominska plošča stavki tekstilnih delavk (EŠD 15651)

Novo mesto – kulturni center Janeza Trdine (EŠD 30557)

Novo mesto – Šance (EŠD 8761).«

 

 

VI. KONČNE DOLOČBE

 

9. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo ministrstvo, pristojno za prostor in druge inšpekcijske službe.

SD UN Novi trg-2 se hrani v analogni in digitalni obliki in je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto in Upravne enote Novo mesto.

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 35006-4/2016

Novo mesto, dne 12. julija 2018

 

                                                                                                                         Župan

                                                                                                         Mestne občine Novo mesto

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj