vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto (SD OLN KAMPUS-2)

datum: 19. 07. 2018

Dolenjski uradni list 16 - 2018

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2) v povezavi z 61. in 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) ter na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 12. 7. 2018 sprejel

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto

(SD OLN KAMPUS-2)

 

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN,102/12-DPN, 44/13-teh. popr., 83/13-obv.razl., 18/14, 46/14-teh.popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17-obv.razl., 13/18 in 13/18-obv.razl.; v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto (Uradni list RS, št. 118/06, 64/08 in 102/12-DPN; v nadaljnjem besedilu: SD OLN). SD OLN je izdelalo podjetje GPI, d.o.o. v juliju 2018.

 

2. člen

(Vsebina in oblika SD OLN)

 

(1) SD OLN vsebuje tekstualni del, ki je določen v II. poglavju tega odloka. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.

(2) Grafični del ni predmet SD OLN.

 

3. člen

(priloge SD OLN)

 

(1) Priloge SD OLN so:

1. Izvleček iz OPN

2. Prikaz stanja prostora

3. Pregled objektov v lasti MONM na območju SD OLN Univerzitetni kampus Novo mesto (GPI, d.o.o.)

4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

5. Obrazložitev in utemeljitev SD OLN

6. Povzetek za javnost

7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje.

(2) Priloge SD OLN so sestavine vezane mape SD OLN.

 

 

II. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

 

4. člen

 

(1) Na koncu petega odstavka 8. člena (Vpliv in povezave s sosednjimi območji) se doda naslednji stavek: »Uredi se lahko tudi povezava proti severu in severovzhodu do Slatenskega potoka (potoka Šajser).«

(2) V predzadnjem odstavku 8. člena se črta besedilo »brez gradnje objektov na južnem območju izven meje OLN«.

 

5. člen

 

(1) Zadnji stavek 9. člena (Vrste gradenj) se zbriše.

(2) Na koncu 9. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: »V UE 02 in UE 03 se do realizacije kampusa dovoli ustrezna začasna raba po pogojih 10.a, 12., 16. in 17.a člena tega odloka, in sicer za:

 • obstoječe nekdanje vojaške objekte, ki se lahko do rušitve oziroma do realizacije univerzitetnega kampusa legalizirajo, rekonstruirajo, dozidajo, nadzidajo, spremenijo namembnost, vse skladno s pogoji v 17.a členu;
 • ureditev zelenih površin ob upoštevanju zgoraj navedenih členov odloka in podrobnejših PIP za zelene površine (ZS, ZP in ZD) v OPN, pri čemer so dovoljeni le nezahtevni in enostavni objekti, navedeni v 10.a členu.«

 

6. člen

 

Za 10. členom se doda nov 10.a člen (Vrste objektov do realizacije kampusa), ki se glasi:

»(1) Na območju UE 02 (in UE 03, kjer je to navedeno) so v času do realizacije univerzitetnega kampusa skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) dovoljene naslednje vrste objektov:

a) NESTANOVANJSKE STAVBE

12201     Stavbe javne uprave

12520     Rezervoarji, silosi in skladišča (velja le za skladišča)

12610     Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620     Muzeji in knjižnice

12630     Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

12650     Stavbe za šport

12740     Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (velja le za pomožne stavbe in javne sanitarije; tudi v UE 03)

b) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI (velja tudi v UE 03 razen za 22110 in 22140)

21 Objekti prometne infrastrukture

21120     Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

22110     Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi

22140     Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi

22210     Lokalni (distribucijski) plinovodi

22221     Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo

22231     Cevovodi za odpadno vodo

22240     Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja

24110     Športna igrišča

24122     Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

24205     Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (velja za ograje in podporne zidove).

(2) Na območju UE 02 (in UE 03, kjer je to navedeno) so v času do realizacije univerzitetnega kampusa skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13) dovoljeni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:

a) NEZAHTEVNI

 • majhna stavba,
 • pomožni objekt v javni rabi,
 • ograja,
 • podporni zid,
 • samostojno parkirišče,
 • športno igrišče na prostem.

b) ENOSTAVNI

 • majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (tudi v UE 03),
 • pomožni objekt v javni rabi (tudi v UE 03 na območju podrobnejše namenske rabe CDi),
 • ograja (tudi v UE 03),
 • podporni zid (tudi v UE 03),
 • mala komunalna čistilna naprava,
 • rezervoar (tudi v UE 03),
 • priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (tudi v UE 03),
 • kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne (tudi v UE 03),
 • športno igrišče na prostem (tudi v UE 03),
 • vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (bazen),
 • pomožni komunalni objekt (tudi v UE 03).

(3) Do realizacije univerzitetnega kampusa se v UE 02 lahko ohrani evidentiran objekt št. 953 kot začasni objekt, namenjen skladiščenju. Novi začasni skladiščni objekti in kontejnerske zloženke na območju SD OLN niso dovoljeni.«

 

7. člen

 

(1) V 12. členu (Vrste dejavnosti) se v izogib podvajanju črta naslednje besedilo:

»K POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE STORITVE

73  RAZISKOVANJE IN RAZVOJ

73.1        Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije

73.10      Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije

73.101   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja

73.102   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije

73.103   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti

73.104   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine

73.2        Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike

73.20      Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike

73.201   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja

73.202   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike«

(2) Na koncu 12. člena člena se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Na območju SD OLN so skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) dovoljene tudi naslednje dejavnosti:

a) v UE 02 do realizacije univerzitetnega kampusa

52.1          Skladiščenje (velja le za različno trgovsko blago)

88.991      Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

93.120      Dejavnost športnih klubov

93.130      Obratovanje fitnes objektov

b) v UE 02 in UE O3

55.3          Dejavnost avtokampov, taborov

56.104      Začasni gostinski obrati.«

 

8. člen

 

(1) V 16. členu se naslov člena in prvi stavek spremenita tako, da se glasita: »Pogoji za nezahtevne in enostavne objekte«.

(2) Za zadnjo alinejo 16. člena se dodajo tri nove alineje, ki se glasijo:

 • »Majhna stavba in majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave ter vsa igrala so dovoljena le v pretežno leseni izvedbi. Taka izvedba ima prednost tudi pri oblikovanju pomožnih objektov v javni rabi, kadar je taka realizacija možna oziroma smiselna.
 • Vse poti se urejajo z uporabo naravnih materialov (npr. les, pesek, kamen).
 • Podporni zid se gradi kot kamnit ali obložen z naravnim kamnom, kot nezahteven objekt pa se dodatno še ozeleni.«

 

9. člen

 

Za 17. členom se doda nov 17.a člen (Pogoji za nekdanje vojaške objekte), ki se glasi:

»(1) Pogoji urejanja se nanašajo na nekdanje vojaške objekte, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka evidentirani v registru nepremičnin, katastru stavb ali v zemljiškem katastru in so njihove oznake razvidne iz tretjega odstavka.

(2) Splošni pogoji:

Vertikalni gabarit:

 • P + strešna konstrukcija pri ravni strehi
 • P + Po (podstrešje) pri dvokapni strehi
 • največja dopustna višina objekta je obstoječa višina

Horizontalni gabarit:

 • objekt se lahko zmanjša, poveča pa največ do 10%

Streha:

 • ravna (lahko ozelenjena), enokapna (le pri nadstreških), dvokapna
 • dovoljena so strešna okna in solarni kolektorji
 • svetleča kritina ni dovoljena

Kritina:

 • opečna, kovinska (barvana, s posipom) v rdečih, rjavih in sivih tonih

Fasada:

 • v izvedbi fasadnih plošč ali ometana, v usklajenih barvnih kombinacijah
 • intenzivne barve niso dovoljene
 • dovoljeni so nadstreški nad vhodi v stavbo
 • dovoljeno je zunanje (montažno) stopnišče (npr. pri vhodu v stavbo, za dostop v podstrešni del ali za dostop na nakladalno rampo)
 • dovoljeno je oblikovanje zunanje nakladalne rampe s stopniščem / klančino / ograjo pod podaljšanim napuščem (ne velja za objekte št. 1, 10, 14 in 20).

   (3) Pogoji in usmeritve za posamezne objekte:

Številčenje objektov v tem odstavku je tako, da prva številka izhaja iz katastra stavb (GURS), druga številka (v oklepaju) pa je nekdanja vojaška številka.

242 (1)

 • lokacija: parc. št. 249/22, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa: pravokoten tloris 27,3 m x 11,2 m
 • streha: dovoljeno je oblikovanje štirikapne strehe

172 in 173 (7)

 • lokacija: parc. št. 249/1, 249/10, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa:
 • objekt 172: 13,1 m x 51,4 m
 • objekt 173: 12 m x 30,3 m
 • dovoljena je združitev obeh stavb v eno (L oblika)
 • streha: dovoljeno je oblikovanje skupne strehe oz. ohranitev obstoječe v kombinaciji dveh dvokapnih streh

162 (9); hišna številka Drgančevje 12

 • lokacija: 249/7, 249/6, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa: pravokotni tloris 15 m x 33,1 m
 • vertikalni gabarit: dovoljeno je oblikovanje mansarde
 • streha: dovoljeno je oblikovanje trapeznih frčad

163 (10)

 • lokacija: 249/9, 249/1, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa: pretežno pravokotni tloris dim. 21,5 m x 40,4 m + 3,8 m x 12 m
 • streha: dovoljena je lomljena dvokapna streha

217 in 218 (6a-c)

 • lokacija: 249/20, 249/4, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa:
 • objekt 217: 23 m x 30,1 m
 • objekt 218: (12,9 m + 5,7 m) x 32,5 m
 • dovoljena je združitev obeh stavb v eno (horizontalno zamaknjen tloris)
 • streha: dovoljeno je oblikovanje skupne strehe oz. ohranitev obstoječe v kombinaciji treh dvokapnih streh

164 (11)

 • lokacija: 249/12, 249/1, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa: 13,1 m x 32,3 m

170 (12)

 • lokacija: 249/13, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa: 13,1 m x 32,3 m

213 (13)

 • lokacija: 249/14, 249/25, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa: 13,1 m x 32,3 m

243 in 244 (20)

 • lokacija: 249/2, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa:
 • objekt 243: 5,9 m x 8,7 m
 • objekt 244: 9,7 m x 12 m
 • dovoljena je združitev obeh stavb v eno (L oblika)
 • streha: dovoljeno je oblikovanje skupne strehe oz. ohranitev obstoječe v kombinaciji dvokapne in enokapne strehe

254 (19)

 • lokacija: 249/19, 249/26, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa: 13,2 m x 32,3 m

215 (16)

 • lokacija: 249/17, 249/26, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa: 13,2 m x 30,8 m

167 in 953 (14)

- lokacija:

  - objekt 167: 249/15, 249/25, 249/1, 249/2, k.o. Ragovo

  - objekt 953: 249/25, 249/1, 249/2, k.o. Ragovo

-  zazidana površina tlorisa:

  - objekt 167: (32,3 m + 1,3 m) x 49,3 m – na vzhodni in na severni strani ter 32,5 m x (47,4 m + 9,6 m) – na zahodni in južni strani

  - objekt 953: enoetažen plastificiran šotor 10 m x 29,5 m

-  streha: objekt 167 - lahko se ohranja obstoječa kombinacija ravne in dvokapne strehe ali oblikuje en tip strehe in kritine

253 (18); hišna številka Drgančevje 2

 • lokacija: 249/18, 249/25, 249/3, k.o. Ragovo
 • zazidana površina tlorisa: 13,2 m x 32,3 m + 5,5 m x 26,8 m in 4,5 m x 9,5 m.

(4) Za potrebe oskrbe objektov se zgradi pripadajoča oziroma manjkajoča infrastrukturna omrežja in priključke skladno s pogoji upravljavcev posameznih omrežij. Nove trase naj v čim večji meri potekajo v koridorjih obstoječih cest in poti.

(5) Zunanja ureditev okolice objektov obsega racionalno ureditev parkirnih in manipulativnih površin, pri čemer se v največji možni meri ohranja obstoječa drevesa. V primeru poškodb vegetacije se le ta ustrezno sanira ali nadomesti z novo. Urejanje brežin naj ima prednost pred gradnjo podpornih zidov.«

 

 

III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA

 

10. člen

 

(1) V prvem odstavku 18. člena (Pogoji za prometno omrežje) in četrtem odstavku 19. člena se navedba ceste »G2-105/256 Novo mesto–Metlika« nadomesti z »G2-105/256 Novo mesto (Krka – Revoz)«.

(2) Na koncu drugega odstavka 18. člena se doda naslednje besedilo: »Pri tem je potrebno upoštevati veljavne predpise, tehnične smernice in standarde o projektiranju cest in cestnih priključkov, prometni signalizaciji in opremi, prometni varnosti in preglednosti, potrebah funkcionalno oviranih ljudi v grajenem prostoru ipd.«

 

11. člen

 

Na koncu 19. člena (Nove gradnje, rekonstrukcije in ureditve križišč) se dodata nova odstavka, ki se glasita:

»Postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje se izvede skladno s predpisi o cestah, pravilih cestnega prometa, projektiranju cest ter prometno signalizacijo in prometno opremo ter skladno z določili predpisov Mestne občine Novo mesto o oglaševanju na javnih mestih.

Rekonstrukcija Šentjernejske ceste se lahko izvede pred izvedbo objektov kampusa oziroma 1. faze OLN. Rekonstrukcija se izvede z vsemi elementi, ki bodo omogočili varnost v cestnem prometu in upoštevali potrebe javnega potniškega prometa.«

 

12. člen

 

V 20. členu (Prečni prerezi) se v sklopu naslova »Normalni profil glavne ceste (Levičnikove) znaša:« za besedilom v zvezi s prenosnim plinovodom doda odstavek, ki se glasi: »Površine za pešce in kolesarje se lahko urejajo tudi z večnamensko potjo širine 3 m.«

 

13. člen

 

(1) V prvem odstavku 28. člena (Prenosno omrežje zemeljskega plina) se besedilo prvega stavka, ki se nahaja za vejico, črta. V drugem stavku se oznaka merilne postaje »MRP Novo mesto – MP IMV« nadomesti z oznako »MRP Novo mesto – MP Kandija«.

(2) Drugi odstavek 28. člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »Upoštevati je potrebno varovalni pas (2 x 65 m) ter veljavne predpise s področja energetike, predpise o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje, vzdrževanje plinovodov in posegih v območja njihovih varovalnih pasov ter sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina.«

 

14. člen

 

(1) V 31. členu (Vodovodno omrežje) se pred prvim odstavkom 31. člena (Vodovodno omrežje) doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »Do realizacije univerzitetnega kampusa se lahko uporablja in ureja nekdanje vojaške objekte tako, da se uporabijo obstoječi vodovodni priključki za objekte, ki jih že imajo oziroma se lahko izvede nove samostojne priključke ali skupni priključni vod iz obstoječega vodovodnega omrežja (pri obstoječem bencinskem servisu), iz katerega se lahko priključujejo uporabniki preko samostojnih priključkov z obračunskimi vodomeri ali preko samostojnih priključkov z odštevalnimi vodomeri (v slednjem primeru je obvezen skupni vodomerni jašek s skupnim obračunskim vodomerom).«

(2) V dosedanjem prvem odstavku 31. člena se besedilo prvega stavka »Področje tega lokacijskega načrta bo« nadomesti z naslednjim besedilom: »Ob realizaciji univerzitetnega kampusa bo področje tega lokacijskega načrta«.

(3) Dosedanji tretji odstavek 31. člena se črta.

(4) V 31. členu se prvi stavek dosedanjega zadnjega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Pri zasnovi vodovodnega omrežja na območju OLN je potrebno upoštevati predpis o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto, tehnična pravila predpisov o oskrbi s pitno vodo in predpis o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto.«

 

15. člen

 

(1) V 32. členu (Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda) se pred prvim odstavkom doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »Do realizacije univerzitetnega kampusa se lahko uporablja in ureja nekdanje vojaške objekte na naslednji način:

-    Odpadne komunalne vode se lahko pred gradnjo kanalizacijskega sistema speljejo v malo čistilno napravo (velikost MČN maks. 10 PE) z izpustom očiščene vode v ponikovalnico ali v nepretočno, nepropustno greznico na praznjenje. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se morajo objekti na lastne stroške priključiti na novozgrajeno kanalizacijo;

-    Predvidi se ureditev odvodnjavanja zalednih in meteornih voda s prikazi gladine vode ob nastopu maksimalnih dotokov, ki se stekajo na lokacijo bodočega bajerja s prispevnega območja;

-    Zagotovi se zadrževanje in ponikanje čim večjega dela padavinskih voda. Ponikovalnice se locirajo izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, praviloma na zemljiščih, kjer te vode nastajajo.«

(2) V 32. členu se pred dosedanjim četrtim odstavkom (»Predvidena je izvedba kanalizacijskega…«) doda nov odstavek, ki se glasi: »Odvajanje komunalnih in meteornih odpadnih voda v drugi fazi:«.

(3) V 32. členu se na koncu člena dodata naslednja odstavka:  

»Vsi kanali in jaški kanalizacijskega sistema morajo biti grajeni vodotesno.

Upoštevati je potrebno tudi veljavne predpise, tehnične smernice in standarde o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v vode in javno kanalizacijo.«

 

16. člen

 

Besedilo 33. člena (Ogrevanje) se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:  

     »Ogrevanje stavb je možno na plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva oziroma z izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Pri tem se smiselno upoštevajo predpisi o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje. Na območju urejanja se končna energija za ogrevanje stavbe lahko pridobi iz geotermalne ali hidrotermalne energije s toplotnimi črpalkami, če tehnologija pridobivanja energije zagotavlja, da je SPF toplotne črpalke večji od 5,0 in ocenjen za hladnejše podnebje.

     Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena mora biti tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi (ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, topla voda).«

 

 

IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO DOBRIN

 

17. člen

 

Za 34. členom se doda 34.a člen (Splošni pogoji), ki se glasi:

»Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov in ureditev, ob rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti in programov na območju urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene dovoljene mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevati je potrebno veljavne predpise in normative s področja varstva okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.

Pri organizaciji gradbišča je na podlagi veljavnih predpisov potrebno upoštevati predpise s področja ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske (varnostne) ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev, ki pri tem nastajajo.

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.«

 

18. člen

 

Na koncu 35. člena (Varstvo pred hrupom) se doda naslednji odstavek: »Do realizacije kampusa glede stopenj varstva pred hrupom veljajo določila OPN.«

 

19. člen

 

Zadnji stavek 36. člena (Varstvo zraka) se črta.

 

20. člen

 

Za prvim odstavkom 38. člena (Način ravnanja s plodno in odvečno zemljo) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Višek izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in z njim zasipavati struge in poplavnega prostora vodotokov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.«

 

21. člen

 

(1) V 40. členu (Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda) se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »UE_01 OLN sestavlja gozd s posebnim namenom, razglašen s predpisom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto, ki določa način gospodarjenja, varstveni režim in omejitve.«

(2) Na koncu 40. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: »Drevje, predvideno za posek, je v skladu s 17. členom Zakona o gozdovih potrebno označiti, kar opravi pooblaščen delavec Zavoda za gozdove Slovenije po pridobitvi potrebnih dovoljenj. Drevje se lahko poseka na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo izda Zavod za gozdove na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.«

 

22. člen

 

(1) V 41. členu (Rušitve objektov) se prvi in drugi stavek spremenita tako, da se glasita: »Na območju so danes nekdanji vojaški objekti, deloma preurejeni v objekte s poslovnimi in družbenimi dejavnostmi. Vsi objekti in pomožni objekti na območju se rušijo pred realizacijo univerzitetnega kampusa, do takrat pa so dopustni posegi skladno  z 9., 10.a, 12., 16. in 17.a členom odloka.«

(2) Četrti stavek 41. člena se črta.

