vodilna slika

Javni natečaj za oblikovanje idejne rešitve za izdelavo skulpture ob 25. – obletnici osamosvojitve Slovenije

datum: 04. 05. 2015

Dolenjski uradni list 4 - 2015

JAVNI NATEČAJ

 

za oblikovanje idejne rešitve za izdelavo skulpture

ob 25. – obletnici osamosvojitve Slovenije

 

 

 

NAROČNIK:                                      Mestna občina Novo mesto

                                                           Seidlova cesta 1

                                                           8000 Novo mesto

 

 

PREDMET JAVNEGA                      Oblikovanje idejne rešitve za izdelavo skulpture

NATEČAJA:                                      ob 25.-obletnici osamosvojitve Slovenije

 

 

 

 

 • SPLOŠNI DEL
 •  

  1. NAROČNIK:

  Mestna občina Novo mesto

  Seidlova c. 1

  8000 Novo mesto

   

   PREDMET JAVNEGA NATEČAJA:

  Predmet javnega natečaja je oblikovanje idejne rešitve za izdelavo skulpture ob 25.-obletnici osamosvojitve Slovenije.

   

  Javni natečaj se nanaša na izbor idejne rešitve za izdelavo skulpture ob 25.-obletnici osamosvojitve Slovenije.

   

  Na podlagi izvedenega javnega natečaja želimo pridobiti predloge, ki bodo zajemali naslednje elemente:

  • skica skulpture,
  • dimenzije skulpture,
  • vrsta materiala, v katerem bo skulptura izdelana,
  • projekcija skulpture v prostoru.

   

  Pri načrtovanju vseh rešitev je treba slediti racionalizaciji stroškov, primerni izbiri materiala, v katerem bo skulptura izdelana, ustrezna prostorska umestitev objekta in izvirnosti idejne rešitve.

   

  Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z natečajnimi pogoji. Ponudniki lahko ponudijo le predmet javnega natečaja v celoti. Ponudniki ne smejo ponuditi posameznih točk oziroma posameznih postavk.

   

  Natečajno gradivo je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto: http://www.novomesto.si.

   

  Kontaktna oseba je Sandra Boršić, tel. št. 07 39 39 253, elektronski naslov: sandra.boršic@novomesto.si.

   

   ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE:

  Kot pravočasne se bodo upoštevale vse ponudbe, ki bodo prispele na sedež naročnika do 30. junija 2015 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATEČAJ – IZDELAVA SKULPTURE OB 25.-OBLETNICI OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.

  Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 6. 2015 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

   

   SPREMEMBA ALI UMIK PONUDBE:

  Ponudnik lahko spremeni oziroma dopolni ali umakne ponudbo s pisnim ali elektronskim obvestilom, ki prispe na sedež naročnika ali po elektronski pošti sandra.borsic@novomesto.si pred iztekom za oddajo ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku.

   

  Ponudnikovo obvestilo o spremembi oziroma dopolnitvi mora biti označeno na enak način kot ponudba, in sicer v zaprti ovojnici: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATEČAJ – IZDELAVA SKULPTURE OB 25.-OBLETNICI OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE, DOPOLNITEV«.

   

   

   OCENJEVALNA KOMISIJA:

  Ocenjevalno žirijo sestavljajo:

  • Borut Likar, predsednik,
  • Jože Ribič, član,
  • Jože Florijančič, član,
  • Tomaž Golob, član,
  • Igor Merlin, član,
  • Viktorija Tekstor, članica,
  • Sandra Boršić, članica.

  Ocenjevalna komisija bo na podlagi meril izbrala zmagovalca oziroma tri nagrajence javnega natečaja. Naročnik bo vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbo pisno seznanili z rezultati izbora.

   

  Po zaključenem postopku javnega natečaja bo naročnik dela, ki ne bodo nagrajena, na zahtevo ponudnika vrnil v originalu, sam pa ohranil kopije oziroma njihove fotografije.

   

  Na natečaju ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije in njihovi ožji družinski člani.

   

  Ocenjevalna komisija in naročnik si pridržujeta pravico, da ne izbereta nobenega od prejetih predlogov.

   

   SOGLAŠANJE S POGOJI JAVNEGA NATEČAJA:

  Z oddajo ponudbe sodelujoči na natečaju soglašajo z vsemi pogoji natečaja, ki so razvidni iz natečajnega gradiva.

   

  Sodelujoči soglašajo z javno predstavitvijo natečajnih del in objavo imen avtorjev / skupin v strokovnih in drugih medijih.

   

  Če je natečajnik pravna oseba, mora določiti, kdo je avtor natečajnega predloga.

   

   NAGRADA IN MEDSEBOJNE PRAVICE:

  Naročnik bo z avtorjem, ki je ponudil najboljšo idejno rešitev, sklenil pogodbo o izdelavi skulpture. Nagrada za zmagovalno rešitev znaša 1.500,00 EUR bruto. Naročnik bo na podlagi ustrezne pogodbe podelil nagrade tudi drugo in tretje uvrščenemu, in sicer za 2. mesto: 1.000,00 EUR bruto in za 3. mesto: 500,00 EUR bruto.

   

  Izbrani ponudnik (ki bo prejel najvišje število točk) bo pozvan k podpisu pogodbe za prenos vseh materialnih avtorskih pravic skladno z 22. členom Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/2007 – UPB3, 68/2008 in 110/2013) na naročnika, brez časovne in teritorialne omejitve. Prenos je ekskluziven. Navedene materialne pravice bo avtor prenesel na naročnika neomejeno. Avtor ohrani moralne avtorske pravice na svojem delu.

   

  Izbrani ponudnik bo moral v dogovorjenem roku skladno s pogodbo pristopiti k izdelavi skulpture.

   

  Če ponudnik ne bo podpisal pogodbe v 8 dneh od njenega prejema, se šteje, da je odstopil od ponudbe in ni upravičen do nagrade. Če bo izbrani ponudnik odstopil od izbora ali podpisa pogodbe, si naročnik pridržuje pravico, da nagrado za 1. mesto podeli ponudniku, ki je zasedel 2. mesto in z njim podpiše pogodbo o prenosu materialnih avtorskih pravic in izdelavi skulpture ter mu izplača razliko do prve nagrade.

   

  Vsi stroški v zvezi s predložitvijo ponudbe bremenijo ponudnika.

   

   MERILA ZA OCENJEVANJE

  Kriteriji, ki jih bo ocenjevalna komisija upoštevala pri izboru, so naslednji:

   

  1. Ustreznost vizualizacije podobe skulpture ob 25.-obletnici osamosvojitve Slovenije.
  2. Ustrezna umestitev v prostor.
  3. Ustrezna izbira materiala.
  4. Estetska vrednost.
  5. Oblikovna izvirnost in sodobnost.
  6. Likovna čistost.

   

  Ustreznost vizualizacije podobe skulpture ob 25.-obletnici osamosvojitve Slovenije pomeni v smislu prepoznavnosti simbolnega pomena te obletnice.

   

  Ustrezna umestitev v prostor pomeni, da je vizualna podoba skulpture skladno povezna z okoljem, v katerega bo postavljena in da deluje kot njegov integrativni del.

   

  Ustrezna izbira materiala za izdelavo skulpture pomeni, da morajo biti upoštevani kriteriji finančne racionalnosti, kvalitete in obstojnosti izbranega materiala. Izbira materiala mora biti skladna z okoljem oziroma prostorom, v katerega bo skulptura umeščena.

   

  Estetska vrednost pomeni, da skulptura ima izčiščene forme, s katerimi izraža simbolni pomen osamosvojitve Slovenije.

   

  Oblikovna izvirnost in sodobnost pomeni, da je skulptura narejena v duhu kakovostnega sodobnega likovnega izraza in izraža visoke standarde kiparske stroke.

   

  Likovna čistost pomeni jasnost vizualnega sporočila.

   

  Vsak posamezni element se ocenjuje z oceno 1 (najnižja ocena) do 5 (najvišja ocena):

   

  1 – neprimerno,

  2 – zadovoljivo,

  3 – primerno,

  4 – zelo dobro,

  5 – odlično.

   

  Najvišje število možnih točk je 30 in ponudnik dobi toliko točk, kot jih ocenjevalna komisija dodeli za ocenitev vseh navedenih elementov.

   

  Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika, če ponudba nobenega ponudnika ne doseže vsaj 25 točk.

   

  Izbira natečajnega ponudnika je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske škode in stroške, ki bi jih utrpel ponudnik, ker njegova ponudba ni bila sprejeta, ali ker naročnik ni izbral nobene ponudbe.

   

   

   

   KONČNE DOLOČBE

   

  Iz ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo prispele na sedež naročnika v predpisanem roku, vsebovale vseh zahtevanih sestavnih delov in izpolnjevale drugih pogojev natečaja.

   

  Sklepi ocenjevalne komisije so dokončni. Naročniku ni potrebno ponudnikom obrazložiti svoje odločitve. Za morebitne spore v zvezi z natečajem je pristojno sodišče v Novem mestu.

   

   

  Vabimo vas, da oddate svojo ponudbo.

   

   

  Številka: 0930-75/2014

  Novo mesto, dne 4. maja 2015

   

   

  Župan

  Mestne občine Novo mesto

  Gregor Macedoni, l. r.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PREDMET NAROČILA

   

  1. CILJ JAVNEGA NATEČAJA

   

  Cilj javnega natečaja se nanaša na izbor idejne rešitve za izdelavo skulpture ob 25.-obletnici osamosvojitve Slovenije in v spomin na začetek osamosvojitvene vojne, ki se je začela na Dolenjskem, v Pogancih.

   

  Skulptura mora ponazarjati enotnost slovenskega naroda, ki je bila na najvišji ravni v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Hkrati na simbolni in sporočilni ravni naj bi nakazovala težnjo po medsebojnem povezovanju in enotnosti.

  Zaželjene so sodobne oblike, ki imajo estetsko in (lahko) tudi funkcionalno obliko. V prostoru skulptura mora biti opazna.

  Postavitev skulptura ob 25.-letnici samostojnosti Slovenije mora izhajati iz naslednjih predpostavk:

   

  • Lokacija: park pred KC Janeza Trdine v Novem mestu

  Objekt ima simbolno vrednost, saj je nekoč bil Dom JLA, danes je KCJT pomembna kulturna inštitucija v novomeški občini (tudi za sosednje občine). Tudi park pred objektom ima simbolen pomen, saj se v njem zadržujejo predvsem mladi, občasno je tudi prireditveni prostor »poletnih in božičnih bazarjev«, dobrodelnih prireditev ter že uveljavljene enotedenske prireditve Teden kultur, ki predstavlja kulturo in kulinariko manjšin, ki živijo v Novem mestu.

   

  • Park je prostor, v katerem so postavljeni dve skulpturi iz partnerskega mesta Langenhagen:

  Ena skulptura je metalna in je v obliki piramide (simbol Triglava), druga je na njegovem robu in je sodobna inštalacija, ki bi morala fluorescentno svetiti (vendar že več let ni priključena na elektriko). Senzibiliteta nove skulpture bi morala biti skladna z že obstoječimi skulpturami (material, oblika, simbolika).

   

  Obeležitev 25.-obletnice samostojne Slovenije umeščamo v jubilejno leto, v kateremu praznujemo 650.-obletnico ustanovitve Novega mesta in pridobitve mestnih pravic. V jubilejnem letu bo Mestna občina Novo mesto obeležila pomembne obletnice, ki so skozi različna zgodovinska obdobja zaznamovala Novo mesto. Za Novo mesto je značilna vsepovezanost različnih umetniških izrazov (Jakac, Štukelj, Podbevšek, Jarc, Grum), družbenih gibanj (Novomeška pomlad, Sokoli), bogate zgodovine (halštat) in svetovno uspešnih športnikov Novega mesta (Štukelj). Vsa ta raznolikost predstavlja povezovalni moment in prepletanje navidezno ločenih področij spoznavanja in delovanja, kar je izvorno bistvo tega mesta. Preteklost pa je nujno potrebno povezati z vizijo razvoja Novega mesta, saj smo dolži prihodnjim generacijam zagotoviti iskro novih spoznanj, radovednosti, iskrenosti, svobode duha, sodelovanje, intenzivno izmenjavo spoznanj in znanj. Zato je potrebno nenehno vzpostavljati in negovati kreativna polja in vzdušja svobodnega duha, kar se mora odražati v kulturi dialoga na vseh ravneh in v kakovosti življenja v Novem mestu.

   

  • Finančna ocena stroška izdelave skulpture: predlagatelj mora predložiti oceno vrednosti izdelave skulpture. Ocenjena vrednost izdelave skulpture zajema naslednje elemente: idejna rešitev, izdelava skulpture v izbranem materialu in drugi stroški.

   

   

   

  OBRAZCI

   

   

   

   

   

  Razpisni obrazec št. 1

   

   

   

  PODATKI O PONUDBI

   

   

   

  Ponudnik: ______________

   

   

   

   

  Podjetje:

   

   

  Naslov in sedež:

   

   

  Zakonit zastopnik:

   

   

  Pooblaščenec za podpis pogodbe:

   

   

  Avtor idejne rešitve:

   

   

  Ocenjena vrednost izdelave skulpture v izbranem materialu (idejna rešitev, izdelava v izbranem materialu ter drugi stroški):

   

  Kontaktna oseba:

   

   

  Telefon kontaktne osebe:

   

   

  e-pošta:

   

   

  Transakcijski račun:

   

   

  Matična številka:

   

   

  ID številka za DDV:

   

   

   

   

   

  Datum:                                                           Žig:                              Podpis:

   

   

  ____________________                                                                  ______________________

   

   

   

   

   

   

   

   

  Razpisni obrazec št. 2

   

   

   

  PODATKI IN IZJAVA AVTORJA:

   

   

   

  Ponudnik: __________________

   

   

   

   

  Avtor:

   

   

  Naslov:

   

   

  Davčna številka:

   

   

  Davčni zavezanec (ustrezno obkroži):

   

                 DA                           NE

  e-naslov:

   

   

  Telefon:

   

   

   

   

  Spodaj podpisani / a ________________________izjavljam, da je natečajna naloga pod

   

  ponudnikom ______________________________ izključno moje avtorsko delo.

   

   

   

   

   

                          Datum:                                                                       Podpis:

   

   

  _______________________________                      _____________________________

   

   

   

   

   

  nazaj