vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.) in 43/2011-ZKZ-C), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. redni seji, dne 26. 3. 2015 sprejel

 

 

 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto

 

 

1. člen

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13,112/13 - v nadaljevanju Odlok), ki se nanašajo na izračun in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

 

2. člen

 

V 10. členu Odloka se črta šesti odstavek.

 

3. člen

 

V 16. členu Odloka se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:

 

»V posameznih primerih, ko dohodek v gospodinjstvu zavezanca ne presega 500 EUR neto na člana gospodinjstva, se zavezancu lahko omogoči obročno plačilo komunalnega prispevka v daljšem časovnem obdobju, pod naslednjimi pogoji:

  • mesečni obrok ne sme biti manjši od 30 EUR,
  • celotni dolg iz naslova komunalnega prispevka se zavaruje s sklenitvijo ustrezne pogodbe med zavezancem in občino z vknjižbo zastavne pravice na njegovi nepremičnini, ki mora biti sklenjena pred izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka,
  • vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe in zavarovanjem nosi zavezanec.

 

 

4. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

Številka: 007-8/2015

 

Župan

Novo mesto, dne 26. marca 2015

 

Mestne občine Novo mesto

 

 

Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj