vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM – 3)

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Na podlagi 61. in 61.a člena, v povezavi s 7. odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US: U-I-43/13-3) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne 26.3.2015 sprejel

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah

odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM – 3)

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SDUN ZKNM-3), ki je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (Uradni list RS, št. 48/08, 81/11 in 43/13; v nadaljnjem besedilu: odlok).

Spremembe in dopolnitve UN je izdelal Topos d.o.o., Novo mesto, pod št. 03/14 – SDUN v marcu 2015.

 

2. člen

 

(1) Spremembe in dopolnitve UN se nanašajo na spremembe prostorskih ureditev oz. pogojev, ki obsegajo:

 • določitev roka za rušitev posameznega objekta iz 7. člena odloka ter njihove začasne namembnosti,
 • določitev dopustne namembnosti objekta na zemljišču s parc. št. 652 k.o. Kandija ter drugih pogojev v sklopu njegove zunanje ureditve, vse za čas, ko bo zaradi izvedbe prostorskih ureditev po odloku nastopila potreba po njegovi odstranitvi,
 • določitev možnosti izvedbe dostopne ceste in peš povezave na površini med predvideno dozidavo B6 in obstoječimi parkirnimi prostori na južni strani Zdravstvenega doma za potrebe dostopa  do dodatnih parkirnih mest, katerih ureditev je dovoljena v osrednjem delu kompleksa do izgradnje objekta B2-končno stanje in objekta B9,
 • določitev pogojev glede ozelenitve parkirnih mest iz predhodne alineje,
 • črtanje določbe glede izvedbe heliporta v osrednjem delu kompleksa po pogojih iz 41. člena odloka in določbe, ki se nanašajo na potrebno zagotovitev drugega ustreznega prostora za pristajanje helikopterja  v bližnji okolici,
 • določitev pogojev glede zunanjih ureditev znotraj kompleksa (parkirne površine),
 • upoštevanje smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

 

(2) Spremembe in dopolnitve UN sestavlja tekstualni del ter priloge:

 • TEKSTUALNI DEL (ODLOK)
 • PRILOGE
 • 1.   Izvleček iz strateškega prostorskega akta

  2.   Prikaz stanja prostora

  3.   Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta

  4.   Smernice nosilcev urejanja prostora

  5.   Mnenja nosilcev urejanja prostora

  6.   Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev UN

  7.   Povzetek za javnost

  8.   Odločba glede CPVO

   

  (3) Spremembe in dopolnitve grafičnega dela UN za prostorske ureditve oz. pogoje iz prvega odstavka tega člena niso potrebne.

   

  III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

   

  3. člen

   

  V 9. členu (Rušitve objektov) se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

  »Odstranitev posameznega objekta iz predhodnega odstavka se izvede, ko nastopi potreba oziroma so izpolnjeni drugi pogoji za realizacijo predvidenih ureditev, določenih z ureditvenim načrtom ter njegovimi spremembami in dopolnitvami.«

   

   

  V. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE

   

  4. člen

  V 18. členu (Parkirne površine) se:

  -  četrti odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

  »Za potrebe zdravstvene dejavnosti so poleg obstoječih parkirnih mest južno od Zdravstvenega doma, do izgradnje objekta B2-končno stanje in B9, na za-to označeni površini, dovoljene ureditve dodatnih parkirnih mest v osrednjem delu kompleksa, in sicer južno od Zdravstvenega doma, vzhodno od objektov B5 in B7 in zahodno od B2-prva faza, pri čemer je potrebno površine ustrezno ozeleniti z zasaditvijo dreves za senčenje (1 funkcionalno drevo na 5 parkirnih mest). Površine med predvideno dozidavo B6 in obstoječimi parkirnimi prostori na južni strani Zdravstvenega doma se v 1. fazi lahko uporabijo za izvedbo dovozne ceste in peš povezavo do parkirišč v osrednjem delu kompleksa. V 1. etapi I. faze se do izgradnje objekta A3 in s tem povezanih zunanjih ureditev Zdravstvenega doma (končne ureditve), za potrebe Zdravstvenega doma in javnega parkiranja, površine zahodno in severozahodno od Zdravstvenega doma Novo mesto ter med Šmihelsko in Kandijsko cesto, lahko predvidijo za izgradnjo parkirnih mest s potrebno komunalno infrastrukturo ter za ureditev dovozne ceste, pešpoti, parkiranja službenih vozil, urgentne poti in zunanje ureditve Zdravstvenega doma, z navezavo na obstoječe ureditve.

   

  - na koncu besedila doda nov odstavek, ki glasi:

  »V območju urejanja je v sklopu parkirišč potrebno zagotoviti tudi parkirna mesta za kolesa in druga enosledna vozila. Zagotovi se vsaj 20% od števila zahtevanih PM, vendar ne manj kot dve parkirni mesti. Le-ta morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi (npr. z nadstreškom ali podobno). Na vseh parkiriščih znotraj kompleksa je treba zagotoviti 5% PM za funkcionalno ovirane osebe. V primeru, da je PM ob objektu manj kot 20, je treba zagotoviti 1PM za funkcionalno ovirane osebe.«

   

  5. člen

   

  V 20. členu (Zunanje in druge posebne ureditve) se:

  - besedilo »Parkirne površine, ki se pred končno fazo izvedejo v osrednjem delu, je potrebno zazeleniti.« nadomesti z naslednjim besedilom:

  »Parkirne površine, ki se pred končno fazo izvedejo v osrednjem delu, je potrebno ozeleniti z zasaditvijo dreves za senčenje po pogojih tega odloka.«

   - na koncu drugega odstavka doda nov odstavek, ki glasi:

  »Z namenom lažjega in neoviranega dostopa v slabih vremenskih razmerah se dopušča izvedba povezave Parkirne hiše (A3) s kletnim delom Zdravstvenega doma, skladno s funkcionalno zasnovo obeh objektov.«

   

  VI.        POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

   

  6. člen

   

  V 28. členu (Ogrevanje) se besedilo »Predvideni objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico, gorivo bo zemeljski plin preko mestne plinske mreže z navezavo na mestni plin pri MRP  Bolnica. Objekti se preko sekundarnih vodov priključijo nanjo, pri čemer se upošteva:« nadomesti z naslednjim besedilom:

  »Predvideni objekti se bodo napajali z zemeljskim plinom preko mestne plinske mreže, pri čemer ima Splošna bolnišnica Novo mesto svojo plinsko kotlovnico in tudi svojo interno plinsko in ogrevalno omrežje za vse objekte, ki so v upravljanju Splošne bolnišnice Novo mesto.

  Pri priključevanju objektov na plinsko omrežje se upošteva:«

   

   

  IX.  FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

   

  7. člen

   

  V 43. členu se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

  »Pred izvedbo objektov A3 in s tem povezane zunanje ureditve objekta A1, B2 in  B9 so dovoljene ureditve parkirišč zahodno in severozahodno od objekta Zdravstvenega doma (A1) in v osrednjem delu kompleksa (vzhodno od objektov B5 in B7 in zahodno od B2 – prva faza).«

   

   

  X. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

   

  8. člen

   

  V naslovu poglavja X. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ se dodata besedi »IN OBJEKTOV«

   

   

  9. člen

   

  V 45. členu se za prvim odstavkom doda drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

  »Objekti, ki so predvideni za rušitev ob izvedbi posameznih faz oziroma etap znotraj posameznih faz predvidenih s tem ureditvenim načrtom, se lahko uporabljajo za enak namen oziroma rabo kot so se uporabljali pred sprejetjem tega odloka oziroma kot je evidentirana v registru nepremičnin, lahko se tudi redno vzdržujejo in rekonstruirajo skladno s predpisi o graditvi.

   

  Objekt na zemljišču s parc. št. 652 k.o. Kandija se do njegove odstranitve lahko uredi za potrebe prodaje sadja, časopisov ipd., za okrepčevalnico ali/in druge dejavnosti v povezavi ali kot dopolnitev zdravstvene dejavnosti. V sklopu zunanje ureditve objekta se lahko uredi prostor za sedenje oz. strežbo, ki se ga lahko tudi nadkrije z nadstreškom. Nadstrešek se izvede v leseni ali lahki kovinski konstrukciji z ravno ali enokapno streho naklona do največ 30 stopinj. Nadstrešek je lahko ločen od osnovnega objekta ali izveden s podaljškom osnovne strehe, vsa kritina pa naj bo barvno poenotena.«

   

  10. člen

   

  Spremembe in dopolnitve UN so stalno na vpogled na Uradu za prostor Mestne občine Novo mesto.

   

  11. člen

   

  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

   

  Številka: 350-20/2014

  Novo mesto, dne 26. marca 2015

   

  Župan

  Mestne občine Novo mesto

  Gregor Macedoni, l.r.

   

   

  nazaj