 

 

V. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

 

23. člen

 

(1) V 42. členu (Varstvo pred požarom) se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna ločitev objektov ter odmiki od meje parcel, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.«

(2) Prvi in četrti stavek 42. člena se črtata.

 

24. člen

 

V 43. členu (Varstvo pred potresom) se na koncu stavka pika črta in doda naslednje besedilo: »oziroma za 0,175 g projektnega pospeška tal, ki velja na tem območju za trdna tla.«

 

25. člen

 

(1) Naslov 44. člena (Obramba in zaščita) se spremeni tako, da se glasi »Zaščita«.

(2) Na koncu 44. člena se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:

»Območje urejanja ni poplavno ali plazovito, prav tako ni prisotna visoka podtalna voda. Na področju hidrologije je označeno le kot erozijsko območje z običajnimi zaščitnimi ukrepi, pri čemer je potrebno upoštevati predpise o vodah, objekte (skupaj z odvodnjavanjem vseh vrst odpadnih voda) pa načrtovati in uporabljati tako, da ne bo negativnega vpliva na stabilnost zemljišča.

V fazi priprave projektne dokumentacije se po potrebi izdela geološke raziskave oziroma pridobi mnenje geomehanika, v primeru ugotovljenih naravnih omejitev pa tudi hidrološke raziskave glede morebitne poplavnosti, visoke podtalnice, erozivnosti ali plazovitosti ter na podlagi tega predvidi ustrezne tehnične rešitve gradenj na območju urejanja.«

 

 

VI. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OLN

 

26. člen

 

V 47. členu (Etapnost izvedbe prostorskih ureditev) se na koncu prvega stavka pika črta in doda naslednje besedilo: », pri čemer velja, da se do realizacije univerzitetnega kampusa lahko uporablja in ureja nekdanje vojaške objekte ter okolico skladno s pogoji v 9., 10.a, 12., 16. in 17.a členu, skupaj s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priklopi na infrastrukturna omrežja«.

 

27. člen

 

V 48. členu (Pogoji in zahteve za izvajanje prostorskih ureditev) se za drugim stavkom doda naslednje besedilo: »Pogoji in zahteve za nekdanje vojaške objekte so določeni v 9., 10.a, 12., 16. in 17.a členu.«

 

 

VII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OLN

 

28. člen

 

(1) V 49. členu (Urejanje po prenehanju veljavnosti OLN) se na koncu prvega odstavka besedilo »s prostorskim redom Mestne občine Novo mesto« zamenja z novim, ki se glasi: »z OPN«.

(2) Na koncu drugega odstavka se črta naslednje besedilo: »v soglasju z izdelovalcem OLN«.

 

29. člen

 

Poglavje XI. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH UREDITEV IN ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ in 50. člen (Roki za izvedbo prostorskih ureditev) se v celoti črtata, posledično pa se preštevilčijo naslednja poglavja in členi.

 

 

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

 

30. člen

 

(1) Drugi odstavek na novo oštevilčenega 51. člena se črta.

(2) Določilo na novo oštevilčenega 52. člena se spremeni tako, da se glasi: »Gradnja objektov in naprav ter drugi posegi na območju se lahko izvajajo po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki ga izda pristojni upravni organ, razen za tiste objekte, kjer na podlagi veljavnih predpisov to ni potrebno.«

 

 

IX. KONČNE DOLOČBE

 

31. člen

 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo ministrstvo, pristojno za prostor in druge inšpekcijske službe.

(2) Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta se hranijo v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto in Upravne enote Novo mesto.

(3) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 35006-5/2016

Novo mesto, dne 12. julija 2018

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj