vodilna slika

Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013), in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/2009, 74/2009 in 36/2011 ter Dolenjski uradni list, št. 1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. redni seji dne 26. 2. 2015 sprejel

 

O D R E D B O
o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

 

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Ta odredba določa:

– višino takse za dovoljenje za promet tovornih vozil,

– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ter njeno višino in način plačevanja,

– višino takse za uporabo parkirnih površin, namenjenih za izključno parkiranje določenih vozil,

– višino takse za izdajo dovoljenja za dostavo,

– višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroškov varovanja vozila,

– višino in način plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic.

 

II. VIŠINA TAKSE  ZA DOVOLJENJE ZA PROMET TOVORNIH VOZIL

2. člen

(1) V tem poglavju odredbe se določi višina takse za dovoljenje:

– za promet tovornih vozil na območju ožjega mestnega središča, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone in

– za promet vozil na glavnih mestnih vpadnicah in na cestah, ki oklepajo ožje mestno središče, v času jutranje in popoldanske prometne konice, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, delovnih vozil in delovnih strojev.

(2) Taksa za  dovoljenje znaša:

– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone do 5 ton, 300 EUR na leto,

– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 5 ton do 7,5 tone , 450 EUR na leto,

– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone do 10 ton, 650 EUR na leto,

– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 10 ton največje dovoljene mase, 850 EUR na leto,

– za delovna vozila in stroje 400 EUR na leto.

3. člen

(1) Dnevna taksa za  dovoljenje za promet tovornih vozil je enaka višini 1/200 tarife letne takse iz prejšnjega člena.

(2) V primeru, da znaša znesek izračunane takse po tarifi iz drugega člena te odredbe manj kot 50 EUR, se plača taksa v višini 50 EUR.

4. člen

(1) Plačila takse so oproščena intervencijska vozila in vozila iz 23. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/09 in 74/09 in  -------- ) ter vozila obvezne gospodarske javne službe.

(2) Izvajanje določila iz druge alineje prvega odstavka 2. člena te odredbe, ki se nanaša na vožnjo tovornih vozil po glavnih mestnih vpadnicah, se odloži do zgraditve parkirnih prostorov ob vpadnicah, kjer bi lahko tovorna vozila parkirala do izteka prometnih konic.

 

III. JAVNE PARKIRNE POVRŠINE, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA TER NJENA VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA

5. člen

(1) V tem poglavju odredbe se določijo javne parkirne površine,  kjer se plačuje parkirnina in višina ter način plačevanja parkirnine.

(2) Javne parkirne površine so razdeljene v:

– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do največ ene ure (modre cone),

– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot ena ura),

– posebej urejene in za parkiranje določene površine izven vozišča javnih cest in

– javne parkirne prostore za invalidne osebe.

6. člen

Javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno in se plačuje parkirnina, so vsi označeni deli vozišča oziroma javne površine ob vozišču ali izven njega, namenjeni ustavitvi in parkiranju vozil znotraj ožjega mestnega središča, širšega območja mesta ali v drugih naseljih Mestne občine Novo mesto, ki so določeni z odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto in s to odredbo.

7. člen

Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati). Plačilo parkirnine se lahko izvede tudi s pomočjo mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav, v kolikor sistem to omogoča.

8. člen

(1) Območje kratkotrajnega parkiranja so posebno označeni parkirni prostori, na katerih prometni režim določi župan (modra cona).

(2) Na območju modre cone se za določen čas lahko plačuje parkirnina, ki jo določi občinski svet. Parkiranje je lahko tudi brezplačno in je odvisno od režima, ki velja na območju cone. Parkirana vozila morajo uporabljati parkirno uro ali obvestilo o prihodu in odhodu vozila. Čas parkiranja ne sme preseči dovoljenega časa parkiranja.

9. člen

(1) Stanovalci z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno, lahko pridobijo dovolilnico za parkiranje z veljavnostjo določenega termina v pavšalnem znesku v višini:

– 10,00 EUR na mesec,

– 80,00 EUR za tekoče leto.

(2) Izdata  se lahko največ dve  dovolilnici na gospodinjstvo, cena druge je 20,00 EUR  na mesec oz.160, 00 EUR za drugo dovolilnico, za tekoče leto.

10. člen

Območje dolgotrajnega parkiranja (več kot ena ura), kjer se plačuje parkirnina, obsega:

- Glavni trg,

- Prešernov trg,

- Florijanov trg,

- parkirne prostore med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem),

- Kapiteljsko ulico,

- Na Loko,

- Kettejev drevored (parkirne prostore med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom),

- Sokolsko ulico (nasproti Jakčevega doma),

- Rozmanovo ulico (od Glavnega trga do Prešernovega trga),

- Detelovo ulico,

- Dalmatinovo ulico,

- Novi trg (ploščad),

- Novi trg 7 (za pošto),

- Novi trg 6 (pred Mestno občino Novo mesto),

- Seidlovo cesto (do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto),

- Jerebovo ulico (ob stanovanjskem bloku št. 20),

- Muzejsko ulico,

- Trdinovo ulico,

- Pugljevo ulico,

- Mej vrti

- parkirne prostore ob športnem kompleksu Portoval,

- parkirne prostore v parkirni hiši Portoval,

- parkirne prostore ob železniški postaji Kandija,

- parkirišče ob Kandijski cesti,

- parkirne prostore Ob Težki vodi,

- parkirne prostore med Koštialovo ulico in Prisojno potjo,

- parkirne prostore med pivovarno Union in podjetjem Gimpex,

- parkirne prostore pri  pokopališču Srebrniče,

- parkirne prostore Cikava I in

- parkirne prostore Cikava II.

IV. TARIFNI RAZREDI

11. člen

1. tarifni razred

(1) V območju 1. tarifnega razreda, in sicer na Glavnem trgu, Prešernovem trgu, Florijanovem trgu, na parkirnih prostorih med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem), na Kapiteljski ulici, Na Loko, ob Kettejevem drevoredu (parkirnih prostorih med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom),  na Sokolski ulici (nasproti Jakčevega doma), na Rozmanovi ulici (od Glavnega trga do Kastelčeve ulice), na Detelovi ulici, na Dalmatinovi ulici, na Novem trgu 7 (za pošto), na Novem trgu 6 (pred Mestno občino Novo mesto), na Seidlovi cesti (do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto), na Jerebovi ulici, na Muzejski ulici, na Pugljevi ulici in na Mej vrti ulici se plačuje:

– na območju ožjega središča mesta zunaj modre cone: 0,80 EUR za vsako pričeto uro parkiranja; parkirnina se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 19. ure in ob sobotah od 7. do 13. ure;

– parkirna hiša Novi trg:  0,80 EUR za vsako pričeto uro parkiranja. Parkirna hiša obratuje 24 ur dnevno;

– cena dovolilnice za parkiranje  v parkirni hiši, od prvega do zadnjega v mesecu znaša 100,00 EUR,  polletna cena  450,00 EUR, cena za eno leto pa 700,00 EUR.

12. člen

2. tarifni razred

(1) V 2. tarifni razred spadajo:

- parkirni prostori Ob Težki vodi,

- Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki),

- parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo,

- parkirišče ob Železniški postaji Kandija,

- parkirni prostori v parkirni hiši Portoval in

- parkirišče ob Kandijski cesti.


(2) V območju drugega tarifnega razreda je cena za parkiranje: 0,50 EUR za vsako začeto uro, parkirnina se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 17. ure in ob sobotah od 7. do 13. ure.

13. člen

3. tarifni razred

(1) V 3. tarifni razred spadajo:

- parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval,

- parkirni prostori Cikava I,

- parkirni prostori Cikava II,

-  parkirni prostori med pivovarno Union in podjetjem Gimpex in

- parkirni prostori Pokopališče Srebrniče.

(2) V območju tretjega tarifnega razreda je za kolesa z motorjem, motorna kolesa in osebna vozila parkiranje brezplačno. Parkiranje za avtobuse, tovorna in kombinirana vozila se plačuje 0,70 EUR za začeto uro parkiranja in se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 17. ure. Celodnevno parkiranje (več kot 8 ur)  znaša 6,00 EUR.

14. člen

(1) V območju dolgotrajnega parkiranja je mogoče parkirati tudi na podlagi pogodbe za izdajo dovoljenja za parkiranje.

(2) Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju 1. tarifnega razreda (11. člen) lahko sklenejo mesečno, polletno ali letno pogodbo za izdajo dovoljenja za parkiranje.

(3) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz prejšnjega odstavka znaša:

– 90,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,

– 375,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta,

– 600,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.

(4) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe lahko sklenejo mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za izdajo dovoljenja za parkiranje na območju dolgotrajnega parkiranja na območju 1. tarifnega razreda.

(5) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz prejšnjega odstavka znaša:

– 100,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,

– 450,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta in

– 700,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.

(6) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe lahko sklenejo mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za izdajo dovoljenja za parkiranje na območju dolgotrajnega parkiranja na območju 2. tarifnega razreda.

(7) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz prejšnjega odstavka znaša:

– 60,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,

– 250,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta in

– 400,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.

(8) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe lahko sklenejo mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za izdajo dovoljenja za parkiranje na območju dolgotrajnega parkiranja na območju 3. tarifnega razreda.

(9) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz prejšnjega odstavka znaša:

– 30,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,

– 125,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta in

– 200,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.

(10) Skupno število izdanih dovoljenj za parkiranje na način, kot je določen v tem členu, ne sme preseči 1/3 vseh parkirnih mest na območju dolgotrajnega parkiranja, pri čemer se parkirna mesta v parkirni hiši ne štejejo v kvoto 1/3 vseh parkirnih mest.

15. člen

(1) V območju dolgotrajnega parkiranja je mogoče parkirati tudi na podlagi pogodbe za izdajo posebnega dovoljenja za parkiranje za osebe, ki opravljajo v drugi in tretji alineji tega člena navedene dejavnosti in imajo sedež ali poslovni prostor na območju, določenem v drugi alineji 11. člena odredbe, ki spada v 1. tarifni razred plačevanja parkirnine.

(2) Tradicionalno deficitarne dejavnosti so kovaštvo, mehanika koles, tapetništvo, ročno in strojno pletilstvo, čevljarstvo, moško in žensko krojaštvo ter šiviljstvo, finomehanika – popravilo ur (urar, ki izvaja popravilo ur, ne zgolj prodaje), izdelovanje turističnih spominkov ter pranje in likanje perila in obleke. Tradicionalne deficitarne dejavnosti so tiste obrtne dejavnosti, katerih ni dovolj v določenem območju Mestne občine Novo mesto, so pa nujno potrebna za zadovoljevanje potreb občanov.

(3) Prednostne dejavnosti so steklarstvo, avtomehanika in popravilo poljedelskih strojev, avtokleparstvo, popravilo in vzdrževanje izdelkov precizne mehanike, urarstvo – prodaja, strojno ključavničarstvo, kovinostrugarstvo, stavbno kleparstvo, elektromehanika za gospodinjske stroje in aparate, popravilo in vzdrževanje radijskih, televizijskih aparatov in naprav ter drugih elektrotehničnih aparatov, avtoelektričarstvo, mizarstvo, vulkanizerstvo, slaščičarstvo, filigranstvo, zlatarstvo, graverstvo, cvetličarstvo, instalaterstvo za vodovod, kanalizacijo, centralno kurjavo in klimatske naprave, kamnoseštvo, parketarstvo, moško in žensko frizerstvo, kozmetika, kemično čiščenje, optika, fotografiranje, avtoličarstvo, čiščenje in mazanje vozil. Prednostne dejavnosti so tiste obrtne dejavnosti, ki so v Mestni občini Novo mesto do določene mere že razvite, kljub temu pa jih na obravnavanem območju še vedno primanjkuje.

(4) Za dejavnosti iz druge alineje tega člena se prizna 33,33 % popust pri nakupu dovoljenja za parkiranje.

(5) Za dejavnosti iz tretje alineje tega člena se prizna 16,66 % popust pri nakupu dovoljenja za parkiranje.

(6) Izhodiščna cena za nakup dovoljenja za parkiranje iz tega člena je določena v 11. členu odredbe.

(7) Pristojni organ za promet izda sklep, na podlagi katerega se lahko uveljavlja popust pri nakupu dovolilnice za parkiranje pri upravljavcu javnih parkirnih površin – Komunala Novo mesto.

(8) Letna kvota za dodelitev dovolilnic z znižanim plačilom je 50 dovolilnic.

16. člen

(1) Parkirni prostori za invalide, kjer je parkiranje časovno omejeno, so na posebno označenih mestih.

(2) Invalidi s 60 in več odstotno okvaro organizma, zaradi katere jim je oteženo gibanje, lahko parkirajo dve uri brezplačno na vseh javnih parkirnih prostorih, namenjenih za invalide. Na parkirnih mestih se prihod označi s parkirno uro ali z obvestilom o prihodu in odhodu vozila.

(3) Invalidske organizacije in društva, ki imajo poslovne prostore na območju, kjer se parkirnina plačuje, lahko pridobijo letno ali mesečno dovolilnico za parkiranje, z veljavnostjo določenega termina v pavšalnem znesku v višini:

– 10,00 EUR na mesec,

– 80,00 EUR za tekoče leto.

(4) Minibusi in kombi vozila, ki prevažajo invalidne osebe in so registrirane pri invalidskih organizacijah in društvih, imajo brezplačno parkiranje na vseh javnih parkirnih prostorih, namenjenih za invalide.

17. člen

Uporaba parkirnih prostorov se plačuje vsak dan, razen ob nedeljah in dela prostih dnevih, razen, če je s prometno signalizacijo določeno drugače.

18. člen

Davek na dodano vrednost je že vključen v zgoraj opredeljene zneske  parkirnin.

 

V. VIŠINA PARKIRNINE  ZA UPORABO PARKIRNIH POVRŠIN NAMENJENIH ZA IZKLJUČNO PARKIRANJE DOLOČENIH VOZIL

19. člen

V tem poglavju odredbe se na parkirnih površinah, ki jih določi župan, določi cena za uporabo, in sicer za:

– osebna vozila občinskih in državnih organov za službene potrebe, ki znaša: 100 EUR mesečno, za uporabo enega parkirnega mesta od 0.00 do 24. ure vse dni v mesecu,

– 75 EUR mesečno, za uporabo enega parkirnega mesta od 7. do 17. ure od ponedeljka do petka,

– osebna vozila stanovalcev z območij za pešce v višini 50 EUR letno za eno vozilo.

 

VI. VIŠINA TAKSE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DOSTAVO

20. člen

(1) V tem poglavju odredbe se določi višina takse za izdajo dovoljenja za dostavo na območjih za pešce v dostavnem in izven dostavnega časa za vozila različne skupne mase.

(2) Višina takse za izdajo dovoljenja za dostavo na območju za pešce znaša:

Skupna masa (t)

Letno dovoljenje v dostavnem času na vozilo

Letno dovoljenje izven dostavnega časa na vozilo

Dnevno dovoljenje na vozilo v/izven dostavnega časa

3,5–5

25 EUR

50 EUR

8 EUR

5–7,5

65 EUR

130 EUR

16 EUR

7,5–10

85 EUR

170 EUR

25 EUR

Nad 10

110 EUR

220 EUR

40 EUR

Osebni avto

/

/

8 EUR

21. člen

Dostava z osebnimi vozili se obravnava kot dostava z dostavnimi vozili. Letno dovoljenje se izda za tekoče koledarsko leto.

 

VII. VIŠINA STROŠKOV ZA ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANEGA VOZILA IN STROŠKOV VAROVANJA VOZILA

22. člen

V tem poglavju odredbe se določijo stroški odvoza nepravilno parkiranega vozila in stroški varovanja vozila.

23. člen

Višina stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila znaša 100 EUR za en odvoz, višina stroškov varovanja vozila znaša 10 EUR na dan. Davek na dodano vrednost je vključen v višino stroška.

24. člen

Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar že napisal odredbo za odvoz in pozval izvajalca odvoza, vendar vozilo še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu plačati 50% višine stroškov za odvoz.

 

VIII. VIŠINA IN NAČIN PLAČILA STROŠKOV ZA PRIKLENITEV, UPORABO IN ODSTRANITEV LISIC

25. člen

V tem poglavju odredbe se določijo stroški za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic po Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/09 in 74/09) ter način plačevanja teh stroškov.

26. člen

Višina stroškov priklenitve, uporabe in odstranitve lisic znaša 50 EUR. Davek na dodano vrednost je vključen v višino stroška.

27. člen

Stroški iz prejšnjega člena te odredbe se poravnajo na blagajni izvajalca priklenitve in odstranitve lisic.

28. člen

Če pride voznik k vozilu med postopkom nameščanja lisic na vozilo, plača 50% višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic. Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilo nameščene lisice zaklenjene.

29. člen

V primeru odvoza z lisicami priklenjenega vozila na varovan prostor v skladu z drugim odstavkom 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/09 in 74/09), se stroški odvoza in varovanja vozila ter stroški priklenitve, uporabe in odstranitve lisic poravnajo na blagajni izvajalca priklenitve in odstranitve lisic, kjer se po plačilu stroškov vozilo tudi izda.

30. člen

Med javne parkirne prostore sodijo tudi parkirne površine, ki jih za potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo Mestni občini Novo mesto prenesejo lastniki teh površin. V pogodbi se določi tarifni razred in režim parkiranja.

 

IX. KONČNE DOLOČBE

31. člen

Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o izvedenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št 81/2009, 43/2011 in 70/2014).

32. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-5/2015

Novo mesto, dne 26. februarja 2015

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